Dražba nehnuteľností v obci Zvolen v katastrálnom území Zvolen

Katastrálne územie:
Zvolen
Obec:
Zvolen

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.07.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2126001218
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Slovenská republika, Nitra, Štefánikova 9, prvé nadzemné podlažie – kancelária dražobníka
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:30
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor vecí skladajúci sa zo zálohu (body G.1., G.2., G.3. a G.4.) a z konkurznej podstaty úpadcu (bod G.5. a G.6.).

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen,
 • List vlastníctva číslo 6773:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/10, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 1862 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/23, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 125 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :                            DRAKONIS s.r.o.

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 6/11

IČO :                                                    43 888 143

Zápis :                                                Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 14053/S

 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen,
 • List vlastníctva číslo 6862:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/3, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 1405 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/16, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 1232 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/21, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 380 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/22, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 184 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/31, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 100 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/41, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 1592 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3729/6, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 238 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3729/22, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 37 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3729/24, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 12 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/4, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 3653 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/6, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, výmera 428 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/7, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 566 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/20, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 4 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :                            DRAKONIS s.r.o.

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 6/11

IČO :                                                    43 888 143

Zápis :                                                Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 14053/S

 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen,
 • List vlastníctva číslo 8819:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/11, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 686 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :                            DRAKONIS s.r.o.

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 6/11

IČO :                                                    43 888 143

Zápis :                                                Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 14053/S

 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen,
 • List vlastníctva číslo 9598:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/9, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 24 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/14, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 39 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/15, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 20 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/29, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 40 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/30, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 372 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/37, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 1615 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/39, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 391 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/40, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 13 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3729/21, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 36 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3729/23, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 178 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/5, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 385 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/12, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 2352 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :                            DRAKONIS s.r.o.

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 6/11

IČO :                                                    43 888 143

Zápis :                                                Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 14053/S

 

Stavba EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN  INŽINIERSKE SIETE ČIERNE ZEME, TEPLIČKY, TRŇANSKÝ CHODNÍK  I. a II. Etapa, ktorej užívanie bolo Úpadcovi (CC Development s.r.o. "v konkurze", IČO: 36 695 734) povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Zvolen, spoločný obecný úrad  odbor stavebnej správy č.j. SÚ 3832/2010-Šu zo dňa 29.11.2010, právoplatným dňa 30.11.2010. Podľa vyššie uvedeného Kolaudačného rozhodnutia jednotlivé stavby boli povolené stavebnými rozhodnutiami Mesta Zvolen dňa 26.02.2009 pod č.j.: SÚ 205/2009/4-roz., dňa 27.02.2009 pod č.j.: SÚ 204/2009/4-roz. a dňa 11.01.2010 pod č.j.: SÚ 4002/2009-Šu, v znení zmeny stavby pred jej dokončením zo dňa 27.05.2010 pod č.j.: SÚ 1602/2010-Šu, pričom tieto pozostávajú zo stavebných objektov podľa objektovej skladby vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie II. etapa b) SO 03  Komunikácie a HTÚ, - 03-02 Komunikácie, stojace na parcelách registra „C“ č. 3643/10, 3643/11, 3643/16, 3643/23, katastrálne územie Zvolen,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve úpadcu:

 

Obchodné meno :                            CC Development s.r.o. "v konkurze"

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 11

IČO :                                                    36 695 734

Zápis :    Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12267/S

 

Stavba EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN  INŽINIERSKE SIETE ČIERNE ZEME, TEPLIČKY, TRŇANSKÝ CHODNÍK  II. Etapa, ktorej užívanie bolo Úpadcovi (CC Development s.r.o. "v konkurze", IČO: 36 695 734) povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Zvolen, spoločný obecný úrad  odbor stavebnej správy č.j.: SÚ 3832/2010/2-Šu zo dňa 11.03.2011, právoplatným dňa 13.04.2011. Podľa vyššie uvedeného Kolaudačného rozhodnutia jednotlivé stavby boli povolené stavebnými povoleniami vydanými Mestom Zvolen dňa 11.01.2010 pod č.j.: SÚ 4002/2009-Šu, pričom tieto pozostávajú zo stavebných objektov podľa objektovej skladby vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: SO 03  Komunikácie a HTÚ, - 03-02 Komunikácie stojace na parcelách registra „C“ č. 3643/10, 3643/11, 3643/16, 3643/23, katastrálne územie Zvolen,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve úpadcu:

 

Obchodné meno :                            CC Development s.r.o. "v konkurze"

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 11

IČO :                                                    36 695 734

Zápis :    Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12267/S

 

 

H. Opis predmetu dražby

Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Zvolen, k.ú. Zvolen mimo zastavaného územia mesta. Ležia v obchodno-priemyselnej zóne. Pozemky sú rovinaté. Situované sú v lokalite nazývanej Čierne zeme-Trnavský chodník západne od štátnej cesty I/66, charakterizovanej zástavbou stavbami na priemysel (areál GEIS a DAF), výrobu, obchod a skladovanie v štandardom vybavení.

Prístup k hodnoteným nehnuteľnostiam je zo spevnenej komunikácie. Dopravné spojenie je hromadnou dopravou; v dosahu je železnica aj autobus.

Analýza využitia nehnuteľnosti :

Pozemky v súčasnosti nie sú zastavané stavbami, plánované využitie je vhodné na výstavbu čerpacej stanice.

Na predmete dražby (záloh č. 1 až 4) sa nachádza: SO-05-02 stoka,,B 9-11“ Verejná dažďová kanalizácia Drakonis, SO-05-02 stoka,,B 9-11“ Verejná dažďová kanalizácia Drakonis, SO-05-02 stoka,,B 9-11“ Verejná dažďová kanalizácia Drakonis, Stoka ,,B“/Š12-Š14/ Drakonis, Stoka ,,B“/Š12-Š15/ Drakonis, SO-05-0 Verejná dažďová kanalizácia Stoka B Drakonis, SO-05-0 Verejná dažďová kanalizácia Stoka,,B-9-1“ Drakonis, SO-05-01 Splašková kanalizácia Stoka ,,FA-5-10“ Drakonis, SO-05-01 Splašková kanalizácia Stoka ,,FA-5-11“ Drakonis, SO-05-01 Splašková kanalizácia Stoka ,,FA-5-11“ Drakonis, SO-04 Verejný vodovod Rad ,,1-4“ Drakonis, SO-04 Verejný vodovod Rad ,,1-4-1“ Drakonis, SO-04 Verejný vodovod Rad ,,1-4-1-1“ Drakonis, SO-06 Plynovody Drakonis, SO-06-01 Plynovody Drakonis, Pripojovací plynovod Drakonis, cesty Drakonis, chodník Drakonis; predmet dražby (záloh č. 1 až 4) sa prevádza s týmito stavbami.

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“).

Informácia pre účastníkov dražby: predmet dražby je predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH.

Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH,  povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia a to v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, teda vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch sa pripočíta k najvyššiemu podaniu daň.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Žiadne.
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
Informácia pre účastníkov dražby:
Na liste vlastníctva číslo 6773, kat. úz. Zvolen viaznu vecné bremená, ktorých vklad do katastra nehnuteľností bol povolený pod V 841/12, 842/12, V 2316/13, V 169/2016, V 751/2018, V 2423/11, V 2922/11, V 2424/11.
Na liste vlastníctva číslo 6862, kat. úz. Zvolen viaznu vecné bremená, ktorých vklad do katastra nehnuteľností bol povolený pod V 2423/11, V 2922/11, V 841/12, V 842/12, V 2316/13, V 3544/14, V 169/2016, V 751/2018.
Na liste vlastníctva číslo 8819, kat. úz. Zvolen viaznu vecné bremená, ktorých vklad do katastra nehnuteľností bol povolený pod V 2927/05, V 2926/05, V 2423/11, V 2922/11, V 841/12, V 842/12, V 2316/13, V 169/2016, V 751/2018.
Na liste vlastníctva číslo 9598, kat. úz. Zvolen viaznu vecné bremená, ktorých vklad do katastra nehnuteľností bol povolený pod V 751/2018.
Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva. Podľa § 151ma ods. 3 v spojení § 151md ods. 1 zákona číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov zaniká záložné právo, ak sa vykonalo a zároveň zanikajú aj všetky záložné práva, ktoré sa nachádzajú v poradí za vykonaným záložným právom.
Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- Eur
K. Najnižšie podanie a) nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Daša Fogelová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 7
c) Názov obce Šaľa d) PSČ 927 05
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.11.1989
V. Odhad ceny predmetu dražby 1.160.000,- Eur