Dražba nehnuteľností v obci Banská Bystrica v katastrálnom území Radvaň

Katastrálne územie:
Radvaň
Obec:
Banská Bystrica

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 12.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 053/1/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Viera Kalinová Komenského 3, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
D. Dátum konania dražby 12. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 12,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

a) Byt č. 7 v podkroví bytového domu – Bytový dom, so súpisným číslom 14282,    vchod 12, ulica Medená v Banskej Bystrici, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 3681/291, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 23612/135042.

Pozemok registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape:

parc. č. 3681/291             Zastavané plochy a nádvoria       o výmere 414 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 23612/135042.

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, LV č. 6815, okres: Banská Bystrica, obec: BANSKÁ BYSTRICA, katastrálne územie: Radvaň.

 

b)  Pozemok registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape:

 parc. č. 3681/286             Zastavané plochy a nádvoria       o výmere 2206 m2

spoluvlastnícky podiel: 3/80, 1/80, 1/80, 1/80

Identifikovaná nehnuteľnosti je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, LV č. 6816, okres: Banská Bystrica, obec: BANSKÁ BYSTRICA, katastrálne územie: Radvaň.

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu so súp. č. 14282

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné pre jeho bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. Dom bol daný do užívania v roku 2008. Obytný dom v ktorom sa nachádza oceňovaný byt je šesťposchodový a nachádza sa v ňom celkovo 14 bytových jednotiek a jeden nebytový priestor. Dom má jeden samostatný vchod. Na prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a garážové státia. Ostatné poschodia sú byty a nebytové priestory. Spoločné priestory: Základy betónové pásy, zvislé a vodorovné konštrukcie murované – systém Velox, strecha zložitá, krytina betónová škridla, klampiarske konštrukcie úplné, vonkajšia úprava povrchov Terranova, vnútorné omietky vápenné hladké, keramické obklady, dvere plastové, okná plastové, podlahy keramické, vykurovanie ústredné, radiátory oceľové, elektroinštalácia svetelná, bleskozvod, rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia do verejnej siete, rozvod telefóny, požiarne hydranty, rozvod televízny. Zariadenie nebytového priestoru. Omietky vápenné hladké – nové stierky, obklady v kúpeľni a WC, dvere dýhované, podlahy drevené parkety, vykurovanie podlahové, elektroinštalácia svetelná, rozvod teplej a studenej vody, vnútorná kanalizácia z kúpeľne a WC, vnútorné hygienické zariadenie nadštandardné, jadro murované, telefónny rozvod, rozvod televízie.

Popis bytu č. 7

Byt č. 7 sa nachádza v obytnom dome na ulici Medená – časť Pršianska terasa, č. 12 v Banskej Bystrici, súpisné číslo 14282. Jedná sa o byt č. 7, v podkroví, bytový priestor pozostáva zo štyroch miestností s príslušenstvom. Príslušenstvo bytu je 2 x chodba, WC, 2 x kúpeľňa a kuchyňa. Byt má 2 loggie a 2 balkóny. Celý byt je v nadštandardnom prevedení s modernou kuchynskou linkou, s krbom a modernou kúpeľňou. Výmera podlahovej plochy bytu, vrátane pivnice je 236,17 m2.

Popis pozemkov

Pozemky sa nachádzajú v meste Banská Bystrica na ul. Medená č. 10-12, časť Pršianska Terasa. Pozemky je možné napojiť na elektrinu, vodovod, plyn kanalizáciu. Pozemky sú mierne svahovité. Mesto má autobusovú dopravu. Všeobecná situácia – obytná poloha, intenzita využitia – nadštandardné obytné domy, dopravné spojenie s centrom mesta – do 15 minút, obytná poloha, dobrá vybavenosť, povyšujúci faktor – žiadny.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY evidované na LV č. 6815 k bytu č. 7:
1, Zákonné záložné právo v zmysle § 15, Z 182/93 Zb. v prospech Spoločenstva Pršianska terasa - VZ 112/2009
2, Na byt č.7, podkrovie, vchod 12 a podiel 23612/135042 na spoločných častiach a zariadeniach domu a k pozemku: Záložné právo pre pohľadávku: OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 - č.zml. V 487/2008 zo dňa 22.2.2008 - VZ 470/2008, 814/2008
3, na byt 7/podkrovie, vchod 12, podiel 23 612/135 042 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul.5, Bratislava /IČO 31 318 916/, č. zml. V 2009/08 zo dňa 22.4.2008 - 1075/08
4, na byt 7/podkrovie, vchod 12, podiel 23 612/135 042 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/2012-23 zo dňa 21.6.2012, súd. exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, Stará Ľubovňa /do KN zapísané 3.8.2012/ - 1786/2012
5, Na byt 7/podkrovie, vchod 12, podiel 23 612/135 042 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.sp. EX 426/2012-14 zo dňa 5.11.2014, súdny exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, 064 01 Stará Ľubovňa (do KN zapísané 7.11.2014) - čz 3658/2014
6, Na byt č. 7/podkrovie, vchod 12, podiel 23612/135042 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 194/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 – čz 566/2016
7, Na byt č. 7/podkrovie, vchod 12, podiel 23612/135042 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu:Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1910/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10.2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 – čz 567/2016
8, Na byt č. 7/podkrovie, vchod 12, podiel 23612/135042 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo DŇA 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 – čz 568/2016
9, Na byt č. 7/podkrovie, vchod 12, podiel 23612/135042 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza – čz 569/2016
10, Na byt č. 7/podkrovie, vchod 12, podiel 23612/135042 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza – čz 570/2016
11, Na byt č.7/podkrovie, vchod 12 a podiel 23612/135042 na spoločných častiach a zariadeniach domu a k pozemku: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza( zápis do KN 11. 5. 2016) - čz 1780/2016
POZNÁMKY evidované na LV č. 6815 k bytu č. 7:
1, Oznámenie o začatí konania vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod č.k. 17C/262/2014 o určenie neplatnosti záložnej zmluvy č. V 487/2008 a V 2009/2008 - čz 160/2015
2, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 194/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1179/2015
3, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 197/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1180/2015
4, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza, - zákaz akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1190/2015
5, Na základe Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 17C/262/2014-69 zo dňa 7. 1. 2015, právoplatné dňom 18. 6. 2015, je záložný veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 povinný zdržať sa výkonu záložného práva až do právoplatného skončenia veci samotnej - čz 2537/2015
6, Oznámenie dražobníka DRAŽOBNÍK, s.r.o. Hviezdoslavova 6, 040 014 Košice IČO: 36 764 281 zo dňa 09.05.2018 o dražbe č. Zn. 053/1/2018 (prvé kolo dňa 12.06.2018) - čz 1514/2018
7, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 1910/15 zo dňa 27.1.2016 + oprava zo dňa 9.2.2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 576/2016
8, Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.2K/93/2016 zo dňa 4.1.2017 . Poznámenáva sa zápis nehnuteľností do súpisu majetku všeobecnej podstaty v konkurznom konaní sp.zn. 2K 93/2016 vyhlásenom na
majetok úpadcu.- č.z.1508/2017
9, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zákaz nakladania s nehnuteľnosťami- čz 1780/2016
10, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 80/15 zo dňa 22.7.2015, súdny exekútor JUDr.Anna Dírerová, Gajova 7,81109 Bratislava .Zákaz nakladania s nehnuteľnosťou - 2869/2015
11, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 1. 4. 2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Zákaz nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1192/2015
INÉ ÚDAJE evidované na LV č. 6815
1, Bytový dom, Medená 12, Banská Bystrica
2, Priľahlý pozemok (KN C č. 3681/286) - viď LV č. 6816
ŤARCHY evidované na LV č. 6816:
1, Na podiel 3/80 - na parcelu č. 3681/286: Záložné právo pre pohľadávku: OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 - č.zml. V 487/2008 zo dňa 22.2.2008 - VZ 470/2008
2, Na spoluvlastnícky podiel 3/80 na par.3681/286: Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul.5, Bratislava /IČO 31 318 916/, č. zml. V 2009/08 zo dňa 22.4.2008 - 1075/08
3, na podiel 3/80 na parcelu C-KN 3681/286: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/2012-23 zo dňa 21.6.2012, súd. exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, Stará Ľubovňa /do KN zapísané 3.8.2012/ - 1786/2012
4, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.sp. EX 426/2012-14 zo dňa 5.11.2014, súdny exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, 064 01 Stará Ľubovňa (do KN zapísané 7.11.2014) - čz 3658/2014
5, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 3/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 194/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 566/2016
6, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 3/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1910/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 567/2016
7, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 3/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 568/2016
8, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 3/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - čz 569/2016
9, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 3/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - čz 570/2016
10, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 3/80 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza( zápis do KN 11. 5. 2016) - čz 1780/2016
11, Na podiel 1/80 - na parcelu č. 3681/286: Záložné právo pre pohľadávku: Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 - č.zml. V 5091/2008 zo dňa 3.9.2008 - VZ 2242/2008, 2243/2008
12, na podiel 1/80 na parcelu C-KN 3681/286: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/2012-23 zo dňa 21.6.2012, súd. exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, Stará Ľubovňa /do KN zapísané 3.8.2012/ - 1786/2012
13, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.sp. EX 426/2012-14 zo dňa 5.11.2014, súdny exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, 064 01 Stará Ľubovňa (do KN zapísané 7.11.2014) - čz 3658/2014
14, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 194/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 566/2016
15, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1910/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 567/2016
16, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 568/2016
17, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - čz 569/2016
18, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - čz 570/2016
19, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza( zápis do KN 11. 5. 2016) - čz 1780/2016
20, na podiel 1/80 na parcelu C-KN 3681/286: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/2012-23 zo dňa 21.6.2012, súd. exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, Stará Ľubovňa /do KN zapísané 3.8.2012/ - 1786/2012
21, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.sp. EX 426/2012-14 zo dňa 5.11.2014, súdny exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, 064 01 Stará Ľubovňa (do KN zapísané 7.11.2014) - čz 3658/2014
23, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 194/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 566/2016
24, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1910/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 567/2016
25, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 568/2016
26, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - čz 569/2016
27, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - čz 570/2016
28, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza( zápis do KN 11. 5. 2016) - čz 1780/2016
29, na podiel 1/80 na parcelu C-KN 3681/286: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/2012-23 zo dňa 21.6.2012, súd. exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, Stará Ľubovňa /do KN zapísané 3.8.2012/ - 1786/2012
30, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.sp. EX 426/2012-14 zo dňa 5.11.2014, súdny exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, 064 01 Stará Ľubovňa (do KNzapísané 7.11.2014) - čz 3658/2014
31, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 194/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 566/2016
32, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1910/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 567/2016
33, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 - čz 568/2016
34, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - čz 569/2016
35, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - čz 570/2016
36, Na parc. CKN č. 3681/286 v spoluvlastníckom podiele 1/80 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza( zápis do KN 11. 5. 2016) - čz 1780/2016
POZNÁMKY evidované na LV č. 6816:
1, Oznámenie o začatí konania vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod č.k. 17C/262/2014 o určenie neplatnosti záložnej zmluvy č. V 487/2008 a V 2009/2008 – čz 160/2015
2, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 194/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1179/2015
3, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 197/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1180/2015
4, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza, - zákaz akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1190/2015
5, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 1. 4. 2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Zákaz nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1192/2015
6, Na základe Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 17C/262/2014-69 zo dňa 7. 1. 2015, právoplatné dňom 18. 6. 2015, je záložný veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 povinný zdržať sa výkonu záložného práva až do právoplatného skončenia veci samotnej - čz 2537/2015
7, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 80/15 zo dňa 22.7.2015, súdny exekútor JUDr.Anna Dírerová, Gajova 7,81109 Bratislava .Zákaz nakladania s nehnuteľnosťou - 2869/2015
8, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 1910/15 zo dňa 27.1.2016 + oprava zo dňa 9.2.2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 576/2016
9, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zákaz nakladania s nehnuteľnosťami- čz 1780/2016
10, Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.2K/93/2016 zo dňa 4.1.2017 . Poznámenáva sa zápis nehnuteľností do súpisu majetku všeobecnej podstaty v konkurznom konaní sp.zn. 2K 93/2016 vyhlásenom na majetok úpadcu.- č.z.1508/2017
11, Oznámenie dražobníka DRAŽOBNÍK, s.r.o. Hviezdoslavova 6, 040 014 Košice IČO: 36 764 281 zo dňa 09.05.2018 o dražbe č. Zn. 053/1/2018 (prvé kolo dňa 12.06.2018) - čz 1514/2018
12, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 194/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1179/2015
13, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 197/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1180/2015
14, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza, - zákaz akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1190/2015
15, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 1. 4. 2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Zákaz nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1192/2015
16, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 80/15 zo dňa 22.7.2015, súdny exekútor JUDr.Anna Dírerová, Gajova 7,81109 Bratislava .Zákaz nakladania s nehnuteľnosťou - 2869/2015
17, Poznámka o prebiehajúcom súdnom konaní o nariadení predbežného opatrenia ,č.k.15C/136/2015 zo dňa 17.9.2015 - 3488/2015
18, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 1910/15´zo dňa 27.1.2016 + oprava zo dňa 9.2.2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 576/2016
19, Uznesenie OS Banská Bystrica č.k. 15C/136/2015-90 zo dňa 17.9.2015 právoplatné dňa 23.10.2015 o nariadení predbežného opatrenia zdržať sa akýchkoľvek prevodov, zaťažovania a iného nakladania s nehnuteľnosťami až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej; - Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 – Uznesenie OS Banská Bystrica č.k. 15C/136/2015-90 zo dňa 17.9.2015 právoplatné dňa 23.09.2015 o nariadení predbežného opatrenia zdržať sa výkonu záložného práva až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej; - Dražobná spoločnosť, a.s., Gunduličová 3, Bratislava, IČO: 35849703 - Uznesenie OS Banská Bystrica č.k. 15C/136/2015-90 zo dňa 17.09.2015 právoplatné dňa 23.09.2015 o nariadení predbežného opatrenia zdržať sa výkonu opakovanej dražby až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej -čz 1574/2016
20, Oznámenie dražobníka DRAŽOBNÍK, s.r.o. Hviezdoslavova 6, 040 014 Košice IČO: 36 764 281 zo dňa 09.05.2018 o dražbe č. Zn. 053/1/2018 (prvé kolo dňa 12.06.2018) - čz 1514/2018
21, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zákaz nakladania s nehnuteľnosťami- čz 1780/2016
22, Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.2K/93/2016 zo dňa 4.1.2017 . Poznámenáva sa zápis nehnuteľností do súpisu majetku oddelenej podstaty veriteľa v konkurznom konaní sp.zn. 2K 93/2016 vyhlásenom na majetok úpadcu - 1510/2017
23, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 194/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1179/2015
24, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 197/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1180/2015
25, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza, - zákaz akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1190/2015
26, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 1. 4. 2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Zákaz nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1192/2015
27, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 80/15 zo dňa 22.7.2015, súdny exekútor JUDr.Anna Dírerová, Gajova 7,81109 Bratislava .Zákaz nakladania s nehnuteľnosťou - 2869/2015
28, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 1910/15zo dňa 27.1.2016 + oprava zo dňa 9.2.2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 576/2016
29, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zákaz nakladania s nehnuteľnosťami- čz 1780/2016
30, Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.2K/93/2016 zo dňa 4.1.2017 . Poznámenáva sa zápis nehnuteľností do súpisu majetku všeobecnej podstaty v konkurznom konaní sp.zn. 2K 93/2016 vyhlásenom na majetok úpadcu.- č.z.1508/2017
31, Oznámenie dražobníka DRAŽOBNÍK, s.r.o. Hviezdoslavova 6, 040 014 Košice IČO: 36 764 281 zo dňa 09.05.2018 o dražbe č. Zn. 053/1/2018 (prvé kolo dňa 12.06.2018) - čz 1514/2018
32, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 194/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1179/2015
33, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 197/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1180/2015
34, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza, - zákaz akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1190/2015
35, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 1. 4. 2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Zákaz nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1192/2015
36, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 80/15 zo dňa 22.7.2015, súdny exekútor JUDr.Anna Dírerová, Gajova 7,81109 Bratislava .Zákaz nakladania s nehnuteľnosťou - 2869/2015
37, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 1910/15 zo dňa 27.1.2016 + oprava zo dňa 9.2.2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 576/2016
38, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zákaz nakladania s nehnuteľnosťami- čz 1780/2016
39, Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.2K/93/2016 zo dňa 4.1.2017 . Poznámenáva sa zápis nehnuteľností do súpisu majetku všeobecnej podstaty v konkurznom konaní sp.zn. 2K 93/2016 vyhlásenom na majetok úpadcu.- č.z.1508/2017
40, Oznámenie dražobníka DRAŽOBNÍK, s.r.o. Hviezdoslavova 6, 040 014 Košice IČO: 36 764 281 zo dňa 09.05.2018 o dražbe č. Zn. 053/1/2018 (prvé kolo dňa 12.06.2018) - čz 1514/2018 Kúpna zmluva V 1150/2010 zo dňa 31.3.2010 - VZ 819/2010
INÉ ÚDAJE evidované na LV č. 6816:
1, Priľahlý pozemok k Bytovému domu, Medená 10, Banská Bystrica (LV č. 6814)
2, Priľahlý pozemok k Bytovému domu, Medená 12, Banská Bystrica (LV č. 6815)
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 147.000,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 147.000,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Bc. Michal Sedlačko
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bežecká
b) Orientačné/súpisné číslo 1230/12
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 08.03.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby 143.121,78 €