Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Žilina

Katastrálne územie:
Žilina
Obec:
Žilina

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 22.000,00 13.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 199/2012
Typ dražobnej vyhlášky: EX 199/2012
Poradie dražby: 2
Exekútor: Ján Franek
Ulica: Nešporova 4
Obec: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03101
Dátum konania dražby: 13.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Nešporova 4, 03101Liptovský Mikuláš
Vlastník: Chochulová Dagmar, rod. Kučerová
Sídlo: Petzvalova 3376/51, 010 01 Žilina
Podiel: 1/3, 1/6
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 30.07.2018
Znalecká hodnota: 22.000,00
Reálna hodnota: 22.000,00
Výška zábezpeky: 11.000,00
Číslo bankového účtu: SK2656000000008109100001
Najnižšie podanie: 22.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK2656000000008109100001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 06.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Žilina - po telefonickom dohovore so súdnym exekútorom
Ďalšie informácie : Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Žilina
     Obec : Žilina
     Kataster : Žilina
     Číslo listu vlastníctva: 1680,8816
   Parcela
     Parcelné číslo: 4325/10
     Výmera: 95
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis: predmet dražby 1/3 spoluvlastníckeho podielu
   Parcela
     Parcelné číslo: 4325/12
     Výmera: 254
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: predmet dražby 1/3 spoluvlastníckeho podielu
   Stavba
     Supisné číslo: 2446
     Pracelné číslo: 4325/10
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby: predmet dražby 1/6 spoluvlastníckeho podielu
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: