Dražba nehnuteľností v obci Zlatná na Ostrove v katastrálnom území Zlatná na Ostrove

Katastrálne územie:
Zlatná na Ostrove
Obec:
Zlatná na Ostrove

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 285.000,00 17.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 59/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 59/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Ivana Kráčalík Pohovejová
Ulica: Šarišská 6
Obec: Bratislava
PSČ: 82109
Zastupujúci exekútor: Barbora Budziňáková
Ulica: Kozia 17
Obec: Bratislava
PSČ:
Dátum konania dražby: 17.09.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Šarišská 6, 82109Bratislava
Vlastník: RURAL s.r.o.
Sídlo: Ontopa 815, 946 12 Zlatná na Ostrove, SR
Podiel: LV č. 2354 1/2, LV č. 2406 1/1, LV č. 2481 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 25.06.2018
Znalecká hodnota: 285.000,00
Reálna hodnota: 285.000,00
Výška zábezpeky: 142.500,00
Číslo bankového účtu: SK4811000000002942037770, VS 592016
Najnižšie podanie: 285.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4811000000002942037770, VS 592016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Z exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie a ani záložné práva, ktoré príklepom nezanikajú a zostávajú viaznuť na vydraženej nehnuteľnosti.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať dražby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora (§ 150 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z.). Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu (§ 150 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z.).
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré vznikajú v dôsledku dražby.
Miesto obhliadky veci:
Ďalšie informácie : Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční na základe telefonickej dohody so súdnym exekútorom vo vopred dohodnutom čase a v priestoroch nehnuteľností. Bližšie informácie budú poskytnuté telefonicky na tel. č. 0905 977630.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Komárno
     Obec : Zlatná na Ostrove
     Kataster : Zlatná na Ostrove
     Číslo listu vlastníctva: LV č. 2354, LV č. 2406, LV č. 2481
   Parcela
     Parcelné číslo: 2188
     Výmera: 2395
     Druh: Zastavané plochy na nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2173/7
     Výmera: 12
     Druh: Zastavané plochy na nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2179/2
     Výmera: 955
     Druh: Zastavané plochy na nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2179/5
     Výmera: 51
     Druh: Zastavané plochy na nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2179/7
     Výmera: 68
     Druh: Zastavané plochy na nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2187/14
     Výmera: 1919
     Druh: Zastavané plochy na nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2173/12
     Výmera: 1432
     Druh: Zastavané plochy na nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2179/4
     Výmera: 13
     Druh: Zastavané plochy na nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2179/27
     Výmera: 5
     Druh: Zastavané plochy na nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 961
     Pracelné číslo: 2187/14
     Druh stavby: 20
     Popis stavby: Rek. farmy na chov kož. zvierat - hala č. 1
   Stavba
     Supisné číslo: 962
     Pracelné číslo: 2179/2
     Druh stavby: 20
     Popis stavby: Rek. farmy na chov kož. zvierat - hala č. 2
   Stavba
     Supisné číslo: 964
     Pracelné číslo: 2179/7
     Druh stavby: 20
     Popis stavby: skladový objekt - sklad SO-04
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: