Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Trnové

Katastrálne územie:
Trnové
Obec:
Žilina

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 5.058,56 06.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 1418/2010
Typ dražobnej vyhlášky: EX 1418/2010
Poradie dražby: 1
Exekútor: Barbora Božíková Ághová
Ulica: Jaskový rad 79
Obec: Bratislava
PSČ: 83101
Dátum konania dražby: 06.08.2018
Čas konania dražby: 12:00
Miesto konania dražby: Jaskový rad 79, 83101Bratislava
Vlastník: Boľová Alena, nar. 26.05.1959
Sídlo: Cintorínska 275/3, , Žilina
Podiel: 1/4
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 25.06.2018
Znalecká hodnota: 5.058,56
Reálna hodnota: 5.058,56
Výška zábezpeky: 2.529,28
Číslo bankového účtu: SK5456000000005457724001 VS 14182010
Najnižšie podanie: 5.058,56
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK5456000000005457724001 VS 14182010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci. O tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie: Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu. Úžitky /práva zodpovedajúce vecnému bremenu/ exekúciou nezanikajú, prechádzajú na nového vlastníka nehnuteľnosti. Vecné bremená prechádzajú na vydražiteľa. Nájomné práva a vecné bremená, ktoré vznikli zo zákona, preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie.
Dátum obhliadky: 30.07.2018
Čas obhliadky: 00:00
Miesto obhliadky veci: v mieste nehnuteľnosti
Ďalšie informácie : Znalecký posudok je k nahliadnutiu v kancelárii súdneho exekútora. Čas obhliadky je potrebné si dohodnúť so súdnym exekútorom minimálne tri dni vopred. Jednotlivé pozemky zapísané na liste vlastníctva sa predávajú samostatne a to nasledovne: • List vlastníctva č. 146, k.ú. Trnové, Spoluvlastnícky podiel: 1/4 PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape POZEMKY: Parcela číslo Druh pozemku Výmera v m2 1334/ 2 Záhrady 188,5 Vyvolávacia cena: 7.210,13 EUR Dražobná zábezpeka: 3.605,07 EUR Najmenší rozdiel medzi jednotlivými podaniami: 100,- EUR • List vlastníctva č. 146, k.ú. Trnové, Spoluvlastnícky podiel: 1/4 PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape POZEMKY: Parcela číslo Druh pozemku Výmera v m2 1334/ 3 Zastavané plochy a nádvoria 43,25 Vyvolávacia cena: 1.654,31 EUR Dražobná zábezpeka: 827,16 EUR Najmenší rozdiel medzi jednotlivými podaniami: 100,- EUR
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Žilina
     Obec : Žilina
     Kataster : Trnové
     Číslo listu vlastníctva: 146
   Parcela
     Parcelné číslo: 1334/1
     Výmera: 132
     Druh: orná pôda
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: