Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Žilina

Katastrálne územie:
Žilina
Obec:
Žilina

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 589 000,00 EUR 28.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO041/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Štefan Dedák, správca, sídlo: Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka správcu: S1406, správca konkurznej podstaty úpadcu: ALLFINE, s.r.o., sídlo: Karadičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 45 401 136
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Carlton, Savoy Courtyard, Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 24.06.1954
C. Miesto konania dražby Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
D. Dátum konania dražby 28. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

7651

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

426

Zastavané plochy a nádvoria

410

427/1

Zastavané plochy a nádvoria

554

427/2

Zastavané plochy a nádvoria

48

427/3

Zastavané plochy a nádvoria

44

427/4

Zastavané plochy a nádvoria

900

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

87

426

10 – DOM

 

427/2

14 – PREDAJŇA

 

427/3

7 – GARÁŽ

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dom súpisné č. 87, postavený na parcele č. 426, predajňa bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 427/2, garáž bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 427/3 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 426, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 410 m2, parcelné č. 427/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 554 m2, parcelné č. 427/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, parcelné č. 427/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2, parcelné č. 427/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 900 m2, evidované na liste vlastníctva č. 7651, k.ú. Žilina, spoluvlastnícky podiel 1/1.

Dom:

Dom súp.č.87 stojí na pozemku par.č. 426 v k.ú. Žilina vedľa Kuzmányho ulice. Dom je murovaná s podzemným podlažím a dvoma nadzemnými podlažiami. Napojený je na elektrickú energiu, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Podľa vyjadrenia pôvodného vlastníka Ing.  Klesniaka  bola stavba využívaná ako rodinný dom , neskôr ako školská jedáleň, V roku 1994 bola vykonaná rekonštrukcia ,prístavba a nadstavba  a stavba bola užívaná ako administratívna budova. Doklad o veku nebol predložený , vek určujem odhadom s prihliadnutím na stavebnotechnický stav, použité materiály  a informácie od pôvodného  vlastníka na 83  rokov. Počas doby svojho trvania stavba prešla opravami a rekonštrukciami. Opotrebenia a životnosť rátam analytickou metódou.

Dispozičné riešenie:

V podzemnom podlaží je schodište, kotolňa a skladovacie priestory. V prvom nadzemnom podlaží  sú kancelárie , sociálne zariadenia muži, ženy, zádverie, chodba, schodište do druhého podlažia a samostatné schody do garáže. V druhom nadzemnom podlaží  je schodište, chodba, kancelárie a skladovacie priestory.

Konštrukčné riešenie:

Objekt je založený do 2 m  pod teréne bez zvislej izolácie. Nosné murivo v podzemnom podolaží je z betónu v nadzemných podlažiach murované z tehly . Deliace priečky sú murované. Strop nad podzemným podlažím  železobetónový v nadzemných podlažiach s rovným podhľadom drevený. Krov  drevený, krytina na krove z asfaltových šindľov.  Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu . Vonkajšie  omietky vápenné štukové , vnútorné omietky vápenné hladké. Keramický obklad je v   sociálnych  zariadeniach Schody železobetónové s povrchom  keramická  dlažba .Dvere hladké a zasklené do oceľových zárubní , na kotolni plechové. Okná sú drevené zdvojené  v nadzemných podlažiach so žalúziami.  Podlahy  v  podzemnom podlaží  betónové s poterom v nadzemných podlažiach  keramická dlažba v kanceláriách  koberce.  Vykurovanie ústredné radiátory   liatinové.  Zdroj vykurovania elektrické kotle v podzemnom podlaží Elektroinštalácia svetelná a motorická. Dom je opatrený bleskozvodom . V dome je rozvod vody v pozinkovanom potrubí. Kanalizácia z liatinového a plastového potrubia. Zdroj teplej vody je elektrický bojler K vybaveniu patria  umývadlá a WC.

Predajňa:

Predajňa  stojí na pozemku  par.č. 427/2  v k.ú. Žilina  na Kuzmányho ulici. Stavba je murovaná s podzemným podlažím a nadzemným podlažím . Stavba je napojená na elektrickú energiu, vodovod a kanalizáciu. Prístup je zo dvora par.č. 427/4.Doklad o veku nebol predložený , vek určujem odhadom s prihliadnutím na stavebnotechnický stav, použité materiály  a informácie od pôvodného vlastníka  na 82 rokov.  Počas doby svojho trvania stavba prešla opravami a rekonštrukciami . Ostatná bola v roku 1995. Opotrebenia a životnosť rátam analytickou metódou.

Dispozičné riešenie:

V podzemnom podlaží sú dve miestnosti, ktoré slúžia  ako sklad.Prístup je vonkajší schodišťom. V nadzemnom podlaží sú dve miestnosti predajne a sociálne zariadenie.

Konštrukčné riešenie:

Stavba je založená na betónových základoch. Murivo v podzemnom podlaží z monolitického betónu v nadzemnom podlaží tehlové. Deliace priečky murované . Strop v podzemnom podlaží železobetónový v nadzemnom podlaží drevený trámový  s kazetovým podhľadom. Krov je drevený sedlový,. Krytina z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie a vnútorné omietky vápenné hladké.Sokel je  obložený keramickým obkladom do výšky 0,7 m. Keramický obklad je v   sociálnom zariadení. Schody železobetónové s povrchom terazová dlažba. Dvere hladké a zasklené do oceľových zárubní. Vstupné dvere sú s mrežami. Okná sú drevené zdvojené. Podlahy  v obidvoch podlažiach terazová dlažba . Vykurovanie ústredné radiátory v každom podlaží  oceľové. Elektroinštalácia svetelná a motorická. V  sociálnom zariadení je rozvod vody v pozinkovanom potrubí, kanalizácia v plastovom potrubí. K vybaveniu patrí umývadlo a WC.

Garáž:

Garáž stojí na par.č. 427/3 v k.ú. Žilina a je pristavená k domu súp.č.87. Stavba je murovaná jedno podlažná obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Napojená je na elektrickú energiu. Prístup je zo dvora par.č. 427/4, Stavba je užívaná na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného ObÚŽP Žilina od 28.12.1994. Vek stavby k roku ohodnotenia je 2018- 1994 = 24 rokov. Životnosť predpokladám 80 rokov.

Dispozičné riešenie:

Stavba pozostáva z jednej miestnosti pre garážovanie dvoch áut.

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy, Zvislé nosné konštrukcie- murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm, Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, Strecha - rovná mierne spádovaná  krytina z asfaltových privarovaných pásov, klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu, Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka, Výplne otvorov - zo sklobetónu  vo výpočte udávam porovnateľnú položku - zdvojené s dvojvrstvovým zasklením, Podlahy – terazzo, Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty, Garážové vráta plechové.

Pozemok:

Pozemok  leží v zastavanom území mesta Žilina v širšom centre vedľa Moyzesovej ulice. Mesto má 87 000  obyvateľov. Je sídlom samosprávneho kraja s úradmi, občianskou vybavenosťou, službami kultúrnymi a športovými zariadeniami. Na par.č. 426 stojí dom súp.č. 87, na par.č. 427/2 stojí predajňa, na par.č. 427/3 stojí garáž. Parcely 427/1 a 527/4  sú pozemky okolo stavieb. V okolí sú administratívne budovy, budovy na bývanie , obchody, reštaurácie vedľa je stredná škola. Dostupnosť do centra je do 5 minút cesty peši.  Zastávka  MHD  je pred domomi. V  ulici je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a plynu. Prístup je  z chodníka  na Kuzmányho ulici. Pozemky sú v rovinatom teréne.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
POZNAMENÁVA SA ZAČATIE SÚDNEHO KONANIA NA OKRESNOM SÚDE V POPRADE POD SP.ZN.17C/120/2008 O URČENIE NEPLATNOSTI ZMLUVY O POSTÚPNENÍ POHĽADÁVOK UZAVRETEJ MEDZI JOZEFOM PEŠADÍKOM A ING.JÁNOM RADENOM, KTORÁ BOLA DO KN ZAPÍSANÁ POD Č.Z 1463/07-1152/07, Č.P2-548/08-6363/08;
P-887/16-Oznámenie o začatí výkonu zál.práva formou predaja zálohu na verejnej dražbe vyplývajúce zo Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 84662-2012/1 – v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00682420, Štefánikova 27, 81499 Bratislava - na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 426 - zast. plochy a nádvoria o výmere 410 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/1 - zast. plochy a nádvoria o výmere 554 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 48 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/3 - zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/4 - zast. plochy a nádvoria o výmere 900 m2, stavba bez súp.čísla na pozemku registra CKN parc.č. 427/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 48 m2, stavba bez súp.čísla na pozemku registra CKN parc.č. 427/3 - zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m2, stavba so súp.číslom 87 na pozemku registra CKN parc.č. 426 - zast. plochy a nádvoria o výmere 410 m2 - podľa č. V 1192/12 - z 5.3.2012 - 278/12-7220/16
ČASŤ C: ŤARCHY:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 84662-2012/1 - v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00682420, Štefánikova 27, 81499 Bratislava - na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 426 - zast. plochy a nádvoria o výmere 410 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/1 - zast. plochy a nádvoria o výmere 554 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 48 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/3 - zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/4 - zast. plochy a nádvoria o výmere 900 m2, stavba bez súp.čísla na pozemku registra CKN parc.č. 427/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 48 m2, stavba bez súp.čísla na pozemku registra CKN parc.č. 427/3 - zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m2, stavba so súp.číslom 87 na pozemku registra CKN parc.č. 426 - zast. plochy a nádvoria o výmere 410 m2 - podľa č. V 1192/12 - z 5.3.2012 - 278/12;
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 84662-2012/3 - v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00682420, Štefánikova 27, 81499 Bratislava - na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 426 - zast. plochy a nádvoria o výmere 410 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/1 - zast. plochy a nádvoria o výmere 554 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 48 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/3 - zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m2, pozemok registra CKN parc.č. 427/4 - zast. plochy a nádvoria o výmere 900 m2, stavba bez súp.čísla na pozemku registra CKN parc.č. 427/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 48 m2, stavba bez súp.čísla na pozemku registra CKN parc.č. 427/3 - zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m2, stavba so súp.číslom 87 na pozemku registra CKN parc.č. 426 - zast. plochy a nádvoria o výmere 410 m2 - podľa č. V 2378/13 - z 31.5.2013 - 2692/13.
Iné údaje:
POZNAMENÁVA SA NÁVRH NA ZÁPIS POZNÁMKY OD NAVRHOVATEĽA EBONA s.r.o.,KUZMÁNYHO 18,01001 ŽILINA,IČO:36306665 V ZMYSLE KONANIA NA OKRESNOM SÚDE V ŽILINE NA ZRUŠENIE UZNESENIA OKR.SÚDU V ŽILINE Č.K.2C 1313/99-158 O SCHVÁLENÍ ZMIERU PODĽA §99 ODS.3 O.S.P.,PODĽA Č.Z 4148/04-3766/04.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 164/2018
Meno znalca: Pilka Marián Ing.
Dátum vyhotovenia: 10.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 424 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 589 000,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 5 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 4118 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 10.08.2018 o 10:30 hod. Obhliadka 2: 27.08.2018 o 10:30 hod.
Miesto obhliadky Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Kuzmányho 87/24, 010 01 Žilina.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Sirota Pavel kontakt: 02/322 02 733, 0911 833 869, sirota@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava