Dražba nehnuteľností v obci Dlhá Ves v katastrálnom území Dlhá Ves

Katastrálne územie:
Dlhá Ves
Obec:
Dlhá Ves

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 12800 07.08.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 182a-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DPS financial consulting, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 46713930
C. Miesto konania dražby Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí
D. Dátum konania dražby 07. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

252

Rožňava

Dlhá Ves

Rožňava

Dlhá Ves

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

981/5

Zastavané plochy a nádvoria

460

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

212

981/5

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 212 na parcele C KN č. 981/5 je situovaný mimo centra obce Dlhá Ves, katastrálne územie Dlhá Ves, okres Rožňava. Jedná sa o trojpodlažný rodinný dom, ktorý tvorí ľavú polovicu zrkadlovo riešeného dvojdomu s 1 podzemným podlažím a  2 nadzemnými podlažiami pôdorysného tvaru štvorec, založený na základových pásoch z betónu s vodorovnou  izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo z  tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov s krytinou z pozinkovaného plechu na latách, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu neúplné. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Vonkajšia úprava povrchov stien zo škrabaného brizolitu zo štyroch strán nad 2/3 omietanej plochy steny. Strop na v suteréne a na 1.nadzemnom podlaží rovný železobetónový s rovným podhľadom, na II. nadzemnom podlaží drevený s rovným podhľadom. Deliace konštrukcie murované z tehál. Vnútorná úprava povrchov stien hladká omietka, keramický obklad v kuchyni a kúpeľniach na oboch nadzemných podlažiach, okolo vane a sprchového kútu. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí PVC, v kúpeľni s WC a kúpelni keramická dlažba, v ostatných miestnostiach cementový poter.  Dvere plné a presklené v oceľovej zárubni, vchodové dvere oceľové presklené v oceľovej zárubni. Okná drevené zdvojené, žalúzie exteriérové plastové. Kuchyňa na I.PP bez vnútorného vybavenia.  Kúpeľňa na I.PP je vybavená sprchovým kútom s batériou, keramickým umývadlom s pákovou batériou, splachovacím WC. V miestnosti WC na I.NP je osadená WC misa combi a keramciké umývadlo s batériou. V kúpeľni s WC na II.NP je osadená oceľová vaňa so sprchovacou batériou, keramické umývadlo s obyčajnou batériou a keramické WC.  Elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvodná skriňa s poistkami na II.NP. Vykurovanie ústredné teplovodné nefunkčné, radiátory oceľové článkové.  Rozvody vody z pozinkovaných rúr z centrálneho zdroja na teplú aj studenú vodu na všetkých  podlažiach. Teplá úžitková voda zabezpečená elektrickým bojlerom, ktorý je umiestnený v kúpeľni na II.nadzemnom podlaží. Voda napojená na verejný vodovod.  Kanalizácia z PVC potrubia napojená na žumpu.

Rodinný dom sa v súčasnej dobe nevyužíva na trvalé bývanie.

Dispozičné riešenie 1. podzemné podlažie:  sklad, chodba, kotolňa, 2xkomora, kúpeľňa s WC, kuchyňa. Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie:  chodba, 3xizba, komora, garáž, WC,balkón. Dispozičné riešenie 2. nadzemné podlažie: 4xizba, chodba, kúpeľňa s WC, balkón.

Hospodárska budova na parc. č. 981/5

Hospodárska budova na parc. č. 981/5 postavená v roku 1992, tvorí príslušenstvo rodinného domu súp. č. 212. Jedná sa o jednopodlažnú drobnú stavbu založenú na základových pásoch z betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo v skladobnej hrúbke do 30 cm. Strešnú konštrukciu tvorí sedlový krov s krytinou z vlnitých azbestocementových dosák. Fasádne omietky brizolitové. Podlaha je cementový poter. Okná drevené dvojité, dvere plné v oceľovej zárubni. Elektroinštalácia svetelná na poistky. Dispozičné riešenie hospodárskej budovy: 2 x sklad

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 212 na parcele C KN č. 981/5 je situovaný mimo centra obce Dlhá Ves, katastrálne územie Dlhá Ves, okres Rožňava. Jedná sa o trojpodlažný rodinný dom, ktorý tvorí ľavú polovicu zrkadlovo riešeného dvojdomu s 1 podzemným podlažím a  2 nadzemnými podlažiami pôdorysného tvaru štvorec, založený na základových pásoch z betónu s vodorovnou  izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo z  tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov s krytinou z pozinkovaného plechu na latách, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu neúplné. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Vonkajšia úprava povrchov stien zo škrabaného brizolitu zo štyroch strán nad 2/3 omietanej plochy steny. Strop na v suteréne a na 1.nadzemnom podlaží rovný železobetónový s rovným podhľadom, na II. nadzemnom podlaží drevený s rovným podhľadom. Deliace konštrukcie murované z tehál. Vnútorná úprava povrchov stien hladká omietka, keramický obklad v kuchyni a kúpeľniach na oboch nadzemných podlažiach, okolo vane a sprchového kútu. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí PVC, v kúpeľni s WC a kúpelni keramická dlažba, v ostatných miestnostiach cementový poter.  Dvere plné a presklené v oceľovej zárubni, vchodové dvere oceľové presklené v oceľovej zárubni. Okná drevené zdvojené, žalúzie exteriérové plastové. Kuchyňa na I.PP bez vnútorného vybavenia.  Kúpeľňa na I.PP je vybavená sprchovým kútom s batériou, keramickým umývadlom s pákovou batériou, splachovacím WC. V miestnosti WC na I.NP je osadená WC misa combi a keramciké umývadlo s batériou. V kúpeľni s WC na II.NP je osadená oceľová vaňa so sprchovacou batériou, keramické umývadlo s obyčajnou batériou a keramické WC.  Elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvodná skriňa s poistkami na II.NP. Vykurovanie ústredné teplovodné nefunkčné, radiátory oceľové článkové.  Rozvody vody z pozinkovaných rúr z centrálneho zdroja na teplú aj studenú vodu na všetkých  podlažiach. Teplá úžitková voda zabezpečená elektrickým bojlerom, ktorý je umiestnený v kúpeľni na II.nadzemnom podlaží. Voda napojená na verejný vodovod.  Kanalizácia z PVC potrubia napojená na žumpu.

Rodinný dom sa v súčasnej dobe nevyužíva na trvalé bývanie.

Dispozičné riešenie 1. podzemné podlažie:  sklad, chodba, kotolňa, 2xkomora, kúpeľňa s WC, kuchyňa. Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie:  chodba, 3xizba, komora, garáž, WC,balkón. Dispozičné riešenie 2. nadzemné podlažie: 4xizba, chodba, kúpeľňa s WC, balkón.

Hospodárska budova na parc. č. 981/5

Hospodárska budova na parc. č. 981/5 postavená v roku 1992, tvorí príslušenstvo rodinného domu súp. č. 212. Jedná sa o jednopodlažnú drobnú stavbu založenú na základových pásoch z betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo v skladobnej hrúbke do 30 cm. Strešnú konštrukciu tvorí sedlový krov s krytinou z vlnitých azbestocementových dosák. Fasádne omietky brizolitové. Podlaha je cementový poter. Okná drevené dvojité, dvere plné v oceľovej zárubni. Elektroinštalácia svetelná na poistky. Dispozičné riešenie hospodárskej budovy: 2 x sklad

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Vklad záložného práva č. V 965/12 do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam : v katastrálnom území Dhá Ves - Pozemok registra C KN parcelné číslo 981/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 460 m2, stavba so súpisným číslom 212 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 981/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 460 m2 v prospech : DPS financial consulting, s.r.o, IČO 46713930, Tamaškovičova 17/2742, 91701 Trnava, SR v podiele 1/1 na základe zmluvy o zriadení záložného práva ZZ1 zo dňa 29.06.2012 k ÚZ č.
002/4006/12HU - 42/12 - R-644/2017 - 2/2018


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 15/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 11.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 25 600,00 €

K. Najnižšie podanie 12800
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 02.07.2018 12:45 Obhliadka 2: 31.07.2018 12:00
Miesto obhliadky Dlhá Ves 212, 049 55, Dlhá Ves
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad