Dražba nehnuteľností v obci Zlaté Moravce v katastrálnom území Zlaté Moravce

Katastrálne územie:
Zlaté Moravce
Obec:
Zlaté Moravce

Podanie: Dražby - Správcovia dane
Najnižšie podanie 693,00 EUR 16.07.2018 Stiahnuť
Správca dane : Daňový úrad Bratislava
Sídlo : Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava SR
Dražobná vyhláška č. :
Z. :
Správca dane zverejňuje :

Daňový úrad Bratislava

Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

Číslo daňového exekučného konania: 110000321470

Číslo: 101130853/201

Dátum: 08.06.2018

 

Daňový úrad Bratislava na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva

 

d r a ž o b n ú v y h l á š k u

na predaj nehnuteľnosti.

Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti č. 100023869/2018 zo dňa 04.01.2018 vydaného Daňovým úradom Bratislava vykonáva sa predaj nehnuteľnosti a to :

nehnuteľnosti vedených na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva 1616, Okres: Zlaté Moravce, Obec: ZLATÉ MORAVCE, katastrálne územie: Zlaté Moravce

Časť A: Majetková podstata

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo: 1330, Výmera: 22 m², Druh pozemku: Záhrady

Parcelné číslo: 1331, Výmera: 49 m², Druh pozemku: Záhrady

Spoluvlastnícky podiel 1 / 6

a

nehnuteľnosti vedených na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva 5991, Okres: Zlaté Moravce, Obec: ZLATÉ MORAVCE, katastrálne územie: Zlaté Moravce

Časť A: Majetková podstata

Parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu

Parcelné číslo: 1334, Výmera: 138 m², Druh pozemku: Záhrady

Spoluvlastnícky podiel 1 / 6

 

Dátum konania opakovanej dražby: 16.07.2018

 

Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, kanc. 404

Čas konania opakovanej dražby: 10:00 hod.

Vyvolávacia cena: 693,00 EUR, ktorá je najnižším podaním.

Obhliadka nehnuteľnosti: po dohode na telefónnom čísle 02 / 57378250

Podmienky opakovanej dražby:

 

1. Dražiteľom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá sa preukáže platným dokladom totožnosti a jej účasť na dražbe nevylučuje osobitný predpis, alebo právnická osoba so sídlom v SR, ktorá sa preukáže platným výpisom z obchodného registra alebo jeho overenou kópiou v zastúpení štatutárnym orgánom. Tieto osoby môžu byť zastúpené zástupcom, ktorý sa musí preukázať úradne overeným plnomocenstvom. Záujemca o dražbu sa musí zaregistrovať v mieste konania dražby dňa 16.07.2018 v čase od 08:15 hod. najneskôr do 09:00 hod.

2. Správca dane dražobnú zábezpeku určuje vo výške 350,00 EUR, slovom tristopäťdesiat eur, ktorú je každý dražiteľ povinný zložiť prevodom na daňový exekučný účet č. SK04 8180 5010 8370 0044 3313, KS 8144, VS SP00000019 vedený v Štátnej pokladnici v termíne do 10.07.2018. Dražby sa môže zúčastniť len dražiteľ, ktorý sa najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby preukáže správcovi dane dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky a to:

- výpisom z účtu obsahujúcim údaje o odpísaní dražobnej zábezpeky z účtu dražiteľa v prospech správcu dane

3. Dražiteľovi, ktorý bol v dražbe neúspešný, vráti správca dane dražobnú zábezpeku v termíne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby podľa § 136 ods. 5 Daňového poriadku.

4. Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom. Ak je medzi dražiteľmi dražiteľ, uplatňujúci si predkupné právo, udelí správca dane príklep prednostne jemu. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom.

5. Vydražiteľ je povinný uhradiť vydraženú cenu predmetu dražby (najvyššie podanie), v termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, a to prevodom na daňový exekučný účet Daňového úradu Bratislava vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu SK08 8180 5009 1080 2748 6748, variabilný symbol 8710017068, špecifický symbol 15971761. Úspešnému vydražiteľovi sa započítava do ceny vydraženej nehnuteľnosti vopred zaplatená dražobná zábezpeka. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, správca dane dražobnú zábezpeku nevráti a použije ju na úhradu nákladov podľa § 144 ods. 2 Daňového poriadku. V prípade opakovanej a opätovnej dražby tento dražiteľ dražiť nemôže. Rovnako sa tento dražiteľ nemôže zúčastniť ani konania o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky.

6. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať závady (nájomné práva, vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu a zmluvné vecné bremená). Na nehnuteľnosti viaznu tieto závady: bez závad. Závady a úžitky z nehnuteľnosti prechádzajú na vydražiteľa nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

7. V zmysle § 142 Daňového poriadku sa udelením príklepu so súhlasom správcu dane môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda vydražiteľ na základe právoplatného rozhodnutia správcu dane o udelení príklepu a zaplatením najvyššieho podania v lehote určenej v tomto rozhodnutí. Ak sa zruší rozhodnutie o udelení príklepu alebo vydražiteľ v určenej lehote nezaplatí najvyššie podanie, je povinný vydraženú vec vrátiť, vydať všetky prírastky, úžitky a nahradiť škodu, ktorá vznikla na vydraženej nehnuteľnosti.

8. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie včas alebo dražba sa nekonala z dôvodu nezáujmu dražiteľov, v zmysle § 143 Daňového poriadku správca dane nariadi opakovanú dražbu najneskôr do dvoch mesiacov od konania dražby uvedenej v tejto dražobnej vyhláške alebo od termínu stanoveného pre konanie dražby. Ak je opakovaná dražba neúspešná, môže správca dane nariadiť opätovnú dražbu.

9. Správca dane upozorňuje osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že toto právo preukážu najneskôr pri zložení dražobnej zábezpeky a uplatniť si ho môžu len na dražbe ako dražitelia. Správca dane udelí prednostne príklep dražiteľovi uplatňujúcemu si predkupné právo. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.

10. Správca dane zruší konanie dražby ak:

a) daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby,

b) spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve poukáže na účet správcu dane vyvolávaciu cenu podielu, ktorý sa má dražiť a najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby predloží doklad o jeho zaplatení,

c) iná osoba poukáže na účet správcu dane celý daňový nedoplatok bez nároku na prechod vlastníckeho práva k veci a najneskôr hodinu pred začiatkom dražby predloží doklad o jeho zaplatení.

11. Ďalšie informácie o predmete, prípadne priebehu dražby môžete získať osobne na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37 v kancelárii č. 404,  alebo telefonicky na t. č. 02 / 57378250.

                                                                                       

   Ing. Andrea Suchoňová

                                                                                              riaditeľ odboru daňovej exekúcie