Dražba nehnuteľností v obci Zvolen v katastrálnom území Zvolen

Katastrálne územie:
Zvolen
Obec:
Zvolen

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 1.044.000,- Eur 02.08.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2126001218
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Waldviertler Sparkasse Bank AG
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sparkassenplatz
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Zwettl d) PSČ 3910
e) Štát Rakúska republika
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko LawService Recovery, k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sparkassenplatz
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Zwettl d) PSČ 3910
e) Štát Rakúska republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
C. Miesto konania dražby Slovenská republika, Nitra, Štefánikova 9, prvé nadzemné podlažie – kancelária dražobníka
D. Dátum konania dražby 02. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09:00
F. Kolo dražby 1.opakované
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor vecí skladajúci sa zo zálohu (body G.1., G.2., G.3. a G.4.) a z konkurznej podstaty úpadcu (bod G.5. a G.6.).

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen,
 • List vlastníctva číslo 6773:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/10, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 1862 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/23, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 125 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :                            DRAKONIS s.r.o.

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 6/11

IČO :                                                    43 888 143

Zápis :                                                Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 14053/S

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen,
 • List vlastníctva číslo 6862:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/3, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 1405 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/16, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 1232 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/21, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 380 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/22, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 184 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/31, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 100 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/41, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 1592 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3729/6, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 238 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3729/22, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 37 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3729/24, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 12 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/4, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 3653 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/6, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, výmera 428 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/7, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 566 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/20, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 4 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :                            DRAKONIS s.r.o.

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 6/11

IČO :                                                    43 888 143

Zápis :                                                Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 14053/S

 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen,
 • List vlastníctva číslo 8819:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/11, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 686 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :                            DRAKONIS s.r.o.

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 6/11

IČO :                                                    43 888 143

Zápis :                                                Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 14053/S

 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen,
 • List vlastníctva číslo 9598:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/9, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 24 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/14, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 39 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/15, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 20 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/29, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 40 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/30, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 372 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/37, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 1615 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/39, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 391 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3643/40, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 13 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3729/21, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 36 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3729/23, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 178 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/5, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 385 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3840/12, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 2352 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :                            DRAKONIS s.r.o.

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 6/11

IČO :                                                    43 888 143

Zápis :                                                Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 14053/S

 

Stavba EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN  INŽINIERSKE SIETE ČIERNE ZEME, TEPLIČKY, TRŇANSKÝ CHODNÍK  I. a II. Etapa, ktorej užívanie bolo Úpadcovi (CC Development s.r.o. "v konkurze", IČO: 36 695 734) povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Zvolen, spoločný obecný úrad  odbor stavebnej správy č.j. SÚ 3832/2010-Šu zo dňa 29.11.2010, právoplatným dňa 30.11.2010. Podľa vyššie uvedeného Kolaudačného rozhodnutia jednotlivé stavby boli povolené stavebnými rozhodnutiami Mesta Zvolen dňa 26.02.2009 pod č.j.: SÚ 205/2009/4-roz., dňa 27.02.2009 pod č.j.: SÚ 204/2009/4-roz. a dňa 11.01.2010 pod č.j.: SÚ 4002/2009-Šu, v znení zmeny stavby pred jej dokončením zo dňa 27.05.2010 pod č.j.: SÚ 1602/2010-Šu, pričom tieto pozostávajú zo stavebných objektov podľa objektovej skladby vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie II. etapa b) SO 03  Komunikácie a HTÚ, - 03-02 Komunikácie, stojace na parcelách registra „C“ č. 3643/10, 3643/11, 3643/16, 3643/23, katastrálne územie Zvolen,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve úpadcu:

 

Obchodné meno :                            CC Development s.r.o. "v konkurze"

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 11

IČO :                                                    36 695 734

Zápis :    Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12267/S

 

Stavba EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN  INŽINIERSKE SIETE ČIERNE ZEME, TEPLIČKY, TRŇANSKÝ CHODNÍK  II. Etapa, ktorej užívanie bolo Úpadcovi (CC Development s.r.o. "v konkurze", IČO: 36 695 734) povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Zvolen, spoločný obecný úrad  odbor stavebnej správy č.j.: SÚ 3832/2010/2-Šu zo dňa 11.03.2011, právoplatným dňa 13.04.2011. Podľa vyššie uvedeného Kolaudačného rozhodnutia jednotlivé stavby boli povolené stavebnými povoleniami vydanými Mestom Zvolen dňa 11.01.2010 pod č.j.: SÚ 4002/2009-Šu, pričom tieto pozostávajú zo stavebných objektov podľa objektovej skladby vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: SO 03  Komunikácie a HTÚ, - 03-02 Komunikácie stojace na parcelách registra „C“ č. 3643/10, 3643/11, 3643/16, 3643/23, katastrálne územie Zvolen,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve úpadcu:

 

Obchodné meno :                            CC Development s.r.o. "v konkurze"

Sídlo :                                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 11

IČO :                                                    36 695 734

Zápis :    Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12267/S

 

 

H. Opis predmetu dražby

Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Zvolen, k.ú. Zvolen mimo zastavaného územia mesta. Ležia v obchodno-priemyselnej zóne. Pozemky sú rovinaté. Situované sú v lokalite nazývanej Čierne zeme-Trnavský chodník západne od štátnej cesty I/66, charakterizovanej zástavbou stavbami na priemysel (areál GEIS a DAF), výrobu, obchod a skladovanie v štandardom vybavení.

 

Prístup k hodnoteným nehnuteľnostiam je zo spevnenej komunikácie. Dopravné spojenie je hromadnou dopravou; v dosahu je železnica aj autobus.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti :

Pozemky v súčasnosti nie sú zastavané stavbami, plánované využitie je vhodné na výstavbu čerpacej stanice.

 

Na predmete dražby (záloh č. 1 až 4) sa nachádza: SO-05-02 stoka,,B 9-11“ Verejná dažďová kanalizácia Drakonis, SO-05-02 stoka,,B 9-11“ Verejná dažďová kanalizácia Drakonis, SO-05-02 stoka,,B 9-11“ Verejná dažďová kanalizácia Drakonis, Stoka ,,B“/Š12-Š14/ Drakonis, Stoka ,,B“/Š12-Š15/ Drakonis, SO-05-0 Verejná dažďová kanalizácia Stoka B Drakonis, SO-05-0 Verejná dažďová kanalizácia Stoka,,B-9-1“ Drakonis, SO-05-01 Splašková kanalizácia Stoka ,,FA-5-10“ Drakonis, SO-05-01 Splašková kanalizácia Stoka ,,FA-5-11“ Drakonis, SO-05-01 Splašková kanalizácia Stoka ,,FA-5-11“ Drakonis, SO-04 Verejný vodovod Rad ,,1-4“ Drakonis, SO-04 Verejný vodovod Rad ,,1-4-1“ Drakonis, SO-04 Verejný vodovod Rad ,,1-4-1-1“ Drakonis, SO-06 Plynovody Drakonis, SO-06-01 Plynovody Drakonis, Pripojovací plynovod Drakonis, cesty Drakonis, chodník Drakonis; predmet dražby (záloh č. 1 až 4) sa prevádza s týmito stavbami.

 

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“).

 

Informácia pre účastníkov dražby: predmet dražby je predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH.

 

Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH,  povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia a to v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, teda vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch sa pripočíta k najvyššiemu podaniu daň.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľností (stavbám).

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Žiadne.

Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:

Informácia pre účastníkov dražby:

Na liste vlastníctva číslo 6773, kat. úz. Zvolen viaznu vecné bremená, ktorých vklad do katastra nehnuteľností bol povolený pod V 841/12, 842/12, V 2316/13, V 169/2016, V 751/2018, V 2423/11, V 2922/11, V 2424/11.

Na liste vlastníctva číslo 6862, kat. úz. Zvolen viaznu vecné bremená, ktorých vklad do katastra nehnuteľností bol povolený pod V 2423/11, V 2922/11, V 841/12, V 842/12, V 2316/13, V 3544/14, V 169/2016, V 751/2018.

Na liste vlastníctva číslo 8819, kat. úz. Zvolen viaznu vecné bremená, ktorých vklad do katastra nehnuteľností bol povolený pod V 2927/05, V 2926/05, V 2423/11, V 2922/11, V 841/12, V 842/12, V 2316/13, V 169/2016, V 751/2018.

Na liste vlastníctva číslo 9598, kat. úz. Zvolen viaznu vecné bremená, ktorých vklad do katastra nehnuteľností bol povolený pod V 751/2018.

Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva. Podľa § 151ma ods. 3 v spojení § 151md ods. 1 zákona číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov zaniká záložné právo, ak sa vykonalo a zároveň zanikajú aj všetky záložné práva, ktoré sa nachádzajú v poradí za vykonaným záložným právom.

Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracovala Ing. Andrea Bothová, číslo znaleckého posudku 169/2018, ktorým bola stanovená hodnota predmetu dražby – súboru, tak ako je definovaný v tomto oznámení.

Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 1.160.000,- Eur, slovom: jeden milión jednostošesťdesiattisíc Eur.
K. Najnižšie podanie 1.044.000,- Eur
L. Minimálne prihodenie 3.000,- Eur
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49.790,88,- Eur
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku je možné zložiť:

1. Dražobníkovi:
 V peniazoch:
- prevodom na bankový účet dražobníka,
- vkladom v hotovosti na bankový účet dražobníka,
- poštou, formou poštového poukazu (za podmienok stanovených poskytovateľom poštových služieb),
- v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (lehota končí otvorením dražby).
 Vo forme bankovej záruky.

2. Do notárskej úschovy:
 V peniazoch,
 Vo forme bankovej záruky.
(Prijatie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy sa riadi podmienkami stanovenými jednotlivými notármi a príslušnými právnymi predpismi)
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

Číslo účtu dražobníka: SK64 1111 0000 0000 0629 3000, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky; platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS): 2126001218 a pri fyzickej osobe uviesť meno, priezvisko a rodné číslo; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo a IČO a to tak, aby bolo zrejmé kto zábezpeku zložil – kto bude účastníkom dražby. Dražobník upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.

Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet príjemcu - dražobníka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 49.790,88,- Eur.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Pri prevode na účet – potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 2. Pri vklade v hotovosti – potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 3. Pri zaslaní poštou – potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 4. Predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka. 5. Predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi. 6. Pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka – príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v registri dražieb a končí sa otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk).
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení príklepu.
Cenu dosiahnutú vydražením je možné uhradiť na bankový účet uvedený v časti N. písm. b) tohto oznámenia, pričom platbu je potrebné identifikovať tam uvedeným spôsobom.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Po telefonickom dohovore s dražobníkom. V prípade záujmu o obhliadku sa záujemcovia ohlásia na tel. č. : 0917 112 354
Miesto obhliadky Miesto kde sa nehnuteľnosť nachádza (Trňanská, 960 01 Zvolen) GPS: 48.587022, 19.106541
Organizačné opatrenia Preukázanie totožnosti
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho časti na vydražiteľa.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava