Dražba nehnuteľností v obci Banská Bystrica v katastrálnom území Banská Bystrica

Katastrálne územie:
Banská Bystrica
Obec:
Banská Bystrica

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 08.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Janka Kráľa 6, 97401 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30225388
Obchodné meno správcu: Prvá arbitrážna k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Prof. Sáru 5, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : 0910/790006, info@prvaarbitrazna.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4K/44/2016 S1429
Spisová značka súdneho spisu : 4K/44/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, správca úpadcu PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o.  „v konkurze“, so sídlom Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 388 (ďalej ako „Úpadca“) týmto oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby majetku úpadcu zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty:

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

Prvá arbitrážna k.s.

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Prof. Sáru

b) Orientačné/ súpisné číslo

5

c) Názov obce

Banská Bystrica

d) PSČ

974 01 

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 583/S

IV. 

IČO/ dátum narodenia

36 795 364

B.  

Dátum vykonania dražby

08.06.2018

C.

Miesto vykonania dražby

Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

D.

Čas vykonania dražby

10:00 hod.

E

Kolo dražby

prvé

F.

Predmet dražby a jeho príslušenstvo:

Predmetom dražby boli nasledovné nehnuteľnosti:

Pozemok zapísaný na LV č. 3359 pre katastrálne územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, vedeného Okresným úradom v Banskej Bystrici, katastrálny odbor ako:

Číslo parcely

Register

Druh pozemku

Výmera

Spoluvlastnícky podiel

Číslo LV

463/33

C

Zastavaná plocha a nádvorie

22

1/2

3359

Vlastníci a iné oprávnené osoby: PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o.  „v konkurze“, Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 388, Spoluvlastnícky podiel o veľkosti: ½.

Stavba zapísaná na LV č. 4717 pre katastrálne územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, vedeného Okresným úradom v Banskej Bystrici, katastrálny odbor ako:

Súpisné číslo

Postavená na parcele registra „C“ číslo

Druh stavby

Popis stavby

Spoluvlastnícky podiel

Číslo LV

4429

Parcela č. 463/33

20

Vrchná Garáž

1/1

4717

Vlastníci a iné oprávnené osoby, PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o.  „v konkurze“, Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 388, Spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/1.

G.

Opis stavu predmetu dražby

POZEMOK:

Hodnotená nehnuteľnosť je pozemok pod garážou, ktorá sa nachádza v krajskom meste Banská Bystrica na Partizánskej ceste. Pozemok je prístupný po cestnej komunikácii, v danom mieste je možnosť napojenia na základné inžinierske siete. V okolí prevláda obchodná a administratívna výstavba, v širšom okolí aj obytné domy a nemocničný areál „Starej nemocnice“ Banská Bystrica.

STAVBA:

Hodnotená garáž číslo súpisné 4429 postavená na parcele číslo 463/33 v k.ú. Banská Bystrica je súčasťou radových a poschodových garáži, z ktorých je umiestnená na hornom podlaží a je stredovou stavbou. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou / sú pod prízemnou časťou objektu, hodnotená stavba tvorí poschodie, t.j. priame základy spojené s terénom nemá /, zvislé konštrukcie sú murované tehlové v priemernej hrúbke 300 mm, stropné podhľady tvorí drevený obklad, strecha je plochá, s miernym pultovým spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, medzi vstupnými vrátami s kabrincovými obkladmi, vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlahy betónové s cementovým poterom, garážové vráta oceľové, zadné okná /2 sk/ drevené zdvojené, garáž nemá žiadne vnútorné inštalačné rozvody. Podľa zistení pri miestnom šetrení bola garáž postavená v roku 1985.

H.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:

Na predmete dražby neviaznu žiadne práva a záväzky.

I.

Odhad ceny predmetu dražby

3753,11 Eur.

Cena predmetu dražby bola určená znaleckými posudkami č. 51/2018 zo dňa 29.03.2018 a č. 63/2018 zo dňa 23.04.2018 vypracovaných Ing. Štefanom Pastierovičom, znalcom, Majerská cesta 65, Banská Bystrica, znalec v odbore: Stavebníctvo; Odhad hodnoty nehnuteľností

J.

Výška ceny dosiahnutá vydražením

7200,- Eur

K.

Najvyššie podanie:

a) bolo urobené

b) nebolo urobené

L.

Označenie licitátorov:

1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

Ing. Vojtech Švantner

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Zabečov

b) Orientačné/ súpisné číslo

149/5

c) Názov obce

Predajná

d) PSČ

97663

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

 

IV. 

IČO/ dátum narodenia

08.02.1975

Prvá arbitrážna k.s., správca

Ing. Vojtech Švantner, komplementár