Dražba nehnuteľností v obci Cejkov v katastrálnom území Cejkov

Katastrálne územie:
Cejkov
Obec:
Cejkov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.05.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO085/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 29. 05. 2018
E. Čas konania dražby 12:30 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

42

Trebišov

Trebišov

Cejkov

Cejkov

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

146

Zastavané plochy a nádvoria

777

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

40

146

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 40, v obci Cejkov, postavený na parcele č. 146 a  pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 146 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2.

Jedná sa o samostatné stojací  rodinný dom  nachádzajúci sa v zastavanom území obce  Cejkov umiestnený  pri miestnej komunikácií   v  okrajovej  časti  obce.

RD je   zrealizovaný  ako jednopodlažný bez obytného  podkrovia  s čiastočným podpivničením  pod zadnou časťou  rodinného domu. Na  základe potvrdenia o veku RD  s.č. 40, ktoré vydal OcÚ Cejkov dňa 14.7.2014 , výpovede vlastníka nehnuteľnosti a na  základe  odborného posúdenia znalcom  bol RD vybudovaný v roku  1961. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, obecný spoločný  vodovod   a  na  verejný rozvod zemného plynu,  zemný plyn v čase obhliadky  je zapečatený   so zdemontovaným plynomerom.  Kanalizácia  napojená do vlastnej žumpy. 

Dispozičné riešenie podzemného a nadzemného podlažia RD je v súlade s pôdorysnými náčrtami , ktoré  tvoria prílohu  znaleckého posudku. Do 1.PP je samostatný vstup zo zadnej strany dvora z úrovne terénu. Do 1.NP rodinného domu je vstup zo zadnej strany dvora cez predložené schody a gánok. Podzemné podlažie a 1.NP nie sú  medzi sebou prepojené vnútorným schodiskom. V podzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: kotolňa, schodisko do pivnice a podzemná pivnica. V nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: predsieň 2x, komora, kuchyňa, kúpeľňa s WC, chodba, 4 x izba a hospodárska časť  pozostávajúca z dvoch miestností  situovaná v zadnej časti dvora. Základy RD sú betónové  prekladané kameňom bez  izolácie proti vode. Obvodové murivo  1.PP je urované z kameňa, murivo  1. nadzemného podlažia rodinného domu  je  murované  z tehlového muriva   hr. 35   cm. Vnútorné omietky  vápenné hladké, štukové.  Vonkajšie povrchové úpravy  fasády - troch  stien  (prednej, bočnej a zadnej od dvora) sú z vápennocementovej brizolitovej striekanej omietky bez obkladov, zadná stena od suseda s povrchovou  úpravou  z hladkej omietky. Okná na RD pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením v podzemnom podlaží. Okná v 1.NP vymenené za plastové euro okrem okien v predsieni kde sú okná pôvodné drevené dvojité. Priečky v RD sú vybudované z tehál. Strop  nad suterénom železobetón s rovným podhľadom, nad 1.NP strop drevený trámový s rovným podhľadom zo štukovej omietky. Vnútorné povrchové úpravy stien vápenné štukové. Vykurovanie RD ústredné s plechovými článkovými radiátormi, rozvodmi z kovových rúr a kotlom plynovým stacionárnym umiestneným v kotolni v suteréne RD. V čase obhliadky je kúrenie nefunkčné  pretože RD je odpojený od verejného rozvodu zemného plynu. V RD je zriadená kúpeľňa realizovaná v roku 2016 vybavená plastovou vaňou, umývadlom,  automatickou práčkou a WC kombi. Povrchové úpravy stien  kúpeľne z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha z cementového poteru.  Keramický obklad v kúpeľni nie je dokončený, rozostavanosť na 60%. ELI v 1.NP RD je riešená rozvodmi 220V. Strecha RD je pôvodná sedlová valbová s krytinou AZC šablonami na latách. Klampiarske konštrukcie pozinkované žľaby a zvody. Interiérové dvere  rámové  hladké na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere do RD pôvodné drevené. Podlahy obytných miestnosti v RD drevené palubové a plávajúce laminátové. Kuchyňa v 1.NP je čiastočne rekonštruovaná, vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, kuchynským plynovým sporákom na PB s el. rúrou bez digestora a drezom nerezovým so stojankovou pákovou batériou. Podlaha v kuchyni plávajúca laminátová. Za kuchynskou linkou keramický obklad steny. RD je zrealizovaný v priemernej kvalite zodpovedajúcej veku RD s prevedenou čiastočnou rekonštrukciou interiéru RD  (kuchyne, kúpeľne, jednej izby). Okná na RD vymenené za plastové EURO v roku 2014. Technický  stav  RD  je  primeraný jeho veku . Údržba RD je priemerná. Po posúdení stavebno-technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, kvality použitých materiálov a vzhľadom na  stav údržby a čiastočnú rekonštrukciu  stanovujem životnosť RD odborným odhadom na 100  rokov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
P-222/2017. Poznamenáva sa: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 z poverenia záložného veriteľa - VÚB, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Oznámenie o začatí výkonu záložného práva PSO085/17/12A zo dňa 09.05.2017 k nehnuteľnostiam: stavba - rodinný dom so súpisným číslom 40 na parcele číslo 146 a pozemok registra C-KN parcelné číslo 146 v podiele 1/1. Záložné právo evidované pod V 1774/2014. - 87/17.
P-440/2017- Poznamenáva sa: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 zo dňa 03.08.2017 , z poverenia navrhovateľa dražby - VÚB, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO085/17, prvé kolo dražby, dátum konania: 27.09.2017 o 11:00hod., miesto konania : Manažérska učebňa P.F. Druckera č. 207, 1.poschodi, TeleDom Hotel Timonova č.27, Košice, k nehnuteľnostiam: stavba - rodinného domu so súp.č. 40 na CKN parc.č. 146 a pozemok registra CKN parc.č. 146 , B4 v podiele 1/1, zo dňa 03.08.2017 - 148/17.
P-440/2018-Poznamenáva sa: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 zo dňa 03.08.2017 , z poverenia navrhovateľa dražby - VÚB, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO085/17, druhé kolo dražby, dátum konania: 29.05.2018 o 12:30hod., miesto konania : Manažérska učebňa P.F. Druckera č. 207, 2.poschodi, TeleDom Hotel Timonova č.27, Košice, k nehnuteľnostiam: stavba - rodinného domu so sč. 40 na CKN parc.č. 146 a pozemok registra CKN parc.č. 146 , B4 v podiele 1/1, zo dňa 19.04.2018 - 65/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
V 1774/2014 - Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 23.7.2014 v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s.,IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, k nehnut.rod.dom č.s.40 na p.č.146 a pozemok reg.C-KN p.č.146 v celosti - 114/14.
Z-2808/2017 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 994/2017, od Exekútorského úradu Bratislava, súdny exekútor Mgr. Martin Kostka v prospech Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31383408 zast: JUDr. Branislav Zuberec, advokát, Michalská 9, 811 01 Bratislava, na rodinný dom č.s.40 na p.č.146 a pozemok reg. C-KN p.č.146 v celosti zo dňa 08.11.2017 - 184/17.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 15.400,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 94/2017
Meno znalca: Jurko Pavel Ing.
Dátum vyhotovenia: 19.06.2017
Všeobecná cena odhadu: 30 800,00 EUR