Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Trnové

Katastrálne územie:
Trnové
Obec:
Žilina

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 738.000,00 EUR 04.09.2018 Stiahnuť
Žilinská dražobná, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 3253/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Žilinská dražobná, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Vysokoškolákov8421/4101008 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vysokoškolákov
b) Orientačné/súpisné číslo 8421/41
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01008
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 16233/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36430714
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Gašperák
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Krásno nad Kysucou
b) Orientačné/súpisné číslo 207
c) Názov obce Krásno nad Kysucou d) PSČ 023 02
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 29.04.1970
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ľubice Jonekovej, Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina
D. Dátum konania dražby 04. 09. 2018
E. Čas konania dražby 16:00 hod.
F. Kolo dražby Prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v nasledovnej špecifikácii:

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/2 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 2613 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/7 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 3973 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/8 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5427 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/13 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 580 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/14 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 274 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/15 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 13 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/22 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 80 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/23 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1373 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/24 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 118 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/25 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1124 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/26 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 166 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/27 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 296 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/28 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1138  m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/29 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 93 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/30 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 81 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/32 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 531 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/34 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 95 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

 

 

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/35 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1803 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/36 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 388 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/39 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 232 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/40 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 165 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/41 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 34 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/42 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 119 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 593/59 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 305 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 595/2 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 20 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 596 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 185m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 598 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 664 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 599 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 611 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 600 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 258  m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 601 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 292 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 605 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 263 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- pozemok - parcela registra „C“ parc. č. 606 -  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- stavba – teľatník OMD 1 bez označenia súp. č., postavený na pozemku - parcele registra „C“ parc. č. 593/2 -  zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- stavba – teľatník č.3 bez označenia súp. č., postavený na pozemku - parcele registra „C“ parc. č. 593/13 -  zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

 

 

 

- stavba – teľatník č.3 bez označenia súp. č., postavený na pozemku - parcele registra „C“ parc. č. 593/14 -  zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové

 

- stavba – teľatník č.3 bez označenia súp. č., postavený na pozemku - parcele registra „C“ parc. č. 593/59 -  zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3135, pre kat. úz. Trnové,

 

  •    všetky sa nachádzajúce v obci Trnové, okres Žilina.
H. Opis predmetu dražby

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)  

2.1.1 Teľatník OMD 1 na parc. č. KNC 593/2

 

Budova "Teľatníka" na pozemku parcelné č. 593/2 sa nachádza v bývalom areáli JRD Žilina Trnové. Stavba nie je využívaná, podľa spôsobu údržby už dlhší čas

Stavba je vybudovaná s jedným nadzemným podlažím so šikmou sedlovou strechou.

Výmery teľatníka sú určené na základe katastrálnej mapy (zastavaná plocha). Výška budovy je určená podľa bežných parametrov pre výstavbu poľnohospodárskych stavieb( teľatníkov). Vek je určený znalcom odborným odhadom na základe konštrukčno-materiálového vyhotovenia a opotrebenia budovy.

 

TECHNICKÝ POPIS:        

Ide o jednoduchý objekt obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou z trapézového plechu. Objekt je založený na základových pätkách z prostého betónu. Obvodové nenosné steny sú z keramických panelov, ktoré sú vkladané do oceľových profilovaných nosníkov tvaru I.Nosný systém je tvorený oceľovou rámovou konštrukciou. Modul ukladania je 3,0 m (25x).Podlaha je betónová.Strop je nezateplený. Hrebeň je ukončený svetlíkmi.V štítových stenách(drevená konštrukcia jednostranne obitá s impregnáciou)sú z jednej strany 3 vráta a to 2x oceľové a 1x lamelové rolovacie vrata.Z druhej strany sú 4x oceľové vrata.Strešná konštrukcia sú oceľové profilované nosníky(väzníky) s priečnymi väzničkami. Strešná krytina je trapézový plech.Úprava vnútorných povrchov v minulosti bola prevedená vybielením objektu a nátermi oceľových konštrukcií.Dažďové zvody  nie sú.

 

2.1.2 Teľatník č. 3 na parc. č. KNC 593/13, 593/14, 593/59

  

Budova "Teľatníka č. 3" sa nachádza na pozemku parcelné čísla: 593/13, 593/14, 593/59, v bývalom areáli JRD Žilina Trnové.

V čase obhliadky stavba nebola využívaná - predpokladám, že dlhšiu dobu.

Stavba je vybudovaná s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia so šikmou sedlovou strechou.

Výmery teľatníka sú určené na základe katastrálnej mapy (zastavaná plocha). Výška budovy je určená na základe fotodokumentácie a tiež bežných parametrov podobných budov.

Vek je určený znalcom odborným odhadom na základe konštrukčno materiálového vyhotovenia a opotrebenia budovy a tiež miestneho šetrenia.

Objekt je murovaný zo škvárobetónových tvárnic, vonkajšia povrchová úprava je vápenná hladká omietka, podlaha je betónová, vnútorná omietka na bývalých objektoch teľatníkov bola vápenná hrubpa, dezinfikovaná vápennou maľbou. Strecha je sedlová,trapézový plech v časti so sklenými svetlíkmi. Vráta sú plechové, okná kovové. Klampiarske konštrukcie sú znehodnotené.

 

TECHNICKÝ POPIS:       

Objekt je  založený na základových pätkách z prostého betónu. Murivo je murované zo škvárobetónových tvárnic. Vonkajšia úprava obvodových stien je vápenná hladká omietka. Interiér objektu nebol sprístupnený. Vnútorná úprava povrchov je pravdepodobne vápenná hrubá omietka. Podlaha hrubý betón. Strecha je sedlová, strešná krytina PZ trapézový plech, klampiarske konštrukcie sú značne poškodené. Vráta sú plechové otváravé, okná sú kovové.Vykurovanie bolo pravdepodobne na tuhé palivo, neskôr plynové, v teľatníku je zabudovaný komín.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

a) Analýza polohy nehnuteľnosti: Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v priemyselnej a poľnohospodárskej časti Trnové krajského mesta Žilina v bývalom areáli JRD. Súčasný technický stav nehnuteľností vyžaduje opravu - teľatníky nie sú využívané. V okolí prevláda zástavba - ľahká výroba a služby. Príslušenstvo nehnuteľnosti nemá vplyv na cenu nehnuteľnosti. Typ nehnuteľnosti - prevádzkové objekty.  Skladba obyvateľstva v mieste stavby - priemerná hustota obyvateľstva. Terén rovinatý, inžinierske siete v blízkosti stavby - elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, verejná kanalizácia. Názor znalca - problematická nehnuteľnosť, vzhľadom na výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby - na predmetnej nehnuteľnosti.

Trnové je mestská časť Žiliny. Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú mimo zastavaného územia mesta Žilina.

 

b) Analýza využitia nehnuteľnosti: Ohodnotené stavby teľatníkov v čase hodnotenia neboli užívané. Ohodnocované pozemky sú evidované ako dvor a zastavané plochy objektami - využívané sú ako dvory a tiež komunikácie.

 

c). Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:  Prístup k budove je cez vlastné pozemky, ktoré sú predmetom ohodnotenia.

V LV č. 3135 sú uvedené Ťarchy:

 1 Vecné bremeno na pozemkoch, parcelách C KN č.593/8 a č.606, ktorému zodpovedá právo zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemku v zmysle ust .§ 66 ods.1 písm.a) zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v prospech obch. spoločnosti Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697 270, Z 4283/12-107/14, 527/15

 1 V 5719/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Milan Gašperák rod. Gašperák, dátum narodenia

29.04.1970, 1. mája 207, 02302 Krásno nad Kysucou, na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2,  C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. anádv. o výmere 232 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, vklad povolený dňa 06.07.2016 - 421/2016

 1 V 8789/2016 - zriaďuje sa vecné bremeno, ktorému zodpovedá právo vstupu, prechodu a prejazdu a to aj motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti:C KN parc.č.593/25-zast.pl.-1124 m2, parc.č.593/32-zast.pl.-531 m2, parc.č.593/35 - zast.pl. -1803 m3,  parc.č.593/39- zast.pl.-232 m2, parc.č.593/41-zast.pl.-34 m2, parc.č.593/42-zast.pl.- 119 m2 v prospech vlastníka pozemku C KN parc.č.593/31-zast.pl.-1357 m2, vklad povolený dňa 04.10.2016 - 596/16

 1 V 2416/2017 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Milan Gašperák rod. Gašperák, dátum narodenia 29.04.1970, 1. mája 207,  02302 Krásno nad Kysucou, na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2,  C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/13, zast. pl. a nádv. o výmere 580 m2, C KN par. č. 593/14, zast. pl. a nádv. o výmere 274 m2, C KN par. č. 593/15, zast. pl. a nádv. o výmere 13 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/23, zast. pl. a nádv. o výmere 1373 m2, C KN par. č. 593/24, zast. pl. a nádv. o výmere 118 m2, C KN par. č. 593/25, zast. pl. a nádv. o výmere 1124 m2, C KN par. č. 593/26, zast. pl. a nádv. o výmere 166 m2, C KN par. č. 593/27, zast. pl. a nádv. o výmere 296 m2, C KN par. č. 593/28, zast. pl. a nádv. o výmere 1138 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/30, zast. pl. a nádv. o výmere 81 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/36, zast. pl. a nádv. o výmere 388 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv. o výmere 232 m2, C KN par. č. 593/40, zast. pl. a nádv. o výmere 165 m2, C KN par. č. 593/41, zast. pl. a nádv. o výmere 34 m2, C KN par. č. 593/42, zast. pl. a nádv. o výmere 119 m2, C KN par. č. 593/59, zast. pl. a nádv. o výmere 305 m2, C KN par. č. 595/2, zast. pl. a nádv. o výmere 20 m2, C KN par. č. 596, zast. pl. a nádv. o výmere 185 m2, C KN par. č. 598, zast. pl. a nádv. o výmere 664 m2, C KN par. č. 599, zast. pl. a nádv. o výmere 611 m2, C KN par. č. 600, zast.pl. a nádv. o výmere 258 m2, C KN par. č. 601, zast. pl. a nádv. o výmere 292 m2, C KN par. č. 605, zast. pl. a nádv. o výmere 263 m2, C KN par. č. 606, zast. pl. a nádv. o výmere 5 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/13, zast. pl. a nádv. o výmere 580 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/14, zast. pl. a nádv. o výmere 274 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/59, zast. pl. a nádv. o výmere 305 m2, vklad povolený dňa 03.04.2017 - 180/17.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
P 800/2016 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby od Milana Gašperáka rod.Gašperák, nar.29.04.1970, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv. o výmere 232 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2 - 655/16

P 44/2017 - poznamenáva sa súdne konanie na Okresnom súde v Žiline, pod
sp.zn.6C/3/2017, navrhovateľa Ing.Tibor Boľo a spol., proti odporcovi Milan Gašperák a
spol., o nariadenie neodkladného opatrenia k nehn.: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast.
pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN
par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/32,
zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C
KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv.
o výmere 232 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2,
zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2 na LV 3135, v k.ú.Trnové - 40/17

P 164/2017 - poznamenáva sa súdne konanie na Okresnom súde v Žiline, pod sp.zn.7C/16/2017, navrhovateľa Ing.Tibor Boľo a spol., proti odporcovi Milan Gašperák a spol., o nariadenie neodkladného opatrenia k nehn.: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv. o výmere 232 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2 na LV 3135, v k.ú.Trnové - 141/17

P 357/2017 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby od Milana Gašperáka rod.Gašperák, nar.29.04.1970, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/13, zast. pl. a nádv. o výmere 580 m2, C KN par. č. 593/14, zast. pl. a nádv. o výmere 274 m2, C KN par. č. 593/15, zast. pl. a nádv. o výmere 13 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/23, zast. pl. a nádv. o výmere 1373 m2, C KN par. č. 593/24, zast. pl. a nádv. o výmere 118 m2, C KN par. č. 593/25, zast. pl. a nádv. o výmere 1124 m2, C KN par. č. 593/26, zast. pl. a nádv. o výmere 166 m2, C KN par. č. 593/27, zast. pl. a nádv. o výmere 296 m2,C KN par. č. 593/28, zast. pl. a nádv. o výmere 1138 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/30, zast. pl. a nádv. o výmere 81 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/36, zast. pl. a nádv. o výmere 388 m2,
C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv. o výmere 232 m2, C KN par. č. 593/40, zast. pl. a nádv. o výmere 165 m2, C KN par. č. 593/41, zast. pl. a nádv. o výmere 34 m2, C KN par. č. 593/42, zast. pl. a nádv. o výmere 119 m2, C KN par. č. 593/59, zast. pl. a nádv. o výmere 305 m2, C KN par. č. 595/2, zast. pl. a nádv. o výmere 20 m2, C KN par. č. 596, zast. pl. a nádv. o výmere 185 m2, C KN par. č. 598, zast. pl. a nádv. o výmere 664 m2, C KN par. č. 599, zast. pl. a nádv. o výmere 611 m2, C KN par. č. 600,zast. pl. a nádv. o výmere 258 m2, C KN par. č. 601, zast. pl. a nádv. o výmere 292 m2, C KN par. č. 605, zast. pl. a nádv. o výmere 263 m2, C KN par. č. 606, zast. pl. a nádv. o výmere 5 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/13, zast. pl. a nádv. o výmere 580 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/14, zast. pl. a nádv. o výmere 274 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/59, zast. pl. a nádv. o výmere 305 m2 - 310/17

Vecné bremeno na pozemkoch, parcelách C KN č.593/8 a č.606, ktorému zodpovedá právo zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemku v zmysle ust .§ 66 ods.1 písm.a) zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v prospech obch.spoločnosti Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697 270, Z 4283/12-107/14, 527/15

V 5719/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Milan Gašperák rod. Gašperák, dátum narodenia 29.04.1970, 1. mája 207, 02302 Krásno nad Kysucou, na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. anádv. o výmere 232 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, vklad povolený dňa 06.07.2016 - 421/2016

V 8789/2016 - zriaďuje sa vecné bremeno, ktorému zodpovedá právo vstupu, prechodu a prejazdu a to aj motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti:C KN parc.č.593/25-zast.pl.-1124 m2, parc.č.593/32-zast.pl.-531 m2, parc.č.593/35-zast.pl.-1803 m3, parc.č.593/39-zast.pl.-232 m2, parc.č.593/41-zast.pl.-34 m2, parc.č.593/42-zast.pl.- 119 m2 v prospech vlastníka pozemku C KN parc.č.593/31-zast.pl.-1357 m2, vklad povolený dňa 04.10.2016 - 596/16

V 2416/2017 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Milan Gašperák rod. Gašperák, dátum narodenia 29.04.1970, 1. mája 207, 02302 Krásno nad Kysucou, na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, C KN par. č. 593/7, zast. pl. a nádv. o výmere 3973 m2, C KN par. č. 593/8, zast. pl. a nádv. o výmere 5427 m2, C KN par. č. 593/13, zast. pl. a nádv. o výmere 580 m2, C KN par. č. 593/14, zast. pl. a nádv. o výmere 274 m2, C KN par. č. 593/15, zast. pl. a nádv. o výmere 13 m2, C KN par. č. 593/22, zast. pl. a nádv. o výmere 80 m2, C KN par. č. 593/23, zast. pl. a nádv. o výmere 1373 m2, C KN par. č. 593/24, zast. pl. a nádv. o výmere 118 m2, C KN par. č. 593/25, zast. pl. a nádv. o výmere 1124 m2, C KN par. č. 593/26,
zast. pl. a nádv. o výmere 166 m2, C KN par. č. 593/27, zast. pl. a nádv. o výmere 296 m2, C KN par. č. 593/28, zast. pl. a nádv. o výmere 1138 m2, C KN par. č. 593/29, zast. pl. a nádv. o výmere 93 m2, C KN par. č. 593/30, zast. pl. a nádv. o výmere 81 m2, C KN par. č. 593/32, zast. pl. a nádv. o výmere 531 m2, C KN par. č. 593/34, zast. pl. a nádv. o výmere 95 m2, C KN par. č. 593/35, zast. pl. a nádv. o výmere 1803 m2, C KN par. č. 593/36, zast. pl. a nádv. o výmere 388 m2, C KN par. č. 593/39, zast. pl. a nádv. o výmere 232 m2, C KN par. č. 593/40, zast. pl. a nádv. o výmere 165 m2, C KN par. č. 593/41, zast. pl. a nádv. o výmere 34 m2, C KN par. č. 593/42, zast. pl. a nádv. o výmere 119 m2, C KN par. č. 593/59, zast. pl. a nádv. o výmere 305 m2, C KN par. č. 595/2, zast. pl. a nádv. o výmere 20 m2, C KN par. č. 596, zast. pl. a nádv. o výmere 185 m2, C KN par. č. 598, zast. pl. a nádv. o výmere 664 m2, C KN par. č. 599, zast. pl. a nádv. o výmere 611 m2, C KN par. č. 600, zast.pl. a nádv. o výmere 258 m2, C KN par. č. 601, zast. pl. a nádv. o výmere 292 m2, C KN par. č. 605, zast. pl. a nádv. o výmere 263 m2, C KN par. č. 606, zast. pl. a nádv. o výmere 5 m2, stavba teľatník OMD 1 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/2, zast. pl. a nádv. o výmere 2613 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/13, zast. pl. a
nádv. o výmere 580 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/14, zast. pl. a nádv. o výmere 274 m2, stavba teľatník č.3 bez s.č. na pozemku reg. C KN s par. č. 593/59, zast. pl. a nádv. o výmere 305 m2, vklad povolený dňa 03.04.2017 - 180/17

Iné údaje: Bez zápisu
Poznámka: Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znaleckým posudkom Ing. Zuzany Ponechalovej č. 164/2018 na sumu 738 000,00 €.
K. Najnižšie podanie 738.000,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1.000,- EUR.
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49.000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky - na účet dražobníka vedený v Tatra Banka, a.s.,
pobočka Žilina IBAN: SK78 1100 0000 0026 2782 3093
- formou notárskej úschovy
- prostredníctvom bankovej záruky
- v hotovosti v sídle dražobníka, v deň konania dražby v mieste
konania dražby
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom
ani zmenkou ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky originál príkazu na úhradu zápisnica o notárskej úschove záručná listina oprávňujúcej k prevzatiu peňažných prostriedkov z bankovej záruky dražobníkovi Zloženie dražobnej zábezpeky je splnené: - bezhotovostným prevodom momentom pripísania peňažných prostriedkov zodpovedajúcich výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka - zložením peňažných prostriedkov zodpovedajúcich výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka - zriadením notárskej úschovy k peňažným prostriedkom zodpovedajúcim výške dražobnej zábezpeky v prospech dražobníka a odovzdanie listín
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do začatia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením ihneď po skončení dražby, ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR. V opačnom prípade do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 15.08.2018 o 16:00 hod. 22.08.2018 o 16:00 hod.
Miesto obhliadky Na mieste samom
Organizačné opatrenia Účasť na obhliadke je potrebné dohodnúť telefonicky najneskôr deň vopred do 16:00 hod na tel. č. 00421 948 486 148
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Príklep je samostatný právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v zmysle § 27 zákona č. 527/2002 Z. z.. V tomto prípade, za predpokladu zaplatenia úplnej ceny dosiahnutej vydražením, môže vydražiteľ využívať všetky práva vlastníka vydraženej veci, pričom primerane platia ust. § 29 ods. 6 zákona č. 527/2002 Z. z..
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby po úhrade úplnej sumy dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Ľubica
c) priezvisko Joneková
d) sídlo Štúrova 8638/2A, 01001 Žilina