Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Nové Mesto v katastrálnom území Vinohrady

Katastrálne územie:
Vinohrady
Obec:
Bratislava-Nové Mesto

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 12900 09.07.2018 Stiahnuť
Univest group s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 001/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Univest group s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kremnická 2685101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kremnická
b) Orientačné/súpisné číslo 26
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 84170/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46836624
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad - JUDr. Martin VLHA, PhD. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10,00 h
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí vedené:

 

  1. Okresný úrad Bratislava – Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5449,   Okres Bratislava III, Obec : BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape parcelné číslo: 19470/214, výmera 219 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty vo vlastníctve: KRAMMER s.r.o., sídlo Panská 15, Bratislava 811 01. V spoluvlastníckom podiele 1/1.
  2. Okresný úrad Bratislava – Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5617,   Okres Bratislava III, Obec : BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape parcelné číslo: 19470/211, výmera 253 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty vo vlastníctve: KRAMMER s.r.o., sídlo Panská 15, Bratislava 811 01. V spoluvlastníckom podiele 24980/3320860.
  3. Okresný úrad Bratislava – Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5616,   Okres Bratislava III, Obec : BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape parcelné číslo: 19470/ 53,  výmera 1175 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, vo  vlastníctve: KRAMMER s.r.o., sídlo Panská 15, Bratislava 811 01. V spoluvlastníckom podiele 24980/5196050
  4. Okresný úrad Bratislava – Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5616,   Okres Bratislava III, Obec : BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape parcelné číslo Parcelné číslo:  19470/215, výmera 17 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty vo  vlastníctve: KRAMMER s.r.o., sídlo Panská 15, Bratislava 811 01. V spoluvlastníckom podiele 24980/5196050.

 

H. Opis predmetu dražby

Pozemky v okrese Bratislava III, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto, kat. územie Vinohrady parc.reg. „C“ č. 19470/214, 19470/211, 19470/53, 19470/215

Pozemky sa nachádzajú, v mestskej štvrti Kramáre, na ul. Klenová. Jedná sa o lukratívnu mestskú časť s dobrou občianskou vybavenosťou.  Dostupnosť do centra je 10 minút. V lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Pozemky sú mierne svahovité. Pozemky par.č. 19470/211, 19470/53, 19470/215 tvoria priľahlé pozemky k bytovým domom, vlastníci bytov vlastnia pozemky v podieloch prislúchajúcich k jednotlivým bytom.

Pozemok par.č. 19470/214 je súčasťou prístupovej a komunikačnej plochy pred bytovými domami, nachádza sa nom prístupová komunikácia a zatrávnení plochy. Pozemok je dlhý cca 75 m, šírka pozemku je cca 2,5 – 3m. Pozemok nie je vhodný na iný účel využitia, než na aký slúži v súčasnosti.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky: bez zápisu

Ťarchy: bez ťarchy

Iné údaje: Na LV 5616 Rozhodnutie X-539/2008 zo dňa 26.11.2003
Rozhodnutie X-106/11 z dňa 23.5.2011
Na LV 5617 Rozhodnutie X-539/2008 zo dňa 2.7.2009
Rozhodnutie X-106/11 zo dňa 23.5.2011
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 9 675,00 EUR
K. Najnižšie podanie 12900
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Marek Ploczek
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Púpavová
b) Orientačné/súpisné číslo 28
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 84104
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 20.03.1977
V. Odhad ceny predmetu dražby 130/2018 Ing. Mgr. Jana Pecníková 23.03.2018 12 900,00 EUR