Dražba nehnuteľností v obci Žilina v katastrálnom území Závodie

Katastrálne územie:
Závodie
Obec:
Žilina

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 42.800,00 € 10.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hložný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mateja Bela 3446/67, 01015 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.3.1974
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu: Jilemnického 30, 03601 Martin
Kotakt na správcu : 0918532012, marina.gallova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 8Odk 88/2018 S1486
Spisová značka súdneho spisu : 8Odk 88/2018
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

VEC : OZNÁMNIE O DRAŹBE

 

 Označenie dražobníka :      Dražby a aukcie, s.r.o.

                                               Sídlo: Flámska 9783/1, 036 01 Martin

                                               konajúci: Mgr. Juraj Gallo, konateľ

                                               IČO: 36 751 642

                                               IČ DPH: SK 202 23 55 170

                                               Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro,                      

                                                        vložka číslo :  18739/L

 

 Označenie navrhovateľa :  JUDr. Marína Gallová – správca konkurznej podstaty

                                               sídlo: Jilemnického 30, 036 01 Martin, správca úpadcu:     

Jozef Hložný, nar. 06.03.1974, bytom Mateja Bela 3446/67,
010 15 Žilina 

                                              

                                                              

Miesto konania dražby :

v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106

Dátum konania dražby :

10.09.2018

Čas konania dražby :

10:00 hod.

Opakovanie dražby :

prvá dražba

 

Predmet dražby :

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Žilina, katastrálne územie Závodie, Okresný úrad Žilina- katastrálny odbor:

na LV 1486 ako:

- byt č. 20, vchod č. 67, na 3.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 3446  na ulici Mateja Bela, v podiele 1/2,

- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3446, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1472/89, v podiele 6974/280544,

na LV 2952 ako:

- spoluvlastnícky podiel na pozemku – parcele C-KN parc. č. 1472/89 o výmere 502 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  na ktorom je bytový dom súp. č. 3446 postavený,  v podiele 6974/561088.

 

 

Opis predmetu dražby :

Bytový dom, v ktorom je byt umiestnený sa nachádza na ul. M. Belu 67 na sídlisku hájik, v krajskom meste Žilina, v zástavbe bežných bytových domov a budov občianskej vybavenosti. Prístup je z verejnej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. Úzke centrum mesta je dostupné autom do 10 min., kde je kompletná občianska vybavenosť, zastávka MHD je v tesnej blízkosti. Byt je situovaný na treťom poschodí vo vnútornej sekcii, je zrekonštruovaný, udržiavaný, orientácia obytných miestností je na východ a západ. V danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy. Prírodné lokality do 1 km.

 

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:

Byt č. 20 v bytovom dome súp. číslo 3446v k.ú. Závodie

Bytový dom, bv ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza je radový, má 3 vchody od ulice a 3 z dvora, má 9 nadzemných podlaží. I. NP je čiastočne zapustené do terénu, kde sa nachádzajú pivnice a spoločné miestnosti, v II.- IX NP. Sa nachádzajú byty v danom vchode po dva na podlažie. Dom je napojená na inžinierske siete vody, elektriny, kanalizácie, plynu, teplonosné rozvody, káblovú TV, je chránený bleskozvodom, má výťahy. Základy sú betónové, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú z panelových prefabrikátov, vonkajšie fasády nie sú zateplené, vnútorné omietky vápenné hladké, schodisko je železobetónové s povrchom nástupníc z keramickej dlažby, na podestách je PVC, v prízemí je keramická dlažba, strecha je sedlová s asfaltovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná sú plastové, v prízemí v časti aj s vonkajšími kovovými mrežami, vchodové dvere sú plastové s elektronickým vrátnikom. Bytový dom je udržiavaný. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, pivnice, vodorovné nosné, zvislé a izolačné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné domové prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestený. Byt č. 20 je trojizbový s príslušenstvom: predsieň, šatník, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica v prízemí domu, byt má loggiu. Byt je kompletne zrekonštruovaný, napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, plynovú, teplonosnú prípojku, káblovú TV, domový telefón. V čase obhliadky plyn bol odpojený. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie bytu je ústredné, radiátory sú panelové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla, elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Na stenách a stropoch sú hladké omietky, v obývacej izbe je imitácia drevených stropných trámov, okná sú plastové so žalúziami, dvere z prírodného dreva, plné a presklené, do obývacej izby posuvné, vchodové sú bezpečnostné. Podlahy v obytných izbách sú lepené povlakové, v ostatných miestnostiach a na loggii je keramická dlažba. Z vnútorného vybavenia sa v kuchyni nachádza nadštandardná rohová kuchynská linka s drezovým umývadlom, nerezová, páková batéria, zabudovaný sporák so sklo keramickou varnou doskou a rúrou, digestor, keramický obklad stien pri linke. Bytové jadro je murované, kde v kúpeľni je plastová vaňa s nerezovou pákovou batériou so sprchou, keramické umývadlo s nerezovou pákovou batériou, keramický obklad stien. Splachovací záchod „kombi“ je samostatný v jednej izbe a v chodbe sú vstavané skrine. Byt je trvalo obývaný, udržiavaný, vo veľmi dobrom stave. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Bytový dom, v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený bol daný do užívania v roku 1997. Vzhľadom na vek, stavebnotechnický stav a intenzitu užívania domu je uvažované s celkovou životnosťou 80 rokov.

 

Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby :

Navrhovateľom dražby je JUDr. Marína Gallová – správca konkurznej podstaty, so sídlom: Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO : 42 214 897.

 

Na predmete dražby viaznu podľa LV č. 1486 ťarchy:

ZÁLOŽNÁ ZMLUVA NA BYT Č.20 NA 3 PODLAŽÍ ,SPOLUVLAST.PODIEL 851/34204 DOMU Č.3446 PRE ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA BRATISLAVA PODĹA Č.V 1936/99-268/99, 11/2018

 

Na podiel 1/1 vlastníka Hložný Jozef a Mária: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva od súd.exek.Mgr. Bernard Janík,Žilina, na nehnuteľnosti: byt č. 20,3.p., číslo vchodu 67 v bytovom dome č.s. 3446 na parc. C-KN č.1472/89 a podiel 6974/280544 na spoločných častiach a zariadeniach domu, podľa č.EX 306/2014, Z-4894/2014 - 513/2014, 11/2018

 

Na predmete dražby viaznu podľa LV č. 2952 ťarchy:

Na podiel vlastníka Hložný Jozef : Z-2234//2017 - Exekučný príkaz na začatie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex- 306/2014 od súdneho exekútora Mgr. Bernard Janík, Daniela Dlabača č. 2/978, Žilina v prospech oprávneného mal. Patrik Hložný, nar. 7.2.1999 a mal. Dominik Hložný, nar. 14.8.2007 na nehnuteľnosti parc. C-KN č. 1472/89 - zast. plochy o výmere 502 m2 - 331/2017, 11/2018

 

 

 

 

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku :

16.07.2018

Číslo znaleckého posudku:

133/2018

 

Znalec :

Ing. Ján Greguš, Hurbanova 5/18, 036 01 Martin

                         

Odbor znalca :

stavebníctvo

 

 

Odvetvie znalca :

odhad hodnoty nehnuteľností

 

 

Všeobecná hodnota :

  42.800,00 €

 

 

Najnižšie podanie :

  42.800,00 €

 

 

Najnižšie prihodenie :

       500,00 €

 

 

Účastník dražby :

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002  Z.z. a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné  osoby  platia vstupné vo výške 3,32 €. V prípade, že účastníkom dražby je právnická osoba, je povinná predložiť výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.

 

Výška dražobnej zábezpeky :

    4.280,00 €

 

 

Spôsob zloženia dražobnej

zábezpeky:                    

bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/  notárskou  úschovou / zložením v hotovosti do pokladne dražobníka

Adresa, číslo účtu

dražobníka na zloženie

dražobnej zábezpeky:

1.  pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka  Martin,  č. účtu  26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS  180058

2.  pri zložení v hotovosti - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka  Martin,  č. účtu  26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS  180058

3.  pri notárskej úschove – príjemca z notárskej úschovy : Dražby a aukcie, s.r.o.

so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642.

 

Lehota na zloženie

dražobnej zábezpeky:     

       

Do otvorenia dražby

 

 

Doklad preukazujúci

zloženie dražobnej

zábezpeky:

1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka

2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou

3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.

 

Spôsob vrátenia dražobnej

zábezpeky:                                 

Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

 

Možnosť zloženia dražobnej

zábezpeky platobnou kartou

alebo šekom:  

 

Nie

 

Úhrada ceny dosiahnutej

vydražením:                 

Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby   nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny  dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka  Martin,  č. účtu  26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS  180058.

V zmysle ust. §167r ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii  oprávnená osoba podľa ods. 4 tohto zákona so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby:

1. obhliadka      23.08.2018              11:00 hod.

2. obhliadka      24.08.2018              11:00 hod.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0918 112 719, 0915 879 007.

 

Podmienky odovzdania

predmetu dražby:                  

 

 

 

 

Poučenie podľa § 21 Zákona č. 527/2002 Zb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením  na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

 

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia

V dražobnej miestnosti je zakázané zhotovovať akýkoľvek audiovizuálny a zvukový záznam bez súhlasu dražobníka.

 

 

Priebeh dražby osvedčí

notárskou zápisnicou:                

Notár JUDr. Michal Capek, Nám. Gen. M. R. Štefánika 14/19, 977 01 Brezno

 


JUDr. Marína Gallová - správca