Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Staré Mesto v katastrálnom území Staré Mesto

Katastrálne územie:
Staré Mesto
Obec:
Bratislava-Staré Mesto

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 29.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LadSK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šustekova 23, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36709115
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu: Blatnícka 3, 83102 Bratislava
Kotakt na správcu : ak@judrkarlikova.sk, 0948 233 339,+421 2 4552 9552
Spisová značka správcovského spisu : 4K/44/2016 S 1686
Spisová značka súdneho spisu : 4K/44/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

JUDr. Alexandra Karlíková, správca konkurznej podstaty

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Blatnícka

b) Orientačné/ súpisné číslo

3

c) Názov obce

Bratislava

d) PSČ

831 02

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov MSSR č. S 1686

IV. 

IČO/ dátum narodenia

37 501 682

B.  

Dátum vykonania dražby

29.06.2018

C.

Miesto vykonania dražby

Exekútorský úrad JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 16514/60, 821 08 Bratislava

D.

Čas vykonania dražby

od 14:30 do 14:45

E

Kolo dražby

druhé

F.

Predmet dražby a jeho príslušenstvo:

Byt nachádzajúci sa v bytovom dome súpisného čísla 138, postavený na parcele registra C číslo 89, druh stavby: 9 - Bytový dom, Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Vchod : Laurinská 11, 4. p., Byt č. 17, spoluvlastnícky podiel k bytu č. 17 vo veľkosti 1/1

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 11455 / 256203

Nehnuteľnosti sú v Katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 6988, okres: Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré mesto, katastrálne územie: Staré Mesto

Pozemok postavený na parcele registra C číslo 89, vo výmere: 919 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel k pozemku: 11455 / 256203

Nehnuteľnosť je v Katastri nehnuteľností evidovaná na liste vlastníctva č. 6989, okres: Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré mesto, katastrálne územie: Staré Mesto

G.

Opis stavu predmetu dražby

Predmet dražby je v stave, ktorý zodpovedá jeho veku a spôsobu využitia. Predmet dražby je určený na bývanie.

H.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:

Záložné právo na byt č.16/4.p., 17/4.p., Laurinská 11, spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.89 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., IČO: 31575951, podľa V-140/08 zo dňa 7.1.2008.

Záložné právo na byt č.16/4.p., 17/4.p., Laurinská 11, spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.89  v prospech Dexia banka Slovensko a.s., IČO: 31575951, podľa V-3725/08 zo dňa 6.3.2008.

I.

Odhad ceny predmetu dražby

247.000,- EUR

J.

Výška ceny dosiahnutá vydražením

222.300,- EUR

K.

Najvyššie podanie:

  1. 222.300,- EUR

 

L.

Označenie licitátorov:

1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

JUDr. Alexandra Karlíková, správca konkurznej podstaty

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Blatnícka

b) Orientačné/ súpisné číslo

3

c) Názov obce

Bratislava

d) PSČ

831 02

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov MSSR č. S 1686

IV. 

IČO/ dátum narodenia

37 501 682

                     

Predmet dražby bol vo výlučnom vlastníctve úpadcu LadSK s.r.o., IČO: 36 709 115, so sídlom Šustekova 23, 851 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 43516/B. Odhad ceny predmetu dražby bol stanovený na základe Znaleckého posudku č. 84/2017 vyhotoveného Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností dňa 05.12.2017. Notár, ktorý osvedčoval priebeh dražby bol JUDr. Ida Plichtová, so sídlom Račianska 69/A, 831 02 Bratislava. Predmet dražby sa dražil tak ako stojí a leží. Dražby sa zúčastnili 2 účastníci dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za najvyššie podanie v sume 222.300,- EUR.

__________________ JUDr. Alexandra Karlíková, správca konkurznej podstaty