Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Nové Mesto v katastrálnom území Nové Mesto

Katastrálne územie:
Nové Mesto
Obec:
Bratislava-Nové Mesto

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 561 300,00 € 20.07.2018 Stiahnuť
ProAuctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 3252016/4
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko ProAuctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Horná297401 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horná
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 17775/S
IV. IČO/ dátum narodenia 45408441
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadacia miestnosť spoločnosti IP development, s.r.o., nachádzajúca sa na prízemí v administratívnej budove na ulici: Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3, IP Centrum – blok A
D. Dátum konania dražby 20. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:30
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

I. Predmetom dražby je súbor novovytvorených parciel nachádzajúcich sa v Bratislave mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III., katastrálnom území Nové Mesto, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu číslo 32/2018, vyhotovený spoločnosťou GEOSET, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 21, 010 01 Žilina, autorizačne overila Ing. Milica Vašková, autorizovaný geodet a kartograf dňa 28.3.2018, predmetný geometrický plán bol úradne overený v zmysle § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. v platnom znení Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 06.04.2018 pod číslom 715/2018 úradne overila Ing. Monika Vlčková.    

Pozemok

- parcelné číslo KN-C 13654/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3740 m2

- parcelné číslo KN-C 13654/166, zastavané plochy a nádvoria o výmere 906 m2

- parcelné číslo KN-C 13654/167, zastavané plochy a nádvoria o výmere 485 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby, uvedené novovytvorené parcely vznikli na základe vyššie uvedeného geometrického plánu z parcely KN-C 13654/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7896 m2, nachádzajúcej sa v Bratislave, mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III., katastrálne územie Nové Mesto, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 4803.

II. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III., katastrálnom území Nové Mesto, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 4560 ako pozemok:

- parcelné číslo KN-C 13654/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1205 m2

Spoluvlastnícky podiel: 2/5

/ďalej spoločne len „predmet dražby“/


 

H. Opis predmetu dražby

Predmetom dražby sú pozemky parc.č. KN-C 13654/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3740 m2, KN -C 13654/166, zastavané plochy a nádvoria o výmere 906 m2 a KN- C 13654/167, zastavané plochy a nádvoria o výmere 485 m2, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu číslo 715/2018, vyhotovený spoločnosťou GEOSET, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 21, 010 01 Žilina, autorizačne overila Ing. Milica Vašková, dňa 28.3.2018, úradne overila Ing. Monika Vlčková, dňa 6.4.2018.  Uvedené parcely vznikli z parcely KN-C 13654/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7896 m2, nachádzajúcej sa v Bratislave, mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III., katastrálnom území Nové Mesto, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 4803. Predmetné parcely sa nachádzajú na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v okrese Bratislava III, severne od železničnej stanice Bratislava - Nové Mesto, v zastavanej priemyselnej zóne na odbočke z ulice Za stanicou, medzi ulicami Za stanicou a Elektrárenská. Lokalita je vybavená kompletnou dopravnou infraštruktúrou. Oblasť, v ktorej sa predmetná parcela nachádza je súčasťou centrálnej komunikačnej mestskej osi prepojenej s lokálnymi centrami a tiež centrálnou časťou Bratislavy. Dopravné spojenie s ostatnými časťami mesta je zabezpečené MHD. Lokalita v ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza je samostatnou zástavbou, ktorá vytvára samostatnú mestskú časť. V meste je autobusová - miestna a medzimestská, železničná doprava, taxislužba, letisko. V meste je kompletná sieť úradov, inštitúcií a vybavenosti. V uvedenej lokalite je o dopyt v porovnaní z ponukou v rovnováhe, s ohľadom na aktuálnu situáciu a typ nehnuteľnosti. Predmetná parcela je rovinatého charakteru, nezastavaná s prístupom k pozemku po spevnenej komunikácii, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. V lokalite nie sú žiadne rušivé vplyvy, ktoré by predmetnú nehnuteľnosť zásadne znehodnocovali. Využiteľnosť nehnuteľnosti je z hľadiska účelu daná charakterom, účelom a polohou kde sa tieto nachádzajú. Posudzované územie sa nachádza na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v okrese Bratislava III, severne od železničnej stanice Bratislava - Nové Mesto, v zastavanej priemyselnej zóne na odbočke z ulice Za stanicou, medzi ulicami Za stanicou a Elektrárenská. Pôvodne bola na predmetných parcelách plánovaná výstavba a zriadenie zberného dvora pre zber, triedenie, zhromažďovanie a dočasné skladovanie kovového odpadu kategórie, ako aj zber starých vozidiel. Jedná sa o nezastavanú parcelu na ktorej je možná výstavba obdobných objektov, aké sa nachádzajú v blízkom okolí.  V blízkom okolí  sa nachádzajú objekty, ktoré slúžia ako aj objekty administratívno - prevádzkového charakteru. V danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by zásadne miere vplývali na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti.  Pozemky sú rovinatej výškovej konfigurácie a nachádzajú sa v intraviláne obce Bratislava. Pozemky sú prístupné po spevnenej   komunikácii. V dostupnej vzdialenosti sa nachádzajú všetky inžinierske siete - vodovod, plynovod, kanalizácia a elektrická sieť. Z hľadiska polohy sa jedná o lokalitu s kompletnou infraštruktúrou, nachádzajúcu sa v širšom centre hlavného sídelného útvaru - mesta Bratislava. Pozemky parc.č. KN-C 13654/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3740 m2, KN -C 13654/166, zastavané plochy a nádvoria o výmere 906 m2 a KN- C 13654/167, zastavané plochy a nádvoria o výmere 485 m, predmetné pozemky boli v čase obhliadky nezastavané, neoplotený, väčšina pozemku bola zarastená náletovými listnatými stromami, nízkovzrastlými drevinami a čiastočne zelenou zatrávnenou plochou. 
Parcela č. 13654/28 je o celkovej výmere 1205m2, predmetná parcela bola identifikovaná ako časť prístupovej asfaltovej komunikácie k administratívno-prevádzkovému objektu, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti predmetných pozemkov.


 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave podľa popisu predmetu dražby.  

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 4803, k.ú. Nové mesto zanikajú vo vzťahu k predmetu dražby podľa § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia príklepu, za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením:

- Záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s.(IČO 31340890) na pozemok parc. č. 13654/134 podľa V-36248/10 zo dňa 11.02.2011
- Záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s.(IČO 31340890) na pozemok parc. č. 13654/134 podľa V-19662/11 zo dňa 16.02.2012
- Záložné právo v prospech Poštovej banky,a.s.(IČO 31340890) na pozemok parc.č. 13654/134 podľa V-5498/11 zo dňa 23.04.2012, Z-8049/12

Nasledujúce vecné bremeno ostáva aj v prípade úspešnej dražby zapísané na LV č. 4560, k.ú. Nové mesto:

- Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu cez pozemok p.č.13654/28, právo uloženia inžinierskych sietí a vykonávanie ich údržby na pozemku p.č.13654/28 v prospech vlastníka pozemku p.č.13654/2 podľa zmluvy V17233/06 zo dňa 24.11.2006

Záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 4560, k.ú. Nové mesto zanikajú vo vzťahu k predmetu dražby podľa § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia príklepu, za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením:

- Záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s.(IČO 31340890) na pozemok parc. č. 13654/28 v podiele 2/5 podľa V-36248/10 zo dňa 11.02.2011
- Záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s.(IČO 31340890) na pozemok parc. č. 13654/28 v podiele 2/5 podľa V-19662/11 zo dňa 16.02.2012
- Záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s.(IČO 31340890) na pozemok parc. č. 13654/28 v podiele 2/5 podľa V-5498/11 zo dňa 23.04.2012, Z-8049/12.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 561 300,00 € bez DPH
K. Najnižšie podanie 561 300,00 € bez DPH
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Slavomír Janšo
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kollárova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 27.09.1979
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 17/2018 zo dňa 4.5.2018, vypracovaný členmi pracovného tímu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., Trenčianske Teplice v zložení Ing. Jozef Mercell, Ing. František Nekoranec, Martin Pekarovič. VŠH: 810 517,20 € bez DPH