Dražba nehnuteľností v obci Zvolen v katastrálnom území Zvolen

Katastrálne územie:
Zvolen
Obec:
Zvolen

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 45.900,- EUR 18.09.2018 Stiahnuť
LawService Recovery, k.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo N 641/2018; NCRdr: 3447/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LawService Recovery, k.s.
II. Sídlo/bydlisko Stráž22396001 Zvolen
a) Názov ulice/verejného priestranstva Stráž
b) Orientačné/súpisné číslo 223
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 96001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sr , vložka číslo: 602/S
IV. IČO/ dátum narodenia 47817003
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko LawService Recovery, k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Stráž
b) Orientačné/súpisné číslo 223
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 96001
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 47817003
C. Miesto konania dražby Stráž 223, 960 01 Zvolen, veľká zasadacia miestnosť, tretie nadzemné podlažie
D. Dátum konania dražby 18. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel patriaci spoločnosti Fortena s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683 o veľkosti 2/5 v pomere k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. 6135 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor pre okres Zvolen, obec: Zvolen, k.ú.: Zvolen, a to:

  • stavba: Administratívna budova, so súpisným číslom 4707, postavená na parcele registra „C“, číslo 2139/23, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/23, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 494 m2.
H. Opis predmetu dražby

Administratívna budova so súpisným číslom 4707 stojí na pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo 2139/23, katastrálne územie Zvolen. Stavba je murovaná s podzemným podlažím a dvomi nadzemnými podlažiami. Napojená je na elektrickú energiu, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora . Vek bol určený odhadom s prihliadnutím na stavebno-technický stav, použité materiály a oznámenie mesta na 61 rokov.  

V podzemnom podlaží je kotolňa, archív, dielňa a skladovacie priestory. V prvom nadzemnom podlaží sú  skladovacie priestory a sociálne zariadenia. V druhom nadzemnom podlaží je chodba, schodište kancelárie a sociálne zariadenia.

Konštrukčne  ide  o  murovanú  stavbu  z  tehlového  muriva,  stropy  sú  prevažne  železobetónové monolitické, strecha je plochá dvojplášťová, krytina je živičná, z asfaltových natavených pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, na jednej strane budovy zateplené a z hladkými stierkami, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, v sociálnych miestnostiach keramické obklady,  podlahy  sú  v  podzemnom  podlaží  s  cementovým  poterom,  v  nadzemných  podlažiach  prevažne s keramických dlažieb, v sociálnych miestnostiach keramická dlažba. Schody sú železobetónové monolitické  s terazzovými povrchmi. Okná sú plastové /po rekonštrukcii/, dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Vnútorné konštrukcie a vybavenie budovy je v štandardnom vyhotovení. Objekt má ústredné vykurovanie, radiátory sú oceľové panelové.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavba z roku 1957

Vek:                                                                         

2018 - 1957 = 61 r.

Životnosť stavby:                                                   

100 r.          

Predpokladaný rok zániku stavby:                        

2057

Opotrebenie:  

61 r. * 100 % / 100 r. = 61 %

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti, tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Waldviertler Sparkasse Bank AG, FN 36924 a, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936, predajom zálohu na dražbe, P 92/2015 zapísané dňa 10.03.2015 - 1687/15.

Poznamenáva sa Upovedomenie EX 162/15 o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností povinného vedených v časti A LV, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Exekútorský úrad so sídlom Račianska 66, Bratislava, P 208/15 - zapísané dňa 4.6.2015 - 2681/15.

Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936, P 247/15 zapísané dňa 30.06.2015 - 2969/15.

Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/5-iny na nehnuteľnostiach, dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO 36583936 so sídlom Masarykova 21, Košice, P 325/15 zapísané dňa 19.08.2015 - 3589/15.

Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby, dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO 36583936, Masarykova 21, Košice, P 457/15 zapísané dňa 16.11.2015 - 4509/15.

Okresný súd Banská Bystrica vyhlasuje konkurz na spoluvlastnícky podiel 2/5 majetku úpadcu Uznesením sp.zn. 4R/3/2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 89/2017 zo dňa 11.05.2017, P 264/2017 zapísané dňa 12.09.2017 - 2553/17.

ČASŤ C: ŤARCHY

Záložné právo k nehnuteľnostiam pozemok registra C KN parc.č. 2139/23 v prospech 1.aukčná, s.r.o., IČO: 50 926 187, Prachatická 9320/1A, Zvolen v podiele 1/5, V 2965/2017 z 28.08.2017 - 2423/17.

B3 Rozhodnutie číslo 7360-04/289 ZP/2017 zo dňa 18.05.2017 o zriadení záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 nehnuteľnosti dlžníka zapísané v časti A LV Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane Mesta Zvolen, Nám. slobody 11, Z 1537/2017 zapísané dňa 09.06.2017 - 1538/17.

Na B4 Záložné právo zo záložnej zmluvy na nehn.stavba súp.č. 4707 postavená na parc.č. 2139/23 a pozemok parc.č. 2139/23 v prospech Waldviertler Sparkasse von 1842 Hauptplatz 22, A - 3830 Waidhofen/Thaya,Rakúska republika Firmenbuch-Nummer :FN 35780 v, Waldviertler Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec,Klášterská 126/II, 377 01 Česká republika, V 267/06 z 28.2.2006 - 487/06.

Na B4 - Záložné právo k nehnnuteľnostiam pozemok registra C KN parc.č. 2139/23, stavba so súpisným číslom 4707 na pozemku registra C KN parc.č. 2139/23 v prospech Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, organizačná zložka: Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČO: 49 060 724, Klášterská 126/II, Jindřichův Hradec, Česká republika v podiele 2/5, V 3144/13 z 06.11.2013 - 3096/13.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval Ing. Marián Pilka, SNP 1197/30, 026 01 Dolný Kubín, evidenčné číslo znalca: 912 740.

Číslo znaleckého posudku: 259/2018

Znalec stanovil cenu predmetu dražby na 45.900,- EUR, slovom štyridsaťpäťtisíc deväťsto EUR
K. Najnižšie podanie 45.900,- EUR
L. Minimálne prihodenie 1.000,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 13.770,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. prevodom na účet dražobníka
2. vkladom v hotovosti na účet dražobníka
3. poštou, formou peňažnej zásielky doručenej do vlastných rúk dražobníka
4. v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (upozorňujeme záujemcov, že lehota končí otvorením dražby)

Účet dražobníka č. IBAN : SK96 0900 0000 0051 3520 8442, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS) 432016. Pri fyzickej osobe je nutné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo a pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a IČO. LawService Recovery, k.s., upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky, a to dražobníkovi alebo do notárskej úschovy.

Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet príjemcu – dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 2. pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka (dražobníka) s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 3. pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 4. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka. 5. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi. 6. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka - príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk).
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3.300,- eur, hneď po udelení príklepu.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z, o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“).

Informácie pre účastníkov dražby: predmet dražby je predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH.

Ak vydražiteľ je platiteľom zmysle Zákona o DPH, povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia, a to v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, teda vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch sa pripočíta k najvyššiemu podaniu daň. Vlastník predmetu dražby týmto zároveň oznamuje vydražiteľovi, že dodanie predmetu dražby nebude oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 Zákona o DPH, za predpokladu, že spĺňa podmienky na oslobodenie od dane.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) dňa 31.08.2018 o 10.00 hod. dňa 11.09.2018 o 10.00 hod. Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby musia kontaktovať dražobníka telefonicky na : 045/5240200
Miesto obhliadky Miesto, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú (Jesenského 4707, 960 01 Zvolen)
Organizačné opatrenia Preukázanie totožnosti
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho časti na vydražiteľa.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava