Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Žilina

Katastrálne územie:
Žilina
Obec:
Žilina

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 99 000,- EUR 11.07.2018 Stiahnuť
GAVILA s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 026/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko GAVILA s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko 1. mája173/1191101 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva 1. mája
b) Orientačné/súpisné číslo 173/11
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 22943/R
IV. IČO/ dátum narodenia 45517959
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová
D. Dátum konania dražby 11. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod
F. Kolo dražby Druhé kolo
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor, okres Žilina, pre k. ú. Žilina, obec Žilina zapísané na LV č. 10176, a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

-  parcelné číslo 2640 – záhrady o výmere 92 m2

-  parcelné číslo 2641 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2

Stavby:

súpisné číslo 886, druh stavby: DOM, postavený na pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 2641

H. Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva ako Dom č. s. 886 na parc. č. 2641 v k. ú. Žilina je budova ktorá má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, v súčasnom období sa nevyužíva, začatá je rekonštrukcia, v ktorej sa nepokračuje. Stavebno-technický stav objektu je bez vykonávanej údržby, je v technickom stave vyžadujúcom ďalšie opravy, prípadne dokončenie rekonštrukcie. Budova je súčasťou radovej uličnej zástavby, prevládajú najmä bytové a rodinné domy, ale aj administratívne, obchodné a prevádzkové budovy, objekty občianskej vybavenosti so službami. Budova je napojená na základné inžinierske siete, t. j. elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku plynu z verejných rozvodov, prístupná je z uličnej komunikácie. Životné prostredie je bez zjavného poškodenia, so zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou od uličnej cestnej premávky. Konštrukčne ide o stavbu, ktorej nosný systém tvoria murované steny v hrúbke 45 cm, podzemné podlažie objektu je osadené v priemernej hĺbke nad 2,00 m so zvislou izoláciou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, deliace konštrukcie sú murované, stropy nad suterénom sú železobetónové monolitické, nad ostatnými podlažiami pravdepodobne drevené trámové s rovnými podhľadmi. Strecha domu má manzardový tvar, nad zadnou prístavbou schodiska je pultová, krytina je z plechových šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú na uličnej a na zadnej strane brizolitové, jedna štítová strana domu je spoločná so susediacim objektom, druhá voľná štítová strana je dodatočne zateplená kontaktným systémom /polystyrénom/, zateplenie zatiaľ nie je dokončené, na uličnej strane je soklová časť domu s kamennými obkladmi /bridlica/. Okná sú drevené dvojité, vchodové dvere z uličnej strany nové plastové, na oknách prízemia sú oceľové mreže. Objekt je s možnosťou napojenia na všetky základné inžinierske siete. Podľa predloženej dokumentácie sa v pôvodnom zámere v suteréne nachádzali pivničné priestory a práčovňa, v prízemí domu bol obchod a v nadzemných podlažiach boli priestory na bývanie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Podľa predložených podkladov bola pôvodná stavba postavená v zmysle stavebného povolenia vydaného v roku 1927, povolenia na užívanie domu boli vydané tiež v roku 1927, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vzhľadom na vek a zistený technický stav životnosť stavby na 150 rokov.

Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie stavby, preto je znalecký posudok k predmetu dražby vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými boli list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy a podklady vydané Štátnym archívom v Žiline so sídlom v Bytči pod č. 2018/000622 zo dňa 15.02.2018. Pri hodnotení štandardu vnútorných konštrukcií a vybavenia objektu vychádzal znalec z predpokladu, že stavba je v štandardnom vyhotovení. 

Nehnuteľnosť sa v súčasnom období nevyužíva, v zmysle predloženej dokumentácie bola stavba určená v prevažnej ploche na bývanie a v prízemí boli obchodné priestory. Vydražiteľ znáša náklady na vypratanie predmetu dražby v plnom rozsahu.  

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 2916/2017
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 5958/2017
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 4964/2017
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 4780/2018

LV č. 10176 - čiastočný, Poznámky

- P-881/17-Oznámenie o výkone zálož. Práva dobrovoľnou dražbou na základe Zmluvy o zriadení záložného práva v prospech: Radoslav Sádecký, rod. Sádecký, nar 26.02.1989, Malé Lednice 89, 01816 Malé Lednice - na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc. č. 2640 - záhrady o výmere 92 m2, pozemok registra CKN pac. č. 2641 - zast. plochy a nádvoria o výmere 157 m2, stavba DOM so súp. číslom 886 na pozemku registra CKN parc.č. 2641 - zast. plochy a nádvoria o výmere 157 m2 -6741/17

- P-381/18-Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č.026/2017 od navrhovateľa Radoslav Sádecký, rod. Sádecký, nar 26.02.1989, Malé Lednice 89, 01816 Malé Lednice - na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 2640 - záhrady o výmere 92 m2, pozemok registra CKN pac.č. 2641 - zast. plochy a nádvoria o výmere 157 m2, stavba DOM so súp. číslom 886 na pozemku registra CKN parc.č. 2641 - zast. plochy a nádvoria o výmere 157 m2,ktorá sa bude konať dňa 11.07.2018 o 11.00 hod. na Notárskom úrade JUDr.Denisa Adamkovičová v Trenčíne,Brnianska 1J,911 05 Trenčín -3595/18

LV č. 10176 – čiastočný, ČASŤ C:ŤARCHY

- V 4240/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Radoslav Sádecký, rod. Sádecký, nar 26.02.1989, Malé Lednice 89, 01816 Malé Lednice - na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 2640 - záhrady o výmere 92 m2, pozemok registra CKN pac. č. 2641 - zast. plochy a nádvoria o výmere 157 m2, stavba DOM so súp. číslom 886 na pozemku registra CKN parc.č. 2641 - zast. plochy a nádvoria o výmere 157 m2 - vklad povolený dňa 19.07.2016 - 4344/16

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 123 000,- EUR
K. Najnižšie podanie 99 000,- EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Peter Ošlejšek
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Rožňové Mitice
b) Orientačné/súpisné číslo 31
c) Názov obce Trenčianske Mitice d) PSČ 913 22
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 29.11.1970
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom 5/2018 zo dňa 28.02.2018 vypracovaný znalcom Ing. Štefanom Pastierovičom, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica, podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalec stanovil všeobecnú hodnotu predmetu dražby na sumu 130 624,89 EUR po zaokrúhlení 131 000,- EUR.