Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Rača v katastrálnom území Rača

Katastrálne územie:
Rača
Obec:
Bratislava-Rača

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 128 945,60 € 04.06.2018 Stiahnuť
Profi-Aukcie, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 03/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profi-Aukcie, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Strojárska11306901 Snina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Strojárska
b) Orientačné/súpisné číslo 113
c) Názov obce Snina d) PSČ 06901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Prešov , oddiel: Sro , vložka číslo: 17337/P
IV. IČO/ dátum narodenia 36516252
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ivety Bžánovej, Strojárska 3998, Snina
D. Dátum konania dražby 04. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvé opakované
G. Predmet dražby

Predmetom dražby boli:

 

nehnuteľnosti, zapísané na LV č. 5152 evidované Okresným úradom Bratislava III, Katastrálnym odborom, okres: Bratislava III., katastrálne územie: Rača, obec: BA – m.č. Rača a to :

  • pozemok parcelné číslo C KN 3282/57, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1120 m2 v podiele 1/1-na z celku.

 

s príslušenstvom (ďalej len “predmet dražby”).

H. Opis predmetu dražby

Predmet dražby - jedná sa o rovinatý pozemok umiestnený v zastavanom území mesta Bratislava m.č. Rača v katastrálnom území Rača. Pozemok je umiestnený v zastavanom území v priemyselnej zóne, prístupný z ulice Na Pántoch. Pozemok je vytvorený jednou parcelou. Pozemok je v celom rozsahu oplotený a má možnosť napojenia na všetky dostupné inžinierske siete. V zmysle predloženej územnoplánovacej informácie mestskej časti Rača je funkčné využitie plôch v danej lokalite ako distribučné centra, sklady, stavebníctvo.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby - jedná sa o rovinatý pozemok umiestnený v zastavanom území mesta Bratislava m.č. Rača v katastrálnom území Rača. Pozemok je umiestnený v zastavanom území v priemyselnej zóne, prístupný z ulice Na Pántoch. Pozemok je vytvorený jednou parcelou. Pozemok je v celom rozsahu oplotený a má možnosť napojenia na všetky dostupné inžinierske siete. V zmysle predloženej územnoplánovacej informácie mestskej časti Rača je funkčné využitie plôch v danej lokalite ako distribučné centra, sklady, stavebníctvo.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
1. Záložné právo v prospech Královský pivovar Krušovice, a.s., Krušovice, Česká Republika, IČO: 451 48 066 podľa V 4851/06 zo dňa 19.04.2006
2. Daňové záložné právo v prospech Hlavného mesta SR Bratislava podľa rozh. Č. 1/13226612-22/54/154922 zo dňa 25.09.2013 Z-18486/13
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 90 261,92 €
K. Najnižšie podanie 128 945,60 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Róbert Bučko
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kollárova
b) Orientačné/súpisné číslo 1369/131
c) Názov obce Snina d) PSČ 06901
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 22.10.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Predmet dražby bol ohodnotený znalcom Ing. Milanom Vinklerom, zapísaným v zozname znalcov,tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR, evidenčné číslo znalca 913 775, znaleckým posudkom č. 43/2018 zo dňa 07.03.2018 podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku na sumu 128.945,60,- EUR.