Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Nové Mesto v katastrálnom území Vinohrady

Katastrálne územie:
Vinohrady
Obec:
Bratislava-Nové Mesto

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.08.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180011512
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad: JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava
D. Dátum konania dražby 17. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby bola nehnuteľnost vedená na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor, pre obec Bratislava, mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, zapísanej na:

 

 • liste vlastníctva číslo 5367 ako:

 

  • iná budova so súpisným číslom 3769, na parcele registra “C“ číslo 18437/34,
  • samostatne stojaca garáž so súpisným číslom 13571, na parcele registra „C“ číslo 18437/81,
  • parcela registra “C“, parcelné číslo 18437/33, druh pozemku: Záhrady, výmera: 250 m2,
  • parcela registra “C“, parcelné číslo 18437/34, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 28 m2,
  • parcela registra “C“, parcelné číslo 18437/81, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 24 m2;

 (ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

H. Opis predmetu dražby

Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť nebola sprístupnená pre popis som použil znalecký posudok č.23/2017, Ing. Ivana Cihová:

 

Záhradkárska chatka, súp. č. 3769, je vybudovaná vo svahu na pozemku parc.č. 18437/34 s príslušenstvom na pozemku parc.č. 18437/33, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave mestskej časti Nové Mesto na Neronetovej ulici. Záhradkárska chatka bola daná do užívania dočasným kolaudačným rozhodnutím zo dňa 13.11.1978.

 

Dispozičné riešenie:

Ide o jednopodlažný objekt, ktorý je čiastočne podpivničený, so sedlovou strechou. Suterén (1.PP) pozostáva zo skladu. Prízemie (1.NP) pozostáva zo zádveria, chodby, dvoch izieb a WC. Záhradná chatka je napojená na verejný rozvod vodovodu, kanalizácie a elektriny.

 

Zastavaná plocha 1.PP: 5,4 m2

Zastavaná plocha 1.NP: 27,24 m2

 

Súčasťou dražby je aj Garáž, súp. č. 13571,ktorá je vybudovaná na pozemku parc.č. 18437/81, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave mestskej časti Nové Mesto na Neronetovej ulici.

 

Zastavaná plocha: 24,7 m2

 

Celková výmera pozemku: 302 m2

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
žiadne

Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- Eur
K. Najnižšie podanie a) nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Jana Tomanová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vikárska
b) Orientačné/súpisné číslo 1077/13
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.10.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby 109.000,-Eur