Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Bánová

Katastrálne územie:
Bánová
Obec:
Žilina

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 2.150,00 23.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 2221/2015
Typ dražobnej vyhlášky: EX 2221/2015
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Rišian
Ulica: Pivovarská č.p.1069
Obec: Žilina
PSČ: 01001
Zastupujúci exekútor: Martin Rišian
Ulica: Pivovarská č.p. 1069
Obec: Žilina
PSČ:
Dátum konania dražby: 23.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Pivovarská 1069, 01001Žilina
Vlastník: Klotáková Petra, rod. Ováryová
Sídlo: Dolný Vadičov 162, Dolný Vadičov
Podiel: 1/8
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 04.07.2018
Znalecká hodnota: 17.200,00
Reálna hodnota: 2.150,00
Výška zábezpeky: 1.075,00
Číslo bankového účtu: SK9302000000001400135558
Najnižšie podanie: 2.150,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK9302000000001400135558
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Viď znalecký posudok.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú dôsledkom dražby.
Dátum obhliadky: 21.08.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: Na mieste určenia (Bánova) po tel. dohode s exekútorským úradom.
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Žilina
     Obec : Žilina
     Kataster : Bánová
     Číslo listu vlastníctva: 3516
   Parcela
     Parcelné číslo: 189/2
     Výmera: 66
     Druh: Orná pôda
     Popis: Orná pôda
   Parcela
     Parcelné číslo: 189/3
     Výmera: 865
     Druh: Orná pôda
     Popis: Orná pôda
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: