Dražba nehnuteľností v obci Zlaté Klasy v katastrálnom území Rastice

Katastrálne územie:
Rastice
Obec:
Zlaté Klasy

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 20925€ 06.09.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 001/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Faktoring Slovensko s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45730008
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 06. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Dunajská Streda

ZLATÉ KLASY

Rastice

255

 

294/ 1

„C“

199

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

ZLATÉ KLASY

Rastice

255

385

294/ 1

 

 

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom: Rodinný dom s.č. 385, ul. Dunajská, na parc. KN č. 294/1, k.ú. Rastice

Objekt je postavený v obci Zlaté Klasy na ulici Dunajská, parc. KN č. 294/1 pod s.č. 385. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom. Nepodpivničený, ktorý má jedno nadzemné podlažie, bez účelne využitého podkrovia. Strecha je valbová, krytina obyčajná jednodrážková. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Zlaté Klasy. Bolo mi predložené potvrdenie o veku stavby, vek stavby pre účel ohodnotenia je stanovený na základe týchto dokladov a prehlásenia vlastníka pri miestnom šetrení, rodinný dom bol daný do užívania v roku 1974. Stavba určená na celoročné bývanie. V čase vykonania obhliadky, na rodinnom dome bola zanedbaná údržba.
Samostatne stojaci rodinný dom je umiestnený v zástavbe rodinných domov. Prístupný je priamo z verejnej komunikácie a chodníka cez dvor.
Stavebno - technický stav rodinného domu, pôvodný objekt bol postavený v roku 1974. Stavba je v trvalom užívaní. K objektu boli realizované prístavby v prednej i zadnej časti bez dokladovania stavebného povolenia.
Dispozičné riešenie:
1.Nadzemné podlažie:

vstupná hala, 3x izba, kuchyňa, chodba, hala, špajza, kúpeľňa.  
Stavebno - technické riešenie:

Stavba je vybudovaná na rovinatom teréne, jedná sa o rodinný dom s jedným nadzemným podlažím. Stavba založená na betónových základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je murovaná z tehlového muriva hr. 400 mm, priečky murované z tehál hr. 150 - 250 mm. Stropná konštrukcia prízemia je drevená s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený valbovou strechou s krytinou pálenou obyčajnou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky stien - fasáda brizolitová. Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné laminátové i textilné na betónovom podklade. Podlahy v ostatných miestnostiach sú z keramickej dlažby. Okná sú plastové, dvere hladké plné aj presklené v oceľovej zárubni. Inštalácia vody je z oceľových rúr pod povrchom omietky. Elektrická inštalácia na prízemí je svetelná i motorická, istenie poistkové automaty. Vykurovanie je ústredné plynové, panelové radiátory i vyrábané domáce plechové.

Vybavenie podlažia: prízemie

1*elektrický sporák elektrická rúra, 1*nerezový drez kuchynský, 1* vaňa, 1* umývadlo, 1* WC.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav rodinného domu, dom v čase vykonania obhliadky je užívaný, na základe uskutočnenej fyzickej obhliadky, stavu prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti, stanovujem životnosť na 100 rokov

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 255:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo v prospech záložného veriteľa OTP Faktoring Slovensko s.r.o.,Špitálska 61, 81108 Bratislava
IČO: 45730008 na rodinný dom súp. č. 385 na parc. č. 294/1 a pozemok parc.č. 294/1, výmera 199 m2, V-2174/05 -
vz. 92/05, Z-1876/11-vz. 189/11, Z-5140/11 - vz. 301/11
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:T-Mobile Slovensko,a.s.,IČO:35705019 Vajnorská
100/A,831 03 Bratislava , Z-3750/10 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 277/06 zo dňa 22.06.2010,EÚ
Mgr.Zuzana Ritter,Dunajská Streda - pol.v.z.183/10
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:Orange Slovensko,a.s.,IČO:35697270,Prievozská 6/A,821
09 Bratislava,Z-5402/10 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 808/10-14 zo dňa 17.09.2010,EÚ
JUDr.Peter Urbánek - pol.v.z.260/10
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Wüstenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 825 22
Bratislava, IČO: 31383408 na základe exekučného príkazu č. EX 1096/10 dňa 11.05..2011, EÚ, Bratislava, Mgr.
Ján Kostka, Z 2994/11 - 146/11
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova
17, Bratislava
Z-239/12 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 107/11 zo dňa 21.12.2011, EÚ-Mgr. Ján Kostka,
Bratislava - vz. 23/12
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: GENERAL FACTORING, a.s., Košická,
82108 Bratislava, IČO: 35838825
Z-639/13 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 15824/12 zo dňa 24.01.2013, EÚ-JUDr. Rudolf Krutý,
Bratislava - č.z. 30/13
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: GENERAL FACTORING, a.s., Košická,
82108 Bratislava, IČO: 35838825
Z-640/13 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 15824/12 zo dňa 24.01.2013, EÚ-JUDr. Rudolf Krutý,
Bratislava - č.z. 31/13
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická
7434/147, Piešťany, IČO: 36234176
Z-1365/13 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 1868/2012 zo dňa 12.02.2013, EÚ-JUDr. Adriana
Juhásová, Trnava - č.z. 65/13
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka,
85101 Bratislava
Z-8322/13 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 9548/13 zo dňa 5.9.2013, EÚ-JUDr. Rudolf Krutý,
Bratislava - č.z. 367/13
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: Slovenská Konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 81108 Bratislava
Z-4109/14 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 2299/13 zo dňa 19.5.2014, EÚ-JUDr. Ladislav Bango,
Trnava - č.z. 198/14
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava,
IČO: 35724803 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 28677/14 zo dňa
22.10.2014, EÚ Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, Z-8544/14, č.z. 498/14
Záložné právo v prospech: Obec Zlaté Klasy na základe rozhodnutia č. 671011 zo dňa 3.4.2016, na pozemky
registra CKN parc. č. 294/1, 294/2, 294/4, 294/5, na rodinný dom sč. 385 na parc. č. 294/1, na rozostavaný
rodinný dom bez sč. na parc. č. 294/4, 294/5, Z-4411/16 - č.z. 357/16
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
Olejkárska 1, 811 09 Bratislava I, IČO: 492736
Z-6723/2017 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 23614/17 zo dňa 18.08.2017, EÚ-JUDr. Rudolf
Krutý, PhD., Bratislava - č.z. 376/2017
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: SR Ministerstvo vnútra SR, Špitálska 14, Bratislava na
základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 25120/08 - 31 zo dňa 24.08.2017,
Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Ladislav Ágh, Z-6932/2017, č.z.391/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 56/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 21.3.2018
Všeobecná cena odhadu 27 900 €
K. Najnižšie podanie 20925€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet:0012018
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 21.08.2018 o 10:00 2. termín 05.09.2018 o 8:30
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky:Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: +421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava