Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Čunovo v katastrálnom území Čunovo

Katastrálne územie:
Čunovo
Obec:
Bratislava-Čunovo

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.06.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2214001618
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad v Bratislave, JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu v podiele 1/1. Jedná sa o nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava V, pre obec Bratislava, mestská časť Čunovo, katastrálne územie Čunovo, zapísanú na liste vlastníctva číslo 1617 ako:

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 1201, druh pozemku: Orná pôda, výmera 9197 m2;

v podiele 1/1.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare).

H. Opis predmetu dražby

Pozemok je hodnotený ako poľnohospodársky pozemok mimo intravilán vedený a využívaný ako orná pôda v Bratislave v katastrálnom území a zároveň mestskej časti Čunovo, ktorá územnoprávne prináleží k hlavnému mestu. Pozemok nie je určený na zástavbu, v zmysle územného plánu je plocha definovaná ako orná pôda. Terén je v mieste rovinatý, prístup je možný priamy z verejnej komunikácie – prístupovej cesty do mestskej časti z hlavnej cesty I/2 v úseku Bratislava – Hraničný prechod Rusovce – Rajka, ktorá je paralelnou cestou s diaľnicou D2. V mieste nie je možnosť napojenia na inžinierske siete, samostatné komerčné využitie v súčasnosti nie je možné. Cez pozemok je vedené vzdušné vedenie vysokého napätia. Z pohľadu budúcnosti nie je vylúčená zmena využitia, Z pohľadu realitného trhu je možné považovať pozemok čiastočne za perspektívnu strategickú investíciu s budúcou vysoko reálnou možnosťou vyššieho využitia ako plocha vybavenosti pri m .č. Čunovo. Výmera a tvar pozemku sú v danom segmente optimálne.

V blízkosti pozemku je spracovaná urbanistická štúdia novej zóny „Zichyho table“.

Výmera pozemku: 9197 m2

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá jeho povahe, pričom bližší opis je uvedený v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú
hodnotu predmetu dražby:
- žiadne
Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 320.000,- Eur
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Jana Tomanová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vikárska
b) Orientačné/súpisné číslo 1077/13
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.10.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby 400.000,- Eur