Dražba nehnuteľností v obci Dolný Lieskov v katastrálnom území Dolný Lieskov

Katastrálne územie:
Dolný Lieskov
Obec:
Dolný Lieskov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO195/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:53 hod.
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

757

Považská Bystrica

Považská Bystrica

Dolný Lieskov

Dolný Lieskov

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

314/15

Trvalé trávne porasty

300

314/17

Ostatné plochy

22

315/1

Zastavané plochy a nádvoria

602

315/4

Zastavané plochy a nádvoria

150

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

 

315/4

21 rozostavaný rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom v obci Dolný Lieskov, bez súpisného čísla, postavený na parcele č. 315/4 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 314/15, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 300 m2, parcelné č. 314/17, druh pozemku ostatné plochy o výmere 22 m2, parcelné č. 315/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 602 m2, parcelné č. 315/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2, evidované na liste vlastníctva č. 757, k.ú. Dolný Lieskov, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

 

Rozostavaný rodinný dom:

Ide o samostatne stojaci dvojpodlažný rodinný dom situovaný na okraji obce Dolný Lieskov.Lokalita sa nachádza neďaleko centra obce s Obecným úradom. Rodinný dom i keď je vedený ako rozostavaný je prakticky ukončený a obývaný.Stavebné povolenie na dom bolo vydané Obcou Dolný Lieskov v roku 2008.

Dispozičné riešenie:

Vstup do domu na prízemí je cez závetrie, prechod do chodby, WC so sprchou, hala, ktorej súčasťou je schodisko, kuchyňa, obývacia izba, hosťovská izba, z obývacej izby je vstup na terasu a vstup do domu zozadu.Z bočnej strany domu je umiestnená garáž ktorá slúži ko ďalšia kuchyňa a kotolňa. Na poschodí sa nachádzajú dve detské izby, spálňa a loggia. Z izieb sú prístupné kúpelne a šatníky a balkón.

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek

- Strecha - krovy - 1. NP - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - samostatnej sprchy; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - vane

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP - plné alebo zasklené dyhované; 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová jednoduchá; 1. NP, 2. NP - umývadlo; 1. NP - bidet; 1. NP, 2. NP - samostatná sprcha; 2. NP - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub - 1. NP - s vyhrievacou vložkou; 2. NP - vstavané skrine

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 2. NP - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - kotol ústredného vykurovania

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP, 2. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

Pozemky:

Predmetom ohodnotenia sú pozemky v okrajovej časti zastavaného územia obce, zastavané rodinným domom a príslušenstvom, v oblasti s rovnomerným záujmom o kúpu nehnuteľností. Pozemok je prístupný po spevnenej komunikácii, s možnosťou napojenia na verejné rozvody elektriny, vody a plynu, bez možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Exekútorský úrad Púchov (JUDr.Jozef Martišík) - upovedomenie č.EX 1154/11 zo dňa 26.10.2011 na predaj nehnuteľností: rozostavaný rodinný dom na parc.č.KN-C 315/4 a pozemky parc.č.KN-C 314/15,KN-C 314/17,KN-C 315/1,KN-C 315/4 v prospech oprávneného:TERMEKO PLUS,s.r.o.,M.Kukučína 817,018 61 Beluša,IČO:36 314 081 - P 622/11 - 45/11
Exekútorský úrad Bratislava (JUDr.Tomáš Peltzner) - upovedomenie č.EX 101/2012 zo dňa 2.8.2012 o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľností: rozostavaný rodinný dom na parc.č.KN-C 315/4 a pozemky parc.č.KN-C 314/15,KN-C 314/17,KN-C 315/1,KN-C 315/4 v prospech oprávneného: Krnáč Jaroslav, Jarmočná 1418/9, Hriňová, nar.1.4.1950 - P 470/12 - 41/12
'Oznámenie zo dňa 13.10.2017 o začatí výkonu záložného práva veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe podľa zák. č. 527/2002 Z.z.' - P-388/2017 - 85/17
'Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO195/17, ktorá sa bude konať dňa 26.6.2018 dražobníkom: Platiť sa oplatí s.r.o., navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava ' - P-154/2018 - 90/18

ČASŤ C: ŤARCHY:
V poradí 1. ZÁLOŽNÉ PRÁVO na zabezpečenie pohľadávky z úveru v prospech:Slovenská sporiteľna,a.s.,Suché mýto 4, 816 07 Bratislava,IČO:00 151 653 na nehnuteľnosti: rozostavaný rodinný dom na parc.č.KN-C 315/4 a pozemky parc.č.KN-C 314/15,KN-C 314/17,KN-C 315/1,KN-C 315/4, na základe zmluvy o zriadení záložného práva uzatvorenej dňa 16.2.2009 - V 236/09 zo dňa 17.2.2009 - 12/09 p.z.
V poradí 2.Exekútorský úrad Púchov (JUDr.Jozef Martišík) - exekučný príkaz č.EX 1154/11 zo dňa 25.11.2011 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: rozostavaný rodinný dom na parc.č.KN-C 315/4 a pozemky parc.č.KN-C 314/15,KN-C 314/17,KN-C 315/1,KN-C 315/4 v prospech oprávneného:TERMEKO PLUS,s.r.o.,M.Kukučína 817,018 61 Beluša,IČO:36 314 081 - Z 3234/11 - 53/11
Exekútorský úrad Senica (JUDr.Blanka Ružeková) - Exekučný príkaz č.EX 1620/13 zo dňa 28.10.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: rozostavaný rodinný dom na parc.č.KN-C 315/4 a pozemky parc.č.KN-C 314/15,KN-C 314/17,KN-C 315/1,KN-C 315/4 v prospech oprávneného: Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575951, Hodžova 11, 010 01 Žilina - Z 2950/13 - 53/13 č.z.
Exekútorský úrad Bratislava (JUDr.Tomáš Peltzner) - exekučný príkaz č.EX 101/2012-31 zo dňa 12.6.2015 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: rozostavaný rodinný dom na parc.č.KN-C 315/4 a pozemky parc.č.KN-C 314/15, 314/17, 315/1, 315/4 v prospech oprávneného: Krnáč Jaroslav, Jarmočná 1418/9, Hriňová, nar.1.4.1950 - Z 1606/15 - 28/15
Exekútorský úrad Púchov (JUDr.Jozef Martišík) - exekučný príkaz č.EX 360/15 zo dňa 10.6.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti:stavba - rozostavaný rodinný dom na parc.č.KN-C 315/4 a pozemky parc.č.KN-C 314/15, 314/17, 315/1, 315/4 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,IČO:35 937 874 - Z 1789/15 - 40/15
Exekútorský úrad Žilina (JUDr. Martin Píry) - exekučný príkaz č.EX 833/2016-43 zo dňa 12.12.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba - rozostavaný rodinný dom na CKN parc.č. 315/4 a pozemky CKN parc.č. 314/15, 314/17, 315/1, 315/4 v prospech oprávneného: Zuzana Hubová, Žilinská Lehota 61 - Z 3476/16 - 79/16
ZÁLOŽNÉ PRÁVO: Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom (Mgr. Jozef Pavlík) - exekučný príkaz 215EX 63/17-29 zo dňa 20.5.2018 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba - rozostavaný rodinný dom na pozemku CKN parc.č. 315/4 a pozemky CKN parc.č. 314/15, 314/17, 315/1, 315/4 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka - Z-1254/2018 - 87/18
Iné údaje:
Rozhodnutie č.2008/01473 BG3 o odňatí poľnohospodárskej pôdy - R 537/08 - 46/08 p.z.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 112 500,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 21/2018
Meno znalca: Šinka Juraj Ing.
Dátum vyhotovenia: 08.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 150 000,00 EUR