Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Budatín

Katastrálne územie:
Budatín
Obec:
Žilina

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 69.346,93 28.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 1617/13
Typ dražobnej vyhlášky: EX 1617/13
Poradie dražby: 1
Exekútor: Bernard Janík
Ulica: Daniela Dlabača 2/978
Obec: Žilina
PSČ: 01001
Zastupujúci exekútor: Stanislava Hulmanová Janušová
Ulica: Vojtecha Tvrdého 783/4
Obec: Žilina
PSČ:
Dátum konania dražby: 28.08.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Daniela Dlabača 2/978, 01001Žilina
Vlastník: Drlička Jozef
Sídlo: Hore Vŕškom 300/11, Žilina
Podiel: 1/1 (BSM)
Vlastník: Drličková Michaela
Sídlo: Hore Vŕškom 300/11, Žilina
Podiel: 1/1 (BSM)
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 18.07.2018
Znalecká hodnota: 69.346,93
Reálna hodnota: 69.346,93
Výška zábezpeky: 34.673,47
Číslo bankového účtu: SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 161713
Najnižšie podanie: 69.346,93
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 161713
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Miesto obhliadky veci: v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú.
Ďalšie informácie : Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť vopred u súdneho exekútora na adrese exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, Žilina alebo telefonicky na t.č. 041/5092011, alebo e-mailom: exekutor@exekutorzilina.sk
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Žilina
     Obec : Žilina
     Kataster : Budatín
     Číslo listu vlastníctva: 302
   Parcela
     Parcelné číslo: 388
     Výmera: 250
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 389
     Výmera: 155
     Druh: záhrady
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 300
     Pracelné číslo: KNC č. 388
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: