Dražba nehnuteľností v obci Choňkovce v katastrálnom území Choňkovce

Katastrálne územie:
Choňkovce
Obec:
Choňkovce

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 980,00 € 04.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.,
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 123/3-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.,
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Veľká Ida
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.30 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je :

  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 34020/11612160 na nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná na LV č. 671, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálnym odborom, okres: Sobrance, obec: CHOŇKOVCE, katastrálne územie: Choňkovce, a to:
  • parcely registra „E“ KN na parcelnom čísle 1046/5, druh pozemku: Lesné pozemky, s výmerou 497518 m2
  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 34020/11612160 na nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná na LV č. 834, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálnym odborom, okres: Sobrance, obec: CHOŇKOVCE, katastrálne územie: Choňkovce, a to:
  • parcely registra „E“ KN na parcelnom čísle č. 1048/2, druh pozemku: Lesné pozemky, s výmerou 12599 m2

 (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

H. Opis predmetu dražby

LV č. 671

A.  LESNÉ POZEMKY

Pozemok 1

Lesný pozemok, označenie:  1046/5

Výmera:   49,5279 ha

Cieľové zastúpenie drevín v % :                 bonita :

     Buk                              60                  26

     Dub                             25                  26

     Hrab                            15                  20

      Spolu                        100 %

Celková zásoba produkcie dreva v rubnej dobe na hektár: 

     Buk                                  853 m3/ha  x  0,60  =   512 m3/ha

     Dub                                 723 m3/ha  x  0,25  =   181 m3/ha

     Hrab                                 280 m2/ha  x  0,15  =    42 m3/ha

    Spolu                                 735 m3/ha

 

Pozemok 2 – zastavaná plocha a nádvorie

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

882/1

zastavané plochy a nádvoria

2239

2239,00

34020/11612160

6,56

 

 

B.  LESNÉ PORASTY

Lesný porast  1

Lesný porast, označenie:  D – 2237 01

Výmera:                             8,91 ha

Skutočná zásoba porastu:   273 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

12719,877

3 123,55

1,00

 

1,00

4 731,7942

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,839

 

1,00

3202,4103

 

hrab

4237,204

 

3 123,55

1,00

 

0,60

220,6736

 

s p o l u

8 154,8781

 

Lesný porast  2

Lesný porast, označenie:  D – 2237 02

Výmera:                             2,23 ha

Skutočná zásoba porastu:   45 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

8 668,061

3 123,55

0,261

 

1,00

914,1621

 

Lesný porast  3

Lesný porast, označenie:  D – 2238 01

Výmera:                             1,93 ha

Skutočná zásoba porastu:   273 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

5 000,2930

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,677

 

1,00

2 147,3578

 

hrab

4237,204

 

3 123,55

1,00

 

0,60

113,8960

 

s p o l u

7 261,5469

 

Lesný porast 4

Lesný porast, označenie:  D – 2236 01

Výmera:                             4,34 ha

Skutočná zásoba porastu:   275 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

12 719,877

3 123,55

0,813

 

1,00

6 555,2183

Lesný porast 5

Lesný porast, označenie:  D – 2236 02

Výmera:                             1,09 ha

Skutočná zásoba porastu:   29 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

12 719,877

3 123,55

0,212

1,00

1031,5943

 

Lesný porast 6

Lesný porast, označenie:  D – 2235 01

Výmera:                             6,26 ha

Skutočná zásoba porastu:   244 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

4 910,3905

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,677

 

1,00

2 080,2529

 

hrab

6 457,545

 

3 123,55

1,00

 

0,60

144,1324

 

s p o l u

7 134,7758

 

Lesný porast 7

Lesný porast, označenie:  D – 2235 02

Výmera:                             1,57 ha

Skutočná zásoba porastu:   244 m3/ha

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

14 679,944

3 123,55

0,355

1,00

1 156,1712

 

hrab

10 702,682

3 123,55

0,393

0,60

146,4516

 

s p o l u

1 302,6227

 

Lesný porast 8

Lesný porast, označenie:  D – 2234 10

Výmera:                             6,47 ha

Skutočná zásoba porastu:   142 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

3 630,3497

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,839

 

1,00

4 704,2851

 

hrab

6 457,545

 

3 123,55

1,00

 

0,60

247,9697

 

s p o l u

8 582,6046

 

 

 

 

 

 

Lesný porast 9

Lesný porast, označenie:  D – 223420

Výmera:                             2,42 ha

Skutočná zásoba porastu:   244 m3/ha

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

0,046

 

1,00

1 388,8760

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,033

 

1,00

1 347,9543

 

hrab

6 457,545

 

3 123,55

0,106

 

0,60

625,8516

 

s p o l u

3 362,6820

 

Lesný porast 10

Lesný porast, označenie:  D – 2250 01

Výmera:                             8,58 ha

Skutočná zásoba porastu:   318 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

4 931,7959

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,677

 

1,00

2 684,1973

 

hrab

6 457,545

 

3 123,55

1,00

 

0,60

74,3909

 

s p o l u

7 690,3841

 

Lesný porast 11

Lesný porast, označenie:  D – 2250 02

Výmera:                             1,23 ha

Skutočná zásoba porastu:   50 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

14 679,944

3 123,55

0,270

1,00

499,5021

 

hrab

12 719,877

3 123,55

0,288

0,60

70,6475

 

s p o l u

570,1496

 

Lesný porast 12

Lesný porast, označenie:  D – 225003

Výmera:                             2,45 ha

Skutočná zásoba porastu:   0 m3/ha

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

0,046

 

1,00

486,1066

 

dub

22  936,832

 

3 863,77

0,033

 

1,00

179,7272

 

javor

10 702,682

 

3 123,55

0,046

 

1,08

74,9993

 

s p o l u

740,8332

 

Lesný porast 13

Lesný porast, označenie:  D – 462

Výmera:                             0,44 ha

Skutočná zásoba porastu:   225 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

12 719,877

3 123,55

1,00

 

1,00

4 914,9605

 

dub

18 556,662

 

3 863,77

0,817

 

1,00

4 051,0654

 

hrab

4 005,576

 

3 123,55

1,00

 

0,60

116,0816

 

s p o l u

9 082,1074

 

Lesný porast 14

Lesný porast, označenie:  D – 463

Výmera:                             0,18 ha

Skutočná zásoba porastu:   220 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

4 944,6391

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,839

 

1,00

4 449,9995

 

hrab

4 005,576

 

3 123,55

1,00

 

0,60

33,6468

 

s p o l u

9 428,2854

 

Lesný porast 15

Lesný porast, označenie:  D – 464

Výmera:                             0,81 ha

Skutočná zásoba porastu:   230 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10 702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

5 317,0924

 

dub

18 556,662

 

3 863,77

0,630

 

1,00

1 794,8559

 

hrab

4 005,576

 

3 123,55

1,00

 

0,60

207,6491

 

s p o l u

7 319,5975

 

 

 

 

LV č. 834

Pozemok 1

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

870

trvalý tráv. porast

10318

10318,00

34020/11612160

30,23

 

Pozemok 2

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

882/1

zastavané plochy a nádvoria

1370

1370,00

34020/11612160

4,01

 

Pozemok 3

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

866

zastavané plochy a nádvoria

85

85,00

34020/11612160

0,25

 

Pozemok 4

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

862

ostatná plocha

616

616,00

34020/11612160

1,80

 

Pozemok 5

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

844/1

vodná plocha

16

16,00

34020/11612160

0,05

 

Pozemok  6 – lesný

Lesný pozemok, označenie:  883/29

Výmera:   0,0194 ha

Cieľové zastúpenie drevín v % :                 bonita :

Buk                                       60                     26

Dub                                       25                     26

Hrab                                      15                     20

      Spolu                               100 %

Celková zásoba produkcie dreva v rubnej dobe na hektár: 

      Buk                       853 m3/ha  x  0,60  =   512 m3/ha

      Dub                       723 m3/ha  x  0,25  =   181 m3/ha

      Hrab                      280 m2/ha  x  0,15  =    42 m3/ha

    Spolu                                 735 m3/ha

 

Lesný porast  6

Lesný porast, označenie:  D – 2237 02

Výmera:                             0,0194 ha

Skutočná zásoba porastu:   45 m3/ha

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

8 668,061

3 123,55

0,261

 

1,00

914,1621

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

LV č. 671

A.  LESNÉ POZEMKY

Pozemok 1

Lesný pozemok, označenie:  1046/5

Výmera:   49,5279 ha

Cieľové zastúpenie drevín v % :                 bonita :

     Buk                              60                  26

     Dub                             25                  26

     Hrab                            15                  20

      Spolu                        100 %

Celková zásoba produkcie dreva v rubnej dobe na hektár: 

     Buk                                  853 m3/ha  x  0,60  =   512 m3/ha

     Dub                                 723 m3/ha  x  0,25  =   181 m3/ha

     Hrab                                 280 m2/ha  x  0,15  =    42 m3/ha

    Spolu                                 735 m3/ha

 

Pozemok 2 – zastavaná plocha a nádvorie

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

882/1

zastavané plochy a nádvoria

2239

2239,00

34020/11612160

6,56

 

 

B.  LESNÉ PORASTY

Lesný porast  1

Lesný porast, označenie:  D – 2237 01

Výmera:                             8,91 ha

Skutočná zásoba porastu:   273 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

12719,877

3 123,55

1,00

 

1,00

4 731,7942

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,839

 

1,00

3202,4103

 

hrab

4237,204

 

3 123,55

1,00

 

0,60

220,6736

 

s p o l u

8 154,8781

 

Lesný porast  2

Lesný porast, označenie:  D – 2237 02

Výmera:                             2,23 ha

Skutočná zásoba porastu:   45 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

8 668,061

3 123,55

0,261

 

1,00

914,1621

 

Lesný porast  3

Lesný porast, označenie:  D – 2238 01

Výmera:                             1,93 ha

Skutočná zásoba porastu:   273 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

5 000,2930

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,677

 

1,00

2 147,3578

 

hrab

4237,204

 

3 123,55

1,00

 

0,60

113,8960

 

s p o l u

7 261,5469

 

Lesný porast 4

Lesný porast, označenie:  D – 2236 01

Výmera:                             4,34 ha

Skutočná zásoba porastu:   275 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

12 719,877

3 123,55

0,813

 

1,00

6 555,2183

Lesný porast 5

Lesný porast, označenie:  D – 2236 02

Výmera:                             1,09 ha

Skutočná zásoba porastu:   29 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

12 719,877

3 123,55

0,212

1,00

1031,5943

 

Lesný porast 6

Lesný porast, označenie:  D – 2235 01

Výmera:                             6,26 ha

Skutočná zásoba porastu:   244 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

4 910,3905

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,677

 

1,00

2 080,2529

 

hrab

6 457,545

 

3 123,55

1,00

 

0,60

144,1324

 

s p o l u

7 134,7758

 

Lesný porast 7

Lesný porast, označenie:  D – 2235 02

Výmera:                             1,57 ha

Skutočná zásoba porastu:   244 m3/ha

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

14 679,944

3 123,55

0,355

1,00

1 156,1712

 

hrab

10 702,682

3 123,55

0,393

0,60

146,4516

 

s p o l u

1 302,6227

 

Lesný porast 8

Lesný porast, označenie:  D – 2234 10

Výmera:                             6,47 ha

Skutočná zásoba porastu:   142 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

3 630,3497

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,839

 

1,00

4 704,2851

 

hrab

6 457,545

 

3 123,55

1,00

 

0,60

247,9697

 

s p o l u

8 582,6046

 

 

 

 

 

 

Lesný porast 9

Lesný porast, označenie:  D – 223420

Výmera:                             2,42 ha

Skutočná zásoba porastu:   244 m3/ha

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

0,046

 

1,00

1 388,8760

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,033

 

1,00

1 347,9543

 

hrab

6 457,545

 

3 123,55

0,106

 

0,60

625,8516

 

s p o l u

3 362,6820

 

Lesný porast 10

Lesný porast, označenie:  D – 2250 01

Výmera:                             8,58 ha

Skutočná zásoba porastu:   318 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

4 931,7959

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,677

 

1,00

2 684,1973

 

hrab

6 457,545

 

3 123,55

1,00

 

0,60

74,3909

 

s p o l u

7 690,3841

 

Lesný porast 11

Lesný porast, označenie:  D – 2250 02

Výmera:                             1,23 ha

Skutočná zásoba porastu:   50 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

14 679,944

3 123,55

0,270

1,00

499,5021

 

hrab

12 719,877

3 123,55

0,288

0,60

70,6475

 

s p o l u

570,1496

 

Lesný porast 12

Lesný porast, označenie:  D – 225003

Výmera:                             2,45 ha

Skutočná zásoba porastu:   0 m3/ha

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

0,046

 

1,00

486,1066

 

dub

22  936,832

 

3 863,77

0,033

 

1,00

179,7272

 

javor

10 702,682

 

3 123,55

0,046

 

1,08

74,9993

 

s p o l u

740,8332

 

Lesný porast 13

Lesný porast, označenie:  D – 462

Výmera:                             0,44 ha

Skutočná zásoba porastu:   225 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

12 719,877

3 123,55

1,00

 

1,00

4 914,9605

 

dub

18 556,662

 

3 863,77

0,817

 

1,00

4 051,0654

 

hrab

4 005,576

 

3 123,55

1,00

 

0,60

116,0816

 

s p o l u

9 082,1074

 

Lesný porast 14

Lesný porast, označenie:  D – 463

Výmera:                             0,18 ha

Skutočná zásoba porastu:   220 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

4 944,6391

 

dub

22 936,832

 

3 863,77

0,839

 

1,00

4 449,9995

 

hrab

4 005,576

 

3 123,55

1,00

 

0,60

33,6468

 

s p o l u

9 428,2854

 

Lesný porast 15

Lesný porast, označenie:  D – 464

Výmera:                             0,81 ha

Skutočná zásoba porastu:   230 m3/ha

 

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

10 702,682

3 123,55

1,00

 

1,00

5 317,0924

 

dub

18 556,662

 

3 863,77

0,630

 

1,00

1 794,8559

 

hrab

4 005,576

 

3 123,55

1,00

 

0,60

207,6491

 

s p o l u

7 319,5975

 

 

 

 

LV č. 834

Pozemok 1

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

870

trvalý tráv. porast

10318

10318,00

34020/11612160

30,23

 

Pozemok 2

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

882/1

zastavané plochy a nádvoria

1370

1370,00

34020/11612160

4,01

 

Pozemok 3

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

866

zastavané plochy a nádvoria

85

85,00

34020/11612160

0,25

 

Pozemok 4

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

862

ostatná plocha

616

616,00

34020/11612160

1,80

 

Pozemok 5

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

844/1

vodná plocha

16

16,00

34020/11612160

0,05

 

Pozemok  6 – lesný

Lesný pozemok, označenie:  883/29

Výmera:   0,0194 ha

Cieľové zastúpenie drevín v % :                 bonita :

Buk                                       60                     26

Dub                                       25                     26

Hrab                                      15                     20

      Spolu                               100 %

Celková zásoba produkcie dreva v rubnej dobe na hektár: 

      Buk                       853 m3/ha  x  0,60  =   512 m3/ha

      Dub                       723 m3/ha  x  0,25  =   181 m3/ha

      Hrab                      280 m2/ha  x  0,15  =    42 m3/ha

    Spolu                                 735 m3/ha

 

Lesný porast  6

Lesný porast, označenie:  D – 2237 02

Výmera:                             0,0194 ha

Skutočná zásoba porastu:   45 m3/ha

drevina

 

hodnota ťaž.výnosu

celkové pest. náklady

vek.  hodnotové faktory

koeficient ost. zastúp. drevín

zákl. hodnota lesného porastu

 

buk

8 668,061

3 123,55

0,261

 

1,00

914,1621

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 671, k.ú.: Choňkovce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
55. Bez zápisu.
ČASŤ C: ŤARCHY:
55 P-76/2018-Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936 zo dňa 04.06.2018-44/18
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.

LV č. 843, k.ú.: Choňkovce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
55. P-76/2018-Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936 zo dňa 04.06.2018- 44/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
55 Bez zápisu
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením -
K. Najnižšie podanie 980,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Paula Rusková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľká Ida
b) Orientačné/súpisné číslo 289
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04455
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.11.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 3/2018
Meno znalca: Ing. Ľubomír Gajdoš
Dátum vyhotovenia: 09.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 980,00 €