Dražba nehnuteľností v obci Zvolen v katastrálnom území Zvolen

Katastrálne územie:
Zvolen
Obec:
Zvolen

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 280.744,- EUR 18.09.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2312001518
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko LawService Recovery, k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Stráž
b) Orientačné/súpisné číslo 223
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 96001
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 47817003
C. Miesto konania dražby Stráž 223, 960 01 Zvolen, veľká zasadacia miestnosť, tretie nadzemné podlažie
D. Dátum konania dražby 18. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:45
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Zvolen, katastrálny odbor, pre okres Zvolen, pre obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen, vo výlučnom vlastníctve úpadcu,

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 8003 ako:
    • Budova obchodu a služieb (popis stavby: Lahôdkárska výrobňa) so súpisným číslom 1486, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2139/5,
    • Priemyselná budova (popis stavby: Halový sklad č. 3) so súpisným číslom 4697, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2139/24,
    • Priemyselná budova (popis stavby: Sklad č. 7) so súpisným číslom 4701, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2139/25,
    • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 756 m2,
    • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/24, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 389 m2,
    • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/25, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 39 m2,
    • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/26, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 853 m2,
    • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/33, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 290 m2,
    • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/34, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 12 m2,
    • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/45, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 469 m2,
    • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/66, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 860 m2,

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 4648 ako:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/44, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 546 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/53, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1764 m2.
H. Opis predmetu dražby

Pozemky ležia v zastavanom území mesta Zvolen mimo centra veľa Jesenského ulice. Na par.č. 2139/5 stojí lahôdkárska výrobňa súp.č. 1486, na par.č. 2139/24 stojí halový sklad č. 3, na par.č. 2139/25 stojí sklad. č. 7. Ostatné parcely sú pozemky pri stavbách. Dostupnosť do centra mesta je do 5 minút cesty autom. K zastávke autobusu je to do 5 minút cesty pešo. V mieste je rozvod verejného vodovodu, kanalizácie a plynu. Pozemky sú v rovinatom teréne.

 

Lahôdkárska výrobňa súp.č. 1486 stojí na pozemku par.č. 2139/5 v k.ú. Zvolen. Stavba je murovaná s podzemným podlažím a nadzemným podlažím. Napojená je na elektrickú energiu, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora. Dispozičné riešenie: v podzemnom podlaží sú skladovacie priestory. Výmera je 145,86 m2. V nadzemnom podlaží je predajňa a sociálne zariadenia. Výmera je 645,62 m2.

Konštrukčné riešenie: Konštrukčne ide o murovanú stavbu z tehlového muriva, stropy sú železobetónové monolitické, strecha plochá  dvojplášťová, krytina je živičná, z asfaltových natavených pásov, klampiarske  konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V sociálnych miestnostiach keramické obklady, podlahy sú v podzemnom podlaží s cementovým poterom, v nadzemných podlažiach prevažne z keramických dlažieb, v sociálnych miestnostiach keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené. Vnútorné konštrukcie a vybavenie budovy je v štandardnom vyhotovení. Objekt má ústredné vykurovanie, radiátory sú oceľové panelové.

 

Halový sklad č.3 súp.č. 4697 stojí na par.č. 2139/24 v k.ú. Zvolen. Stavba je jedno podlažná zo železobetónového skeletu. Napojená je na elektrickú energiu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora. Výmera je 367,96 m2. Dispozičné riešenie: Stavba pozostáva zo skladovacích priestorov. Konštrukčné riešenie: Konštrukčne ide o montovaný železobetónový objekt s murovanými výplňovými konštrukciami, základy sú betónové pätkové a pásové, stropné konštrukcie sú železobetónové prefabrikované, strecha je plochá, krytina živičná, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, podlahy sú betónové s cementovým poterom, okná jednoduché oceľové, vstupné dvere a vráta plechové. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, svetelnú aj motorickú, vnútorné konštrukcie sú v štandardnom vyhotovení, ostatné vnútorné vybavenie sklad nemá.

Sklad č. 7 súp.č. 4701 stojí na par.č. 2139/25 v k.ú. Zvolen. Stavba je jedno podlažná zo železobetónového skeletu. Napojená je na elektrickú energiu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora. Dispozičné riešenie: Stavba pozostáva zo skladovacích priestorov. Konštrukčné riešenie: Konštrukčne ide o murovaný objekt, základy sú betónové pásové, zvislé konštrukcie murované tehlové, strecha je plochá, krytina  živičná, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, podlahy sú betónové s poterom, okná sú jednoduché drevené s mrežami, vstupné dvere a vráta plechové. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, svetelnú aj motorickú, má  prípojku vody, vnútorné konštrukcie s v  štandardnom vyhotovení, ostatné vnútorné vybavenie sklad nemá. Výmera je 44,14 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti (stavbám).

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
ŽIADNE.

Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Na listoch vlastníctva č. 4648 a 8003, katastrálne územie Zvolen sú uvedené: Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Waldviertler Sparkasse Bank AG, FN 36924 a, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936, predajom zálohu na dražbe, P 92/2015 zapísané dňa 10.03.2015 - 1687/15.

Poznamenáva sa Upovedomenie EX 162/15 o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností povinného vedených v časti A LV, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Exekútorský úrad so sídlom Račianska 66, Bratislava, P 208/15 - zapísané dňa 4.6.2015 - 2681/15.

Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936, P 247/15 zapísané dňa 30.06.2015 - 2969/15.

Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO 36583936 so sídlom Masarykova 21, Košice, P 325/15 zapísané dňa 19.08.2015 - 3589/15.

Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby, dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO 36583936, Masarykova 21, Košice, P 457/15 zapísané dňa 16.11.2015 - 4509/15.

Okresný súd Banská Bystrica vyhlasuje konkurz na majetok úpadcu Uznesením sp.zn. 4R/3/2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 89/2017 zo dňa 11.05.2017, P 264/2017 zapísané dňa 12.09.2017 - 2553/17.

Okrem vyššie uvedeného sú na liste vlastníctva č. 4648, katastrálne územie Zvolen uvedené:
Poznamenáva sa rozhodnutie č. 102946858/2016 vykonateľné dňa 21.04.2016 o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku na nehn. daňového dlžníka vedené v časti A LV. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica, P 200/2016 zapísané dňa 29.04.2016 - 1524/16.
Poznamenáva sa rozhodnutie č. 102947317/2016 vykonateľné dňa 21.04.2016 o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku na nehn. daňového dlžníka vedené v časti A LV. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica, P 201/2016 zapísané dňa 29.04.2016 - 1525/16.
ČASŤ C: ŤARCHY
Na liste vlastníctva č. 8003, katastrálne územie Zvolen sú uvedené:
Záložné právo zo záložnej zmluvy na nehn. stavba s.č. 1486 na parc.č. 2139/5, stavba s.č. 4697 na parc.č. 2139/24, stavba s.č. 4701 na parc.č. 2139/25 a pozemky parc.č. 2139/5, 2139/25, 2139/24, 2139/26, 2139/33, 2139/34, 2139/45, 2139/66 v prospech Waldviertler Sparkasse von 1842 Hauptplatz 22, A- 3830 Waidhofen/Thaya,Rakúska republika Firmenbuch- Nummer : FN 35780 v, Waldviertler Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec,Klášterská 126/II,377 01 Česká republika, V 267/06 z 28.2.2006 - 487/06

Záložné právo k nehnnuteľnostiam pozemky registra C KN parc.č. 2139/5, 2139/24, 2139/25, 2139/26, 2139/33, 2139/34, 2139/45, 2139/66, stavba so súpisným číslom 1486 na pozemku registra C KN parc.č. 2139/5, stavba so súpisným číslom 4697 na pozemku registra C KN parc.č. 2139/24, stavba so súpisným číslom 4701 na pozemku registra C KN parc.č. 2139/25 v prospech Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, organizačná zložka: Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČO: 49 060 724, Klášterská 126/II, Jindřichův Hradec, Česká republika v podiele 1/1, V 3144/13 z 06.11.2013 - 3096/13.

Na liste vlastníctva č. 4648, katastrálne územie Zvolen sú uvedené:
Záložné právo zo záložnej zmluvy na nehn. pozemok parc.č. 2139/53, parc.č. 2139/44 v prospech Waldviertler
Sparkasse von 1842, Hauptplatz 22, A - 3830 Waidhofen/Thaya, Rakúska republika Firmenbuch-Nummer: FN
35780 v, Waldviertler Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec, Klášterská 126/II, 377 01 Česká republika, V
267/06 z 28.2.2006 -487/06.

Záložné právo k nehnnuteľnostiam pozemky registra C KN parc.č. 2139/44, 2139/53 v prospech Waldviertler
Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, organizačná zložka: Waldviertler
Sparkasse Bank AG, IČO: 49 060 724, Klášterská 126/II, Jindřichův Hradec, Česká republika v podiele 1/1, V
3144/13 z 06.11.2013 - 3096/13.

Rozhodnutie č. 102946858/2016 právoplatné 06.05.2016 o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového
nedoplatku na nehn. daňového dlžníka vedené v časti A LV. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez
súhlasu správcu dane, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica, Z 1245/16 zapísané dňa
16.05.2016 - 1771/16.

Rozhodnutie č. 102947317/2016 právoplatné 06.05.2016 o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku na nehn. daňového dlžníka vedené v časti A LV. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica, Z 1246/16 zapísané dňa 16.05.2016 - 1772/16.

Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.

Medzi úpadcom ako prenajímateľom a spoločnosťou Mágia farieb s.r.o., 960 01 Zvolen, Kukučínova 6571, IČO: 46 587 373 ako nájomcom je uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2018, predmetom ktorej je nájom nebytových priestorov v Lahôdkárskej výrobni súp. č. 1486 na pozemku par. č. 2139/5 v k.ú. Zvolen.

Medzi úpadcom ako prenajímateľom a Petrom Mihálym, 962 33 Budča, Mierová 74/7, IČO: 46 200 541 ako nájomcom, je uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov, predmetom ktorej je dočasný odplatný nájom nebytových priestorov v Lahôdkárskej výrobni súp. č. 1486 na pozemku par. č. 2139/5 v k.ú. Zvolen.

Tieto Zmluvy o nájme nebytových priestorov zanikajú v zmysle ich článku VII. Rozväzovacie podmienky bodu 7.1. druhý odsek písm. d):
„Záväzkový vzťah podľa tejto Zmluvy zaniká ak:
d) bude udelený príklep licitátora na dražbe, predmetom ktorej bude dražba Nebytového priestoru, vydražiteľ zaplatí (doplatí) cenu dosiahnutú vydražením a na vydražiteľa prejde vlastnícke právo k Nebytovému priestoru.“


J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval Ing. Marián Pilka, SNP 1197/30, 026 01 Dolný Kubín, evidenčné číslo znalca: 912 740. Číslo znaleckého posudku: 257/2018.

Znalec stanovil cenu predmetu dražby na 271.000,- EUR, slovom dvestosedemdesiatjedentisíc EUR.
K. Najnižšie podanie 280.744,- EUR
L. Minimálne prihodenie 5.000,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49.790,88,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku je možné zložiť:

1. Dražobníkovi:
 V peniazoch:
- prevodom na bankový účet dražobníka,
- vkladom v hotovosti na bankový účet dražobníka,
- poštou, formou poštového poukazu (za podmienok stanovených poskytovateľom poštových služieb),
- v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (lehota končí otvorením dražby).
 Vo forme bankovej záruky.

2. Do notárskej úschovy:
 V peniazoch,
 Vo forme bankovej záruky.
(Prijatie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy sa riadi podmienkami stanovenými jednotlivými notármi a príslušnými právnymi predpismi)

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: bankový účet dražobníka v tvare IBAN: SK22 5200 0000 0000 1450 9211, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS) 2312001518. Pri fyzickej osobe je nutné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo a pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a IČO. Dražobník, auctio, s.r.o., upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.
Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet príjemcu – dražobníka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 2. pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka (dražobníka) s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 3. pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 4. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka. 5. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi. 6. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka - príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk).
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3.300,- eur, hneď po udelení príklepu.
Cenu dosiahnutú vydražením je možné uhradiť na bankový účet uvedený v časti M. písm. b) tohto oznámenia, pričom platbu je potrebné identifikovať tam uvedeným spôsobom.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z, o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“).

Informácie pre účastníkov dražby: predmet dražby je predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH.

Ak vydražiteľ je platiteľom zmysle Zákona o DPH, povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia, a to v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, teda vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch sa pripočíta k najvyššiemu podaniu daň. Vlastník predmetu dražby týmto zároveň oznamuje vydražiteľovi, že dodanie predmetu dražby nebude oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 Zákona o DPH, za predpokladu, že spĺňa podmienky na oslobodenie od dane.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) dňa 31.08.2018 o 10.00 hod. dňa 11.09.2018 o 10.00 hod. Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby musia kontaktovať dražobníka telefonicky na : 0902 288 444
Miesto obhliadky Miesto, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú (Jesenského 4707, 960 01 Zvolen)
Organizačné opatrenia Preukázanie totožnosti
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho časti na vydražiteľa.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava