Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Dúbravka v katastrálnom území Dúbravka

Katastrálne územie:
Dúbravka
Obec:
Bratislava-Dúbravka

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.05.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO223/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 30. 05. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

3312

Bratislava

Bratislava IV

BA - m.č. DÚBRAVKA

Dúbravka

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 1837:

Byt č.21, vchod: Sokolíkova 19, 3.p., Sokolíkova 1837/19, 841 01 Bratislava

1837

2203/1

2204/1

2205/1

2206/1

2207/1

2208/1

9 Sokolíkova 13, 15, 17, 19, 21, 23

7119/367708

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba 4 izbového bytu  č. 21, 3 posch., č. súp. 1837, Sokolíkova 19, BA

Obytný dom je panelový 4 poschodí s bytmi, jedným posch. pre spoločné priestory. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Byt sa nachádza v objekte č. 304 Sokolíkova č. 13-23, v objekte je 76 bytových jednotiek a 17 garáží. Vo vchode č. 19 sa nachádza 8 bytov. Dom je zateplený.

Byt č. 21 nebol sprístupnený,  vykurovanie je centrálne diaľkové, dodávka TÚV centrálna diaľková.  Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je  7119/367708.Byt pozostáva z štyroch obytných miestností a príslušenstva Príslušenstvom bytu je chodba,  kuchyňa, kúpeľňa, WC a   loggia. Vypočítaná podlahová plocha 71,19 m2. Loggia o výmere 14 m2. Byt nebol sprístupnený znalcovi

Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia,  vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú:,  blezkozvody, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky, el, prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, spoločné prízemné priestory

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31318916 formou dobrovoľnej dražby, P-56/18
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD PSO223/17 dražobníkom Platiť sa oplatí s.r.o.IČO: 45684618, P-824/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe Správcovské bratislavské družstvo IČO 35803843 na byt č.21, III.p., Sokolíkova 19, č.s.1837 a podiel na spoločných častiach a
zariadeniach domu o veľkosti 7119/367708 podľa žiadosti č.124/RD/2004 zo dňa 24.9.2004
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO 31318916) na byt č. 21 na 3.p., vchod Sokolíkova 19, podľa V-3941/15 zo dňa 13.3.2015.
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt č. 21 na 3.p., vchod Sokolíkova 19, podľa § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa žiadosti č. 75/2016/REOU zo dňa 15.08.2016, Z-18007/16
INÉ ÚDAJE
Právo vstupu, právo prechodu a právo stavby na parc.č. 2203/1, 2204/1, 2205/1, 2206/1, 2207/1, 2208/1 v zmysle § 23 ods.5 zák.č.182/1993 Z.z. v znení zák.č.151/1995 Z.z.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením -
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 26/2018 zo dňa 23.03.2018, Varga Ľubor Ing., VŠH: 141 000,00 EUR