Dražba nehnuteľností v obci Zubrohlava v katastrálnom území Zubrohlava

Katastrálne územie:
Zubrohlava
Obec:
Zubrohlava

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Brtko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štefánikova 209/9, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1961
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : 0917822724, zivicka@advokat-pirsel.eu
Spisová značka správcovského spisu : 3K/6/2016 S1777
Spisová značka súdneho spisu : 3K/6/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku OPAKOVANEJ dražby

 č. 041/2018

v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

 

Miesto, dátum a čas vykonania opakovanej dražby:

Miesto dražby:                     salónik na prízemí Reštaurácie VIX, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina

Dátum dražby:                    27.06.2018

Čas vykonania dražby:     11:30 hod. – 11:51 hod.

 

Označenie opakovanej dražby:

Prvá opakovaná dražba

 

Predmet opakovanej dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa

  1. v okrese: Námestovo, obec: Zubrohlava, katastrálne územie: Zubrohlava, zapísané v evidencii Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 809, a to konkrétne:
 • rodinný dom so súpisným číslom 262 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 14/5 o výmere 126 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcely registra „C“ č. 14/5 o výmere 126 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcely registra „C“ č. 14/3 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcely registra „C“ č. 14/4 o výmere 281 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
  1. v okrese: Námestovo, obec: Zubrohlava, katastrálne územie: Zubrohlava, zapísané v evidencii Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1024, a to konkrétne:
 • pozemok parcely registra „C“ č. 15/2 o výmere 1079 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „Nehnuteľnosť“ alebo „predmet opakovanej dražby“).

Práva a záväzky na predmete opakovanej dražby:

Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti I

 1. Záložné právo v prospech Československej obchodnej banky, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B, podľa V 279/2005,
 2. Záložné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, IČO: 31749542, so sídlom: Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, podľa V 1198/2006,
 3. Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s, IČO: 31 335 004, so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 479/B, podľa V 690/2011.

 

Na Nehnuteľnosti II neviaznu žiadne práva a záväzky.

 

Opis predmetu opakovanej  dražby / opis stavu predmetu opakovanej dražby:

Rodinný dom so súpisným číslom 262 s príslušenstvom, postavený na par. č. 14/5 v k.ú. Zubrohlava.

Predmetom opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jedným podzemným podlažím a dvoma nadzemnými podlažiami. Vstup do predmetu opakovanej dražby je riešený od ulice (zo západnej strany). Na východnej strane je k dispozícii druhý vstup do predmetu opakovanej dražby – zo záhrady. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 1998. V aktuálnom čase predmet opakovanej dražby nie je užívaný.

 

Dispozičné riešenie:

1. PP dispozične pozostáva zo schodiska, chodby, kuchyne, dielne, skladov, práčovne a sauny.

1. NP dispozične pozostáva zo zádveria, chodby, kuchyne, obývacej miestnosti, kúpeľne, WC, špajze a menšej chodby. 

2. NP dispozične pozostáva z chodby, schodiska, kúpeľne, WC a štyroch izieb

Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 128,55 m2.

Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 128,55 m2.

Zastavaná plocha 2. NP je o výmere 128,55 m2.

Technicko-konštrukčné riešenie:

Základy predmetu opakovanej dražby sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú z monolitického betónu a v nadzemných podlažiach sú murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie, stropy v 1. PP a v 1. NP sú s rovným podhľadom, betónové a monolitické, stropy v 2. NP sú s rovným podhľadom, drevené a trámové. V 1. PP je schodisko pokryté keramickou dlažbou a v 1. NP schodisko tvorí mäkké drevo s podstupnicami. Strecha a krovy v 1. NP sú väznicové sedlové. Krytina strechy na krove je betónová, škridlová, ťažká korýtková (Bramac, Tondach). Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Fasáda 1. PP je vápenná a vápenno-cementové, hladká. Fasádu zvyšnej časti predmetu opakovanej dražby tvorí škrabaný brizolit, omietky sú na báze umelých látok. Vnútorné omietky predmetu opakovanej dražby sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, v prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky, okolo vane a sprchy, vo WC min. do výšky 1 m, v kuchyniach pri sporáku a dreze. Dvere v predmete opakovanej dražby sú hladké, plné alebo zasklené. Okná v 1. PP sú dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. V ostatných podlažiach sú plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. V 2. NP sú na oknách kovové okenné žalúzie. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové parkety. Ostatné podlahy sú pokryté keramickou dlažbou. V kuchyni na 1. PP sa nachádza drezové umývadlo oceľové smaltované, kuchynská linka z materiálov na báze dreva je v kuchyni na 1. PP a 1. NP. V kuchyni na 1. NP sa nachádza aj elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou, odsávač pár a nerezové drezové umývadlo. V kúpeľniach je plastová rohová vaňa, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou. V kúpeľni na 1. NP je aj samostatná sprcha. Vo WC v 1. PP sa nachádza splachovací záchod bez umývadla. V ostatných podlažiach sa nachádza splachovací záchod s umývadlom. V 1. NP je k dispozícii kozub s uzatvoreným ohniskom. V 1. PP sa nachádza sauna. Zdroj vykurovania sú lokálne elektrické konvertory.  Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú zabezpečené cez plastové potrubie. Elektroinštalácia v 1. PP, 1. NP (svetelná, motorická), v 2. NP je svetelná. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. K predmetu opakovanej dražby prislúcha aj žumpa.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

1. Garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 14/4 v k.ú. Zubrohlava.

Garáž má jedno nadzemné podlažie. Garáž je pristavaná severne od predmetu opakovanej dražby. Vstup do garáže je riešený od ulice. Garáž bola daná do užívania v roku 2002.

Dispozičné riešenie:

1. NP dispozične pozostáva z 1 miestnosti pre jedno osobné vozidlo.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Základy garáže sú bez podmurovky, tvoria ich iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov o hrúbke viac ako 30 cm. Stropy sú železobetónové a na streche je krytina na plochých strechách - asfaltová lepenka. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky).  Fasádu tvorí striekaný brizolit, vápenná štuková omietka. Vnútorná omietka je vápenná, štuková. Dvere sú plastové a okná sú taktiež plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú hrubé betónové s tehlovou dlažbou. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi.

Zastavaná plocha garáže je o výmere 42,08 m2.

 

2. Zimná záhrada

Zimná záhrada sa nachádza pred rodinným domom. Zimná záhrada má jedno nadzemné podlažie a bola pristavaná severne od rodinného domu. Vstup je riešený z ulice zo západnej strany. Zimná záhrada bola daná do užívania v roku 2002. Základy zimnej záhrady sú bez podmurovky, tvoria ich iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu o hrúbke viac ako 30 cm. Obvodové steny sú zateplené. Stropy sú plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre. Krytina strechy je na plochých strechách, strešné fólie sú z plastov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Fasádu pokrýva striekaný brizolit, vápenná štuková omietka. Vnútorné steny sú pokryté vápennou hrubou omietkou. Dvere sú plastové a okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú hrubé betónové s tehlovou dlažbou vrátanie vodorovnej izolácie.

Zastavaná plocha zimnej záhrady je o výmere 50,43 m2

 

3. Stodola

Stodola pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Stodola bola pristavaná severne od rodinného domu. Vstup je riešený zo záhrady z východnej strany. Stodola bola daná do užívania v roku 2004. Stodola je využívaná ako sklad. Základy stodoly sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu o hrúbke viac ako 30 cm. Steny sú zateplené. Stropy sú trámčekové a bez podhľadu. Krytina strechy je na plochých strechách. Strecha je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vnútorné a vonkajšie steny sú napustenie impregnáciou. Dvere sú rámové s výplňou a okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy pokrývajú dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter s vodorovnou izoláciou. Elektroinštalácia je len svetelná s poistkami. 

Zastavaná plocha stodoly je o výmere 37,61 m2

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

 

Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 11/2018 zo dňa 16.02.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Marekom Taškom:

80.500,- EUR (slovom: osemdesiattisícpäťsto EURO) 

 

Označenie dražobníka:

Obchodné meno:                                                AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:                                                                    Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:                                                                      46141 341

IČ DPH:                                                               SK 2023250229

Zapísaná:                                                               v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B

Licitátor:                                                                JUDr. Jana Živická, nar.: 15.03.1984, Cintorínska 53, 968 01 Nová Baňa

Cena dosiahnutá vydražením:

89.000,- EUR (slovom: osemdesiatdeväťtisíc EURO) 

 

V Banskej Bystrici, dňa 27.06.2018
JUDr. Jana Živická, správca