Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Žilina

Katastrálne územie:
Žilina
Obec:
Žilina

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 65.200,00 EUR 06.08.2018 Stiahnuť
Bratislavská Dražobná a.s
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DBDr/2018/04
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Bratislavská Dražobná a.s
II. Sídlo/bydlisko Mostová 2811 02 Bratislava-Staré mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava-Staré mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 5925/B
IV. IČO/ dátum narodenia 47701056
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OT kredit Slovakia, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36660850
C. Miesto konania dražby Palace Hotel Polom, salónik, P.O.Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina
D. Dátum konania dražby 06. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby
Stavby :
- byt číslo 17, nachádzajúci sa na 5. poschodí obytného domu so súpisným číslom 3288 v Žiline, postavený na parcele registra „C“ č. 2514/3,
- podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 6044/272108,
zapísané na LV č. 5616 (stavby), vedené Okresným úradom Žilina, Katastrálny odbor, pre katastrálne územie Žilina, obec: Žilina, okres: Žilina.
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3288, je evidovaný na LV č. 10408 a nie je predmetom dražby.

Predmet dražby sa draží tak, ako stojí a leží.
H. Opis predmetu dražby
Obytný dom je typizovaný s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelový, 8 podlažný, 7 podlaží z bytmi a jedno podzemné podlažie pivnice. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je povrchovou úpravou omietkových zmesí bez zateplenia . Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik. Prístupný je po spevnenej komunikácii, napojený na verejný vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú a telekomunikačnú rozvodnú sieť, káblovú televíziu , diaľkové centrálne vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.
Spoločné časti domu sú: základy, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, vodorovné azvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a iné časti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločné zariadenia domu sú: bleskozvody, STA, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, plynové, telekomunikačné a elektrické prípojky a iné spoločné suterénne priestory.
Popis bytu:
Jedná sa o byt v osobnom vlastníctve, ktorý sa nachádza na 5 poschodí obytného domu.. Byt je primeraný veku domu . Byt nebol sprístupnený znalcovi. Kúrenie ústredné diaľkové.
Dispozičné riešenie bytu: 2 x izba, 1 x polizba, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, pivnica a loggia.
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby
Viď opis predmetu dražby.
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Poznámka:
P-126/18 - na podiel vlastníka Šimunský Miloslav - Oznámenie o výkone zálož.práva formou dobrovoľnej dražby vyplývajúce zo Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti - v prospech: OT kredit Slovakia, a.s., Mostová 2, 81102 Bratislava, IČO: 36660850 - na nehnuteľnosti: byt č. 17, číslo vchodu, 5.p., súp. číslo stavby 3288 na pozemku registra CKN 2514/3 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6044/272108 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - 1367/18

Poznámka:
P-265/18-Na podiel vl.Šimunský Miloslav Ing.-Oznámenie o výkone záložného práva formou dobrovoľnej dražby na základe zmluvy o zriadení zál.práva č.V 1974/2016 - v prospech: OT kredit Slovakia, a.s., Mostová 2, 81102 Bratislava, IČO: 36660850 - na nehnuteľnosti: byt č. 17, číslo vchodu, 5.p., súp. číslo stavby 3288 na pozemku registra CKN 2514/3 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6044/272108 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu-2650/18

Poznámka:
P-344/18 - na podiel vlastníka Šimunský Miloslav - Žaloba o neplatnosť zmluvy o úvere č.012016 vyplývajúcej zo Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti - v prospech: OT kredit Slovakia, a.s., Mostová 2, 81102 Bratislava, IČO: 36660850 - na nehnuteľnosti: byt č. 17, číslo vchodu, 5.p., súp. číslo stavby 3288 na pozemku registra CKN 2514/3 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6044/272108 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu -3248/18 KÚPA V 3373/97-2544/97 Žiadosť č.R 148/14-664/14

ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
5 Por.č.: V 1974/2016 - na podiel vlastníka Šimunský Miloslav - Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnosti - v prospech: OT kredit Slovakia, a.s., Mostová 2, 81102 Bratislava, IČO: 36660850 - na nehnuteľnosti: byt č. 17, číslo vchodu, 5.p., súp. číslo stavby 3288 na pozemku registra CKN 2514/3 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6044/272108 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - vklad povolený dňa 31.03.2016 - 1830/16;

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku číslo 45/2018, ktorý vyhotovil Ing. Varga Ľubor, Súbežná 7/A, 811 04 Bratislava, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedený Ministerstvom Spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností s evidenčným číslom znalca 913712. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 28.05.2018.
Hodnota stanovená znalcom je: 72.400,00 EUR
K. Najnižšie podanie 65.200,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 500,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č.: 2923912103/1100, IBAN: SK24 1100 0000 0029 2391 2103 vedený v Tatra banke a.s., pobočka Bratislava, variabilným symbolom: DBDR201804
2. V hotovosti v mieste konania dražby
3. Banková záruka
4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby, bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka 2923912103/1100, IBAN č.: SK24 1100 0000 0029 2391 2103 vedený v Tatra banke a.s., pobočka Bratislava, variabilným symbolom: DBDR201804, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 19.07.2018 o 16:00 hod. 22.07.2018 o 11:00 hod.
Miesto obhliadky Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina, byt č. 17
Organizačné opatrenia Záujemca o obhliadku sa ohlási aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0903 984 300. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 572/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, ktorých sa o priebehu spisuje notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva, alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby, alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ, alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Peter
c) priezvisko Danczi
d) sídlo Turecká 24, 940 01 Nové Zámky