Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Žilina

Katastrálne územie:
Žilina
Obec:
Žilina

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 6.000,00 Eur 19.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňo Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Segnerova 3400 / 2, 01015 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1970
Obchodné meno správcu: SKP, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Veľká Okružná 43, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : office@skpks.sk, 048 41 62 238
Spisová značka správcovského spisu : 4K/6/2015 S1359
Spisová značka súdneho spisu : 4K/6/2015
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Správca SKP, k.s. so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1359 vyhlasuje 3. kolo dražby majetku v konkurze úpadcu Roman Beňo, nar. 10.10.1970, Vojtecha Spanyola 10, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Beňo, s miestom podnikania Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina, IČO: 17 823 790

Dražobník/Navrhovateľ dražby: SKP, k.s. so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca úpadcu Roman Beňo, nar. 10.10.1970, Vojtecha Spanyola 10, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Beňo, s miestom podnikania Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina, IČO: 17 823 790

Dátum konania dražby: 19.07.2018

Čas otvorenia dražby:  o 09.30 hod.

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jozef Brázdil, PhD., Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen

Kolo dražby: 3. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:

 

Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1859, vedeného Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor, pre k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, a to:

  • pozemok KN-C parcela č. 4886/92, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m² so spoluvlastníckym podielom úpadcu vo veľkosti 1/12,
  • stavba postavená na parcele č. 4886/92, rodinný dom so súpisným č. 3041 so spoluvlastníckym podielom úpadcu vo veľkosti 1/12

 

Opis predmetu dražby:

 

Pozemok parcela C-KN parcela č. 4886/92, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m² so spoluvlastníckym podielom úpadcu vo veľkosti 1/12 a stavba postavená na parcele č. 4886/92, rodinný dom so súpisným č. 3041 so spoluvlastníckym podielom úpadcu vo veľkosti 1/12, katastrálne územie Žilina, obec Žilina, okres Žilina. Posudzované nehnuteľnosti sú umiestnené v zastavanom území mesta Žilina, v zástavbe rodinných domov v mestskej časti Bôrik na ulici Pribinova. Terén v mieste posudzovaných nehnuteľností je rovinatý. Prístup k pozemku a stavbe je z verejnej komunikácie, ktorá vedie popri nehnuteľnostiach. Oblasť Bôrik disponuje potrebnou občianskou vybavenosťou. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/12 k nehnuteľnostiam.

Cena predmetu dražby: 12.000,00 Eur

Najnižšie podanie:  6.000,00 Eur

Minimálne prihodenie: 300,00 Eur

Výška dražobnej zábezpeky: 10 % Najnižšieho podania

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (upozorňujeme záujemcov, že lehota končí otvorením dražby) alebo bezhotovostným prevodom na konkurzný účet úpadcu, resp.  vkladom v hotovosti na č. účtu IBAN: SK2009000000005076344099, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., s uvedením VS: IČO v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, resp. rodné číslo v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa, s uvedením poznámky: dražobná zábezpeka. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: sa končí otvorením dražby.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

  1. pri prevode na účet – potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že  suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky,
  2. pri vklade v hotovosti na účet – potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky,
  3. pri zaslaní poštou – potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky,
  4. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky vydá veriteľovi z bankovej záruky SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca úpadcu Roman Beňo, nar. 10.10.1970, Vojtecha Spanyola 10, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Beňo, s miestom podnikania Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina, IČO: 17 823 790, ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka,
  5. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané príjemcovi z notárskej úschovy SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca úpadcu Roman Beňo, nar. 10.10.1970, Vojtecha Spanyola 10, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Beňo, s miestom podnikania Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina, IČO: 17 823 790, pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka – príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Obhliadka predmetu dražby: dňa 10.07.2018 o 10.00 hod. a dňa  12.07.2018 o 10.00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na emailovú adresu: office@skpks.sk, najneskôr 24 hodín pred určeným termínom obhliadky.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Jozef Brázdil, PhD., Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať obhliadku predmetu dražby. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

Vo Zvolene, dňa 11.06.2018

SKP, k.s.