Dražba nehnuteľností v obci Brezno v katastrálnom území Brezno

Katastrálne územie:
Brezno
Obec:
Brezno

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 18 500 Eur 25.05.2018 Stiahnuť
HPC AUCTION s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo HPC 07/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko HPC AUCTION s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Jesenského 7371/291101 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jesenského
b) Orientačné/súpisné číslo 7371/2
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91101
e) Štát SR
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 14697/R
IV. IČO/ dátum narodenia 36336092
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Michala Capeka, so sídlom Nám. M.R. Štefánika 19, 2. poschodie, 977 01 Brezno
D. Dátum konania dražby 25. 05. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor na LV č. 4599 pre okres Brezno, obec Brezno, kat. úz. Brezno a to byt č. 27, nachádzajúci sa vo vchode č. 53, na Rázusovej ulici v Brezne , na 8. p. bytového domu so súpisným č. 976,  orientačné číslo 53, postaveného na pozemku parcela C KN č. 3670/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m² a parcela C KN č. 3670/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m² a s týmto bytom spojený podiel na  spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 3674/254340 (ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 27 sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome súpisné číslo 976 v k.ú. Brezno. Dom má plochú strechu, celkom 1+8 podlaží, 2 vchody, vo vchode č.53, ktorý je krajnou sekciou, je celkom 32 jednoizbových bytov. Hodnotený byt sa nachádza na ôsmom podlaží /siedmom poschodí/, pozostáva z jednej obytnej miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, balkón a pivnica v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez balkóna, je 36,74 m2. Byt je zrekonštruovaný, v súčasnom období sa však dlhšiu dobu nevyužíva, odpojené sú prípojky elektrickej energie a plynu, stavebná údržba bytu sa nevykonáva. Bytové jadro je murované, v kúpeľni je sprchový kút, umývadlo a WC so zabudovanou nádržkou v stene, batérie sú nerezové pákové, steny kúpeľne sú s keramickými obkladmi. Kuchynská linka je s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom, za linkou sú keramické obklady. Podlahy v izbe a v časti kuchyne sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v chodbe, kúpeľni a v časti kuchyne z keramických dlažieb, okná sú plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, vchodové dvere bezpečnostné. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vykurovanie ústredné teplovodné z centrálneho zdroja, radiátory oceľové panelové. Obytný dom má dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav, obvodové steny domu sú dodatočne zateplené.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 3674/254340, parcela číslo 3670/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m2 a parcela číslo 3670/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Obytný dom bol daný do užívania v roku 1982, vzhľadom na zistený technický stav domu stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť domu na 100 rokov.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Obytný dom má dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav, obvodové steny domu sú dodatočne zateplené.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
1. Zákonné záložné právo v prospech: Spoločenstvo vlastníkov bytov Rázusova 53,55 podľa §15 ods.1 zák.č. 182/1993 Z.z.,
2. Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa a.s. so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti V 2001/2011
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 18 500 Eur
K. Najnižšie podanie 18 500 Eur
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Viera Nováková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Lučenská
b) Orientačné/súpisné číslo 401/67
c) Názov obce Veľký Krtíš d) PSČ 99001
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 29.07.1974
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 20/2018, ktorý vypracoval Ing. Štefan Pastierovič,
Pri oceňovaní bol použitý právny predpis – Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších zmien a doplnkov. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola určená na sumu 18 500 Eur.