Dražba nehnuteľností v obci Zvolen v katastrálnom území Môťová

Katastrálne územie:
Môťová
Obec:
Zvolen

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 049/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby zasadacia miestnosť vo vestibule Mestského úradu Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod. – 09:35 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zvolen, obec: Zvolen, katastrálne územie: Môťová, zapísané v evidencii Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2194, a to konkrétne:

 • Sídlo firmy OAC XANTO so súpisným číslom 544 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra “C“ č. 126/3 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 115 o výmere 113 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 116 o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 126/1 o výmere 67 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 126/2 o výmere 3 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 126/3 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/1 o výmere 114 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/2 o výmere 4 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 132/4 o výmere 29 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 133 o výmere 631 m2, druh pozemku: ostatné plochy.
H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o budovu firmy OAC Xanto s. č. 544 vybudovanú na parcele č. 126/3 v k.ú. Môťová, obec Zvolen. Je to samostatne stojaca budova, pozostávajúca zo suterénu pod celou zastavanou plochou a dvomi nadzemnými podlažiami. Hlavný vstup do 1.NP budovy je z prednej južnej strany dvora od spevnenej plochy cez predložené schody a podestu žb. konštrukcie s povrchom z keramickej dlažby. 

Do 1.NP budovy je vstup aj cez zadný resp. bočný vstup zo severnej strany, kde sú umiestnené administratívne priestory                     a jednoizbový pohotovostný byt. 

Vek budovy je stanovený na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia vydaného mestom Zvolen zo dňa 18.12.2007.   Budova bola vybudovaná a daná do užívania v roku 2007. Budova je v súčasnosti nevyužívaná - mimo prevádzky. 

 

Dispozičné riešenie:

Budova pozostáva zo suterénu a z dvoch nadzemných podlaží.

V podzemnom podlaží (suterén) sa nachádzajú nasledovné miestnosti: schodišťový priestor so schodiskom, chodba, garáž, 2 x skladové priestory s výsuvnými garážovými bránami, 2x menší sklad a výťahová šachta. Suterén budovy je prístupný garážovými bránami z východnej vonkajšej spevnenej plochy dvora, severná časť suterénu je prepojená vnútorným schodiskom do 1. a 2. NP budovy.

Zastavaná plocha suterénu je 477,94 m2.

 

 V 1.NP sa nachádzajú tieto miestnosti:

    - v južnej časti budovy predajňa svietidiel a nábytku s oceľovým schodiskom do 2.NP a s rozostavanou nefunkčnou výťahovou šachtou; 

      - v severnej časti 1.NP budovy je umiestnený vstupný vestibul s schodišťom do 2 .NP, chodba je prepojená do predajne,  sociálne zariadenie muži, soc. zariadenie ženy, samostatná sprcha, kuchynka a rokovacia miestnosť;

      - v severovýchodnom rohu 1.NP budovy je umiestnený služobný pohotovostný byt  pozostávajúci z predsiene, obytnej haly, kuchyne, jednej izby s balkónom, kúpeľne a WC.

Zastavaná plocha I.NP je 484,15 m2.

 

 V  2.NP sú umiestnené nasledovné miestnosti: 

  - z južnej strany budovy je predajňa svietidiel a nábytku prístupná po vnútornom kovovom schodisku; 

  - v severnej časti budovy je schodisko a vstupný vestibul, chodba, WC muži, WC ženy, miestnosť pre upratovačku, plynová kotolňa s ohrevom TÚV, malý archív a 4 x kancelárie.

Zastavaná plocha II.NP je 484,15 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie podzemného podlažia budovy tvorí prefabrikovaná žb. stĺpová konštrukcia - skelet s obvodovými  stenami murovanými z pálených tehál Porotherm, priečkami a výplňovým murivom z pálených tehál. Vodorovné nosné konštrukcie nad suterénom budovy sú zrealizované zo žb. prefabrikovaných panelov s monolitickými dobetonávkami. Vráta suterénnych skladových priestorov sú segmentové zateplené - výsuvné pod strop s ručným ovládaním.

Nadzemné podlažia budovy sú vybudované z nosnej oceľovej konštrukcie z valcovaných profilov.

Zvislé nosné konštrukcie sú z oceľových stĺpov z valcovaných profilov. Vodorovné nosné konštrukcie nad 1.NP sú                     z oceľových nosníkov s uloženým VSŽ trapézovým plechom, ktorý slúži ako podhľad a zároveň ako debnenie pre nosnú  žb. konštrukciu podlahy 2.NP .V 2.NP sú na oceľových stĺpoch uložené nosné kovové valcované profily sedlového tvaru, ktoré tvoria nosnú konštrukciu strechy budovy. Samotná strešná konštrukcia je tvorená zateplenými strešnými panelmi  Izopan s povrchom z hliníkového plechu, ktorý zároveň tvorí strešnú krytinu na budove.

Strop nad 2.NP je zrealizovaný v časti nad kancelárskymi priestormi, zavesený je na nosnej kovovej konštrukcií   (sadrokartónový - kazetový so zateplením).

Obvodový plášť nadzemných podlaží budovy je montovaný z termoizolačných ľahkých panelov Izopan hr. 15 cm.

Predajne sú v južnej časti budovy na 1. a 2. NP od severnej časti budovy oddelené protipožiarnou murovanou stenou.

Vonkajšia úprava suterénnej časti budovy je s povrchovou úpravou marmolit. Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov  suterénu sú zo štukovej omietky, zrealizované sú čiastočne, v sklade s výťahovou šachtou omietky zrealizované nie sú.

Povrchové úpravy stien nadzemných podlaží sú riešené sadrokartónovými obkladmi. Stropy nad predajnou časťou budovy sú vytvorené trapézovým plechom s povrchovou úpravou syntetickým náterom. Vnútorné schodiská v budove sú zrealizované oceľové schodnicové. Výplňové konštrukcie - okná a vchodové dvere sú plastové EURO s izolačným dvojsklom s osadenými horizontálnymi ľahkými hliníkovými žalúziami z vnútornej strany. Vnútorné dvere v suteréne budovy sú hladké na báze dreva, v  nadzemných podlažiach budovy sú dvere dyhované plné a presklené na báze dreva   osadené do obložkových zárubní. Podlahy v budove sú s povrchovou úpravou prevažne z keramickej dlažby, v sociálnych zariadeniach sú podlahy z keramickej dlažby. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Rozvody studenej a teplej vody sú v celej budove z plastového potrubia. V budove je riešený aj požiarny vodovod s hydrantami v predajniach na každom podlaží. Kanalizácia v budove je zrealizovaná z plastového potrubia, napojená je na verejnú kanalizáciu. Ohrev TÚV je riešený zásobníkovým ohrievačom TÚV v kombinácií s plynovým kotlom ÚVK. ÚVK je v budove riešené ako ústredné s rozvodmi z plastohlinníkového potrubia radiátormi plechovými - panelovými zn. Korad. Zdrojom tepla je závesný plynový kondenzačný kotol umiestnený  v plynovej kotolni v 2.NP budovy. Kuchyne umiestnené v 1.NP  budovy boli v čase obhliadky bez vybavenia kuchynskou linkou a ostatných kuchynských zariadení (sporák, drez a pod.).

Vybavenie sociálnych zariadení v budove je so zvýšeným štandardným vyhotovením (hlavne čo sa týka WC - vo všetkých  soc. Zariadeniach - WC závesné Geberit s podomietkovým splachovačom).

V budove je umiestnená výťahová šachta betónovej monolitickej konštrukcie, ktorá však ku dňu obhliadky nie je ukončená a je mimo prevádzky bez osadenej technológie - bez výťahu. Budova je napojená na inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, NN prípojka a plynová prípojka.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave, nie je užívaný, no vstup je zabezpečený zabezpečovacím zariadením, pripravený k okamžitému užívaniu vydražiteľom.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave, nie je užívaný, no vstup je zabezpečený zabezpečovacím zariadením, pripravený k okamžitému užívaniu vydražiteľom.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na Predmete dražby: - BEZ ZÁPISU

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.3.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom:
657.000,- EUR (slovom: šesťstopäťdesiatsedemtisíc EURO)