Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Žilina

Katastrálne územie:
Žilina
Obec:
Žilina

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 40 000,00 € 05.06.2018 Stiahnuť
ProAuctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 152018/2
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko ProAuctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Horná297401 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horná
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 17775/S
IV. IČO/ dátum narodenia 45408441
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 05. 06. 2018
E. Čas konania dražby 08:21
F. Kolo dražby 2. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Žilina, okres: Žilina, katastrálnom území: Žilina, evidované Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 4997 a to:

- byt č. 108 vo vchode č. 3 na 2. poschodí obytného domu súpisné číslo 2352, postaveného na parcele registra „C“ parcelné číslo 4766/55, zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2, 

- a s vlastníctvom bytu č. 108 spojený spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra „C“ parcelné číslo 4766/55, zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2 vo výške 403 / 16025.      

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1 

/ďalej len „predmet dražby“/

 

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 108 v obytnom dome č.súp. 2352 sa nachádza v panelovom obytnom dome na jeho prvom poschodí. Bytový dom má celkom 4 nadzemné podlažia, 1 vchod, v dome je celkom 28 bytov. Objekt je s plochou strechou, je dodatočne zateplený, nemá výťah. Byt č. 108 pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, v ktorej je umiestnený kuchynský kút, bytové jadro a dve loggie, zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggií, je 40,30 m2. Byt je prevažne v pôvodnom stave, zmenou je len výmena pôvodných drevených okien za plastové. Bytové jadro je murované, v kúpeľni je sprcha a keramické umývadlo s jednou spoločnou pákovou nerezovou batériou, kúpeľňa je priechodná do WC. Kuchynský kút je s krátkou linkou na báze dreva, nerezovým drezom a pákovou nerezovou batériou, kuchynský sporák v linke nie je, v byte sú lepené povlakové podlahy z PVC, vnútorné povrchy stien tvoria hladké vápenné stierky, okná aj loggiové dvere sú plastové, vnútorné dvere drevené plné hladké. Vykurovanie je ústredné teplovodné z centrálneho zdroja, radiátory oceľové. Obytný dom aj hodnotený byt majú priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav. 
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra „C“ parcelné číslo 4766/55, zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2 v podiele 403/16025. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú kočikáreň, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu. Podľa predloženého dokladu bol obytný dom daný do užívania v roku 1971, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť domu na 100 rokov.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku, vykonaným rekonštrukciám uvedeným v popise predmetu dražby a údržbe. 

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Nasledujúce záložné právo ostáva aj v prípade úspešnej dražby zapísané na liste vlastníctva č. 4997 k.ú. Žilina, neovplyvňuje však hodnotu predmetu dražby a bude zabezpečovať budúce pohľadávky vzniknuté v čase po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, z právneho titulu definovaného ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

- ZALOZ.PRAVO ZO ZAKONA V PROSPECH VLASTNIKOV BYTOV A NEBYT.PRIESTOROV V ZMYSLE PARAG.15 ZAK.C.182/93 Z.Z. NA ZABEZPECENIE POHLADAVOK VZNIKNUTYCH Z PRAV.UKONOV TYKAJUCICH SA SPOLOC.CASTI A ZARIAD.DOMU-PODLA KUPNYCH ZMLUV-220/95- 248/95-985/95;

Nasledujúce vecné bremeno ostáva aj v prípade úspešnej dražby zapísané na liste vlastníctva č. 4997 k.ú. Žilina, neovplyvňuje však hodnotu predmetu dražby:

- VEC. BREMENO V PROSPECH VLASTNIKOV BYTOV A NEBYT. PRIESTOROV- VLASTNIK POZEMKU JE POVINNY STRPIET UZIVANIE POZEMKU VLASTNIKMI BYTOV A NEBYT.PRIESTOROV V NEVYHNUTNOM ROZSAHU- PODLA KUP.ZMLUV-220/95-248/95-985/95;

Nasledujúce záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 4997 k.ú. Žilina, zanikajú podľa § 93 ods. 2 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) ku dňu udelenia príklepu, za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením:

- Na podiel vlastníka ELTECO, a.s. - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 85999-2012, 974392012 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 81499 Bratislava, IČO: 00 682 420 na nehnuteľnosti: byt č. 108, číslo vchodu 3, 2.p., súp.číslo stavby 2352 na pozemku registra CKN 4766/55 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 403/16025 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra CKN parc.č. 4766/55 - zast. plochy a nádvoria o výmere 870 m2 - podľa č. V 658/13 – z 11.02.2013 - 769/13;
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 56 100,00 €
K. Najnižšie podanie 40 000,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Slavomír Janšo
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kollárova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 27.09.1979
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 116/2017 zo dňa 25.10.2017, vypracovaný znalcom pre odbor stavebníctvo Ing. Štefanom Pastierovičom. VŠH: 35 300,00 €