Dražba nehnuteľností v obci Bátorove Kosihy v katastrálnom území Bátorove Kosihy

Katastrálne územie:
Bátorove Kosihy
Obec:
Bátorove Kosihy

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 15.400,00 € 17.08.2018 Stiahnuť
Finlegal services s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo S 16/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Finlegal services s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Gajova481109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gajova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 75232/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46283421
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadačka SBD Komárno, Zimná č. 16, 945 01 Komárno
D. Dátum konania dražby 17. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:30
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úradom Komárno – katastrálnym odborom, na liste vlastníctva:

 

  • č. 2846, katastrálne územie Bátorove Kosihy, obec Bátorove Kosihy, okres Komárno, v  celosti, ako:

 

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby/nebytový priestor č., vchod, poschodie

1303

67/8

 

Byt č. 1, nachádzajúci sa na prízemí, vo vchode č. 0.

 

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 1303, je evidovaný na liste vlastníctva č. 2040.

Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu: 1/4.

H. Opis predmetu dražby

Technický stav a popis bytu

Ohodnocovaný byt č. 1 je trojizbový s príslušenstvom : kuchyňa, kúpeľňa, wc, predsieň. Podlahová plocha bytu podľa získanej projektovej dokumentácie je 64,77 m2, ktorý údaj je v súlade aj údajom vedeným na katastri nehnuteľností (64 m2). Vzhľadom na skutočnosť, že obhliadka bytu nebola umožnená vychádzam zo štandardného vybavenia bytu.  Steny bytu sú omietnuté - stierkové, keramické obklady stien sú vyhotovené v kúpeľni, obloženie vane, záchodu a v kuchyni. Nášľapná vrstva podlahy v obytných miestnostiach tvorí PVC, v ostatných miestnostiach sú prevážne keramické podlahové krytiny. Okná na byte sú pôvodné, drevené zdvojené, ako jediný byt zo 4 v bytovom dome nemá nové okná, čo sa dalo zistiť z vonkajšieho pohľadu. Dvere sú hladké plné drevené do oceľových zárubní. Vybavenie kuchyne - štandardná kuchynská  linka z mater. na báze dreva, plynový sporák, umývací drez nerezový. Zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie štandardné - plechová vaňa vstavaná, umývadlo. Záchod je splachovací. Byt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, plynovod - za účelom varenia, a rozvod elektriny. Byt je napojený na diaľkové ústredné vykurovanie (vykurovacie telesá sú liatinové článkové) a s centrálnou dodávkou teplej vody. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v byte. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach dom: 1/4.

Rok výstavby bytového domu

1979

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Obytný dom má 2 nadzemné podlažia, a jedno podzemné podlažie. V suteréne sa nachádzajú technické priestory, a skladovacie priestory pre byty, v nadzemných podlažiach sú situované byty, prístupné priamo zo schodiska. Obytný dom je situovaný s obytnými miestnosťami na juhovýchod, a príslušenstvom na severozápad.  Bytový dom, v ktorom sa nachádza byt, ktorý je predmetom ohodnotenia, má 1 vchod so schodiskom, Budova má jeden vchod, bez výťahu (vzhľadom na počet podlaží). V budove nie sú evidované nebytové priestory.

Budova je založená na železobetónových základových pásoch s hydroizoláciou. Nosná konštrukcia je z plošných panelových prvkov, obvodový plášť je realizovaný zo zavesených armovaných betónových panelov, s povrchovou úpravou brizolitovou. Stropná konštrukcia je z panelov. Plochá strecha je riešená ako jednovrstvová so spádom, vytvoreným z pórobetónových tepelnoizolačných panelov plných. Krytina strechy je z asfaltovaných natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy. Úprava vnútorných povrchov je vápenná dvojvrstvová omietka. Vnútorné keramické obklady nie sú. Schody sú vlastnou nosnou konštrukciou železobetónové prefabrikované dvojramenné, s povrchom terazzo. Vstupné dvere sú vymenené plastové s izolačným dvojsklom, okná sú vo väčšine bytov a aj v spoločných priestoroch (chodby) nové plastové s izolačným zasklením, ale v suteréne ostali pôvodné drevené. Povrchy podláh v spoločných priestoroch sú z terazzo dlažby. Vykurovanie je pôvodné, s centrálnym diaľkovým dodaním tepla (vykurovacej vody) a teplej úžitkovej vody. Elektroinštalácia je pôvodná - svetelná ako i motorická. Bleskozvod je realizovaný. Vnútorný vodovod je z oceľového potrubia, kanalizácia - zvislé zvody - sú vyhotovené ako zliatinové. Kanalizácia je odvádzaná do obecnej kanalizácie. V objekte je aj vnútorný rozvod NTL plynu len pre sporáky v kuchyniach. Vybavenie kuchýň je bežné - prevažne už nové, tak isto v prípade vnútorných hygienických zariadení. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v každom byte, resp. celkovo v každom vstupe ( vchode ).

Bytový dom bol postavený v roku 1979 a je užívaný od roku 1979. Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že budova obytného domu so súpisným číslom 1303 je bez vykonanej rekonštrukcie, okrem výplňových konštrukcií, jeho technický stav zodpovedá jeho veku. Dodatočné kontaktné zateplenie obytného domu nebolo prevedené. Základy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie budovy sú bez výrazných konštrukčných chýb, ktoré by mohli ovplyvňovať alebo obmedzovať užívanie bytov. Predpokladanú životnosť stavby, vzhľadom na technický stav zistený pri miestnej obhliadke - ktorý zodpovedá veku a konštrukčnému systému, určujem na 80 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Navrhovateľ má podľa predmetných LV zákonné záložné právo k predmetu dražby. Záložné právo vzniklo na základe ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z titulu neuhradených mesačných platieb za služby spojené s užívaním bytu a do fondu prevádzky, údržby a opráv, z ročných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu a za výkon správy, na účel zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa. Záložné právo na zabezpečenie tejto pohľadávky záložného veriteľa vzniklo ako I. v poradí.

Okrem záložného práva navrhovateľa dražby sú na aktuálnom predmetnom liste vlastníctva v časti C: Ťarchy zapísané ďalšie záložné práva v prospech 3. Osôb:

• Exekučný príkaz EX 910/11 zo dňa 16.9.2011, Z-5475/11 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného SKP, k.s., Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 915 691 na byt č. 1 na prízemí v obytnom dome s.č. 1303 na 'C'parc.č. 67/8 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 1/4 (býv. vlastník Pallag Ladislav r. Pallag a Pallagová Mária r. Žišková nar. 26.12.1941 ) t.č. vlastník Pallag Peter r. Pallag 16.6.1971 v podiele 1/1(Exekútorský úrad Banská Bystrica, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor)
• Exekučný príkaz EX 25421/13 zo dňa 6.3.2015, Z-1400/15 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného EX CREDIT a.s., Weferova 3, 040 01 Košice na byt č. 1 na prízemí v obytnom dome s.č. 1303 na 'C' parc. č. 67/8, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 1/4 (býv. vlastník Pallag Ladislav r. Pallag a Pallagová Mária r. Žišková nar. 26.12.1941 ) t.č.vlastník Pallag Peter r. Pallag 16.6.1971 v podiele 1/1 (Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.), pol. 340/12
• Exekučný príkaz EX 2214/08u zo dňa 19.8.2015, Z-4378/15 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštunská 5, 851 02, Bratislava V, IČO: 35724803 na obytný dom so s.č.1303 na parc.č.67/8 býv. vlastník: Pallag Ladislav r.Pallag, nar.25.04.1945 a Mária Pallagová, nar.26.12.1941, t.č. vlastník Pallag Peter r. Pallag 16.6.1971 v podiele 1/1(Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý,PhD.) - pol. 290/15
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 16.400,00 €
K. Najnižšie podanie 15.400,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Marek Perdík
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sobôtka
b) Orientačné/súpisné číslo 93
c) Názov obce Rimavská Sobota d) PSČ 97901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 25.04.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby 17.100,00 €