Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Žilina

Katastrálne územie:
Žilina
Obec:
Žilina

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 156 800,00 € 05.06.2018 Stiahnuť
ProAuctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 162018/2
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko ProAuctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Horná297401 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horná
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 17775/S
IV. IČO/ dátum narodenia 45408441
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 05. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:10
F. Kolo dražby 2. kolo dražby
G. Predmet dražby

I. Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Žilina, okres: Žilina, katastrálnom území: Žilina, evidované Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 1313 ako:

Pozemky evidované na katastrálnej mape ako parcely registra „C“:

- parcelné číslo 1517/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2

- parcelné číslo 1517/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2

Stavba:

- Ubytovňa súpisné číslo 380, postavená na parcele číslo KN-C 1517/2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

II. Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva. Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/ 
 

H. Opis predmetu dražby

Ubytovňa č.súp. 380 na p.č. 1517/2 je v zmysle platnej metodiky budova, ktorá má tri nadzemné podlažia, nie je podpivničená, v súčasnom období sa nevyužíva, začatá je rekonštrukcia, v ktorej sa nepokračuje. Stavebnotechnický stav objektu je bez vykonávanej údržby, budova je v zlom technickom stave vyžadujúcom rozsiahlu rekonštrukciu.  Konštrukčne ide o stavbu, ktorej nosný systém tvoria murované tehlové steny v hrúbke 50 - 60 cm, základy sú betónové pásové, deliace konštrukcie sú murované, stropy nad prízemím a prvým poschodím sú drevené trámové s rovnými podhľadmi, nad druhým poschodím železobetónové monolitické, strecha je sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schodiská sa v hodnotenej budove nenachádzajú, každé podlažie je prístupné zo schodiska umiestneného v susediacom objekte. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, v prízemnom podlaží pri začatej rekonštrukciu sú vybúrané, podlahy sú v chodbách a sociálnych miestnostiach prevažne z keramických dlažieb, v obytných miestnostiach parketové, z bukových vlysov, v kuchyniach povlakové z PVC, v prízemí boli v čase obhliadky podlahy vybúrané. Okná sú drevené dvojité, v prízemí vymenené za plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, v časti objektu zdemontované. Vykurovanie v budove bolo lokálne, plynovými pecami Gamat, v súčasnom období sú pece nefunkčné a objekt nie je vykurovaný, v rozpracovanej rekonštrukcii prízemia sú vyhotovené nové rozvody teplovodného ústredného vykurovania a osadené nové radiátory typu KORAD. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku plynu z verejných sietí /odberné miesta - merače sú umiestnené na budove, vzhľadom k tomu vonkajšie prípojky inžinierskych sietí nehodnotím/. V budove sa pôvodné zariaďovacie predmety v kuchyniach už nenachádzajú, v kúpeľniach sú pôvodné vane, umývadlá a WC, v prízemnom podlaží je kúpeľňa zrekonštruovaná, je to nový sprchový kút a umývadlo, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. Vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav niektorých konštrukcií a vybavenia objektu hodnotil znalec stavbu ako poškodenú. Podľa predložených podkladov bola pôvodná stavba postavená v zmysle stavebného povolenia vydaného v roku 1929 pravdepodobne s ukončením výstavby v roku 1930, budova bola zrekonštruovaná v roku 1970 a v roku 2015 začala terajšia rozpracovaná rekonštrukcia, v ktorej sa nepokračuje, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vzhľadom na vek a zistený technický stav životnosť stavby na 140 rokov.
 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave podľa popisu predmetu dražby, primeranom jeho veku.  Vzhľadom na dlho nevykonávanú stavebnotechnickú údržbu a nedokončenú rekonštrukciu hodnotil znalec stavbu ako poškodenú.  

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Nasledujúce vecné bremeno ostáva aj v prípade úspešnej dražby zapísané na liste vlastníctva, na ktorom bude predmet dražby evidovaný (predmet dražby sa draží zaťažený nasledujúcim vecným bremenom):

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA V PROSPECH 3Q SERVICE, S.R.O., HOLLÉHO 59, ŽILINA, IČO:00615366, KTORÉMU ZODPOVEDÁ PRÁVO OPRÁVNENÉHO NA ZACHOVANIE A TRPENIE VYBUDOVANÉHO VÝŤAHU A BALKÓNOV NA 3.A 4.NADZEMNOM PODLAŽÍ NEHNUTEĽNOSTI OPRÁVNENÉHO Z TITILU ICH UŽÍVANIA, NACHÁDZAJÚCEJ SA NA PARC.Č.1517/3 A PRÁVO OPRÁVNENÉHO NA ZACHOVANIE A TRPENIE UŽÍVANIA VYBUDOVANÉHO PRECHODU CEZ PARC.Č.1517/2 PRE ÚČELY VSTUPU DO NEHNUTEĽNOSTI OPRÁVNENÉHO AKO AJ PRE POTREBY OPRÁV A ÚDRŽBY NEHNUTEĽNOSTI OPRÁVNENÉHO, PODĽA Č.V 4387/06 ZO DŇA 24.11.2006-47/07

Všetky záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 1313 k.ú. Žilina, zanikajú vo vzťahu k predmetu dražby podľa § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia príklepu, za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením:


Z 6762/2015 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 20550603/2015 od Daňového úradu Žilina so sídlom ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina na stavbu ubytovňu so s. č. 380 na C KN par. č. 1517/2. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva - 4128/2015

Z 8849/2015 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 20992616/2015 od Daňového úradu Žilina so sídlom ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, na stavbu ubytovňa s č.s. 380 na C KN par. č. 1517/2. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva - 5673/2015

Z 657/2016 - na vl. ELTECO, a.s., rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102382095/2016 od Daňového úradu Žilina so sídlom ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina na stavbu ubytovňu so s. č. 380 na C KN par. č. 1517/2. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva - 636/2016

Z 1194/2016 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102497927/2016 od Daňového úradu Žilina so sídlom ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina na stavbu ubytovňu so s. č. 380 na C KN par. č. 1517/2. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva -994/16

Z 2327/2016 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102701444/2016 od Daňového úradu Žilina so sídlom ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina na stavbu ubytovňu so s. č. 380 na C KN par. č. 1517/2. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva -1780/16

Z 3524/2016 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 10296919/2016 od Daňového úradu Žilina so sídlom ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina na stavbu ubytovňu so s. č. 380 na C KN par. č. 1517/2. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva -3361/16

Z 3656/2016 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 103021846/2016 od Daňového úradu Žilina so sídlom ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina na stavbu ubytovňu so s. č. 380 na C KN par. č. 1517/2. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva -3364/16

Z 5027/2016 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 103234231/2016 od Daňového úradu Žilina so sídlom ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 1517/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 174 m2, pozemok registra CKN parc.č. 1517/3 - zast. plochy a nádvoria o výmere 7 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5638/23 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1650 m2,pozemok registra CKN parc.č. 5638/31 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2610 m2,pozemok registra CKN parc.č. 5638/32 - zast. plochy a nádvoria o výmere 685m2,pozemok registra CKN parc.č. 5638/36 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2959 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5638/90 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1266 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5638/91 - zast. plochy a nádvoria o výmere 739 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5638/92 - zast. plochy a nádvoria o výmere 550 m2,pozemok registra CKN parc.č. 5638/115 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1248 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5638/117 - zast. plochy a nádvoria o výmere 332 m2,pozemok registra CKN parc.č. 5638/187 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1700 m2,ubyt.č.s.380 na parc.č.1517/2,adm.bud.a sklady č.s.3537 na parc.č.5638/23,stavba ST.DOČ.POM.PREVÁDZKY so súp. číslom 3918 na pozemku reigstra CKN parc.č. 5638/15 , stavba ST. DOČ. POM. PREVÁDZKY so súp. číslom 3918 na pozemku reigstra CKN parc.č. 5638/59, stavba ST.DOČ.POM.PREVÁDZKY so súp. číslom 3918 na pozemku reigstra CKN parc.č. 5638/91 , stavba ST. DOČ. POM. PREVÁDZKY so súp. číslom 3918 na pozemku reigstra CKN parc.č. 5638/115,mont.sklad na parc.č.5638/31 ,5638/89, 5638/90 -zákaz nakladať s nehn.-3530/16

Z 6932/2016 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 103523585/2016 od Daňového úradu Žilina so sídlom ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 1517/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 174 m2,pozemok registra CKN parc.č. 1517/3 - zast. plochy a nádvoria o výmere 7 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5638/23 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1650 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5638/31 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2610 m2,pozemok registra CKN parc.č. 5638/32 - zast. plochy a nádvoria o výmere 685m2,pozemok registra CKN parc.č. 5638/36 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2959 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5638/90 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1266 m2,pozemok registra CKN parc.č. 5638/91 - zast. plochy a nádvoria o výmere 739 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5638/92 - zast. plochy a nádvoria o výmere 550 m2,pozemok registra CKN parc.č. 5638/115 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1248 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5638/117 - zast. plochy a nádvoria o výmere 332 m2,pozemok registra CKN parc.č. 5638/187 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1700 m2,ubyt.č.s.380 na parc.č.1517/2,adm.bud.a sklady č.s.3537 na parc.č.5638/23,stavba ST.DOČ.POM.PREVÁDZKY so súp. číslom 3918 na pozemku reigstra CKN parc.č. 5638/15 , stavba ST. DOČ. POM. PREVÁDZKY so súp. číslom 3918 na pozemku reigstra CKN parc.č. 5638/59, stavba ST.DOČ.POM.PREVÁDZKY so súp. číslom 3918 na pozemku reigstra CKN parc.č. 5638/91 , stavba ST. DOČ. POM. PREVÁDZKY so súp. číslom 3918 na pozemku reigstra CKN parc.č. 5638/115,mont.sklad na parc.č.5638/31, 5638/89, 5638/90-zákaz nakladať s nehn.-6942/16
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie 156 800,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Slavomír Janšo
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kollárova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 27.09.1979
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 114/2017 zo dňa 25.10.2017, vypracovaný znalcom pre odbor stavebníctvo Ing. Štefanom Pastierovičom.