Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Záhorská Bystrica v katastrálnom území Záhorská Bystrica

Katastrálne územie:
Záhorská Bystrica
Obec:
Bratislava-Záhorská Bystrica

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 397.000,00 30.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 1482/2015
Typ dražobnej vyhlášky: EX 1482/2015
Poradie dražby: 1
Exekútor: Vladimír Cipár
Ulica: Vazovova 9
Obec: Bratislava
PSČ: 81107
Dátum konania dražby: 30.08.2018
Čas konania dražby: 15:00
Miesto konania dražby: Vazovova 9, 81107Bratislava
Vlastník: Rosina Zdeno
Sídlo: Strmý Vŕšok 12, 84106 Bratislava
Podiel: 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 23.07.2018
Znalecká hodnota: 397.000,00
Reálna hodnota: 397.000,00
Výška zábezpeky: 198.500,00
Číslo bankového účtu: SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 14822015
Najnižšie podanie: 397.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 14822015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: V zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku sa vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej veci po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 22.08.2018
Čas obhliadky: 15:00
Miesto obhliadky veci: Na mieste samom. Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia vopred e-mailom na adrese info@cipar.sk.
Ďalšie informácie : VYZÝVAM 1. všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa obhliadky nehnuteľností v určenom termíne, aby do 20.08.2018 prejavili svoj záujem písomne na adresu exekútorského úradu alebo e-mailom na adresu info@cipar.sk a uviedli svoje identifikačné údaje; 2. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 3. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 4. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bude dobromyseľný. UPOZORNENIE Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti v zmysle § 143 ods. 1 Exekučného poriadku. Pri opätovnej dražbe platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods. 1 Exekučného poriadku je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas (§ 152). Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty (§ 143 ods. 2).
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Bratislava
     Obec : Bratislava IV
     Kataster : Záhorská Bystrica
     Číslo listu vlastníctva: 3264
   Parcela
     Parcelné číslo: 2652/114
     Výmera: 271
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2652/357
     Výmera: 1269
     Druh: orná pôda
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 8012
     Pracelné číslo: 2652/114
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: