Dražba nehnuteľností v obci Drahňov v katastrálnom území Drahňov

Katastrálne územie:
Drahňov
Obec:
Drahňov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.06.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 036/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby V priestoroch Boutique Hotel Maraton**** Strojárenská 11 /A / salónik Rondo/. 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 2
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Michalovce, odborom katastrálnym na liste
vlastníctva č. 386 pre okres Michalovce, obec Drahňov a kat. úz. Drahňov.
- stavba – rodinný dom s.č. 70 na parcele reg. „C“ č. 93,
- parcela reg. „C“ č. 93 vo výmere 849 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. „C“ č. 94/1 vo výmere 1680 m2 – záhrady,
- parcela reg. „C“ č. 94/2 vo výmere 58 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 70 je v geodetických údajoch katastra evidovaný na parc. č. 93 spolu s hospodárskou
miestnosťou.
Umiestnenie stavby:
Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 70, na parc. č. 93 v uličnej zástavbe, nepodpivničený, s
jedným nadzemným podlažím, na ul. Hlavná v obci Drahňov.
Dispozičné členenie:
v 1.n.p. sa nachádzal vstup, chodba, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC, sklad a štyri izby.
Stavebno-technický popis:
Základy betónové, izolácia nefunkčná, nosná konštrukcia domu murovaná z tvárnic hr. do 30 cm a nepálených
tehál hr. do 50 cm - znalec uvažuje položku "murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke do 40 cm", strop
drevený trámový s podhľadom, strecha prevažne hambálková - v zadnej časti poškodená, krytina prevažne AZC
- v zadnej časti poškodená, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy - poškodené, parapety -
chýbajú, fasádne omietky zdrsnené - poškodené, časť obložená PS, vnútorné omietky hladké - časť poškodené,
časť nedokončené vnútorný obklad kuchyne, dvere hladké plné alebo presklené - časť chýba, vráta v sklade
zvlakové – poškodené, okná 3 x plastové, prevažne drevené dvojité - poškodené, podlahy obytných miestností
laminátové a PVC, podlahy ostatných miestností betónové, vykurovanie ústredné - iba v zadnej časti, radiátory
oceľové, zdroj teplej vody zásobníkový, elektroinštalácia svetelná a motorická, kanalizácia, rozvod studenej a
teplej vody, rozvod plynu.
Vnútorné vybavenie:
V kuchyni sporák na pevné palivo, plynový sporák, kuchynský drez, linka, v kúpeľni vaňa, splachovací záchod,
zásobník TÚV.
Drobná stavba: hospodárska miestnosť na parc. č. 93
Jedná sa o hospodársku miestnosť na parc. č. 93, pristavenú v zadnej časti k rodinnému domu. Stavba je
drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, rozpočtový ukazovateľ znalec stanovuje na 1 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom podľa zaslaného potvrdenia OcÚ Drahňov užívaný od roku 1967. Údržba značne zanedbaná,
opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, životnosť znižujem na 70 rokov (budovy pre bývanie murované hr.
30 až 45 cm - životnosť 80 až 100 rokov).
Drobná stavba: hospodárska miestnosť na parc. č. 93
Stav ku dňu 29.03.2017: základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tehly, bez stropu, strecha pultová, krytina
AZC - poškodená, dvere zvlakové - poškodené, okno jednoduché - poškodené, podlaha hrubá betónová -
poškodená, vonkajšia úprava povrchu brizolit - poškodený, vnútorná úprava povrchu hrubá omietka - poškodená,
vnútorné vybavenie žiadne. Stavba postavená a užívaná od roku 1967. Údržba značne zanedbaná, životnosť
znalec znižuje na 55 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 386
- Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (IČO 31 320 155) - Zmluva o zriadení
záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 20129-09 na rod. dom čs.70 na parc.č. 93 a na parc. č. 93, 94/1 a 94/2 – V
85/09 - čz 39/09
- Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (IČO 31 320 155) - Zmluva o zriadení
záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 20129-09 na rod. dom čs.70 na parc.č. 93 a na parc. č. 93, 94/1 a 94/2 – V
85/09 - čz 39/09
Poznámky:
- Advokátska kancelária Gallo s.r.o., JUDr. Michal Gallo, Jilemnického ul.č.30, 036 01 Martin- Oznámenie o začatí
realizácie záložného práva č.130381 zo dňa 19.11.2013 na rodinný dom č.s.70 na parcele C KN č.93 a na
parcely C KN č.93, 94/1, 94/2 - P 297/2013 - čz.181/13
- Advokátska kancelária Gallo s.r.o., JUDr. Michal Gallo, Jilemnického ul.č.30, 036 01 Martin- Oznámenie o začatí
realizácie záložného práva č.130381 zo dňa 19.11.2013 na rodinný dom č.s.70 na parcele C KN č.93 a na
parcely C KN č.93, 94/1, 94/2 - P 297/2013 - čz.181/13
-Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby č. DDr.036/2016 zo dňa 22.09.2017- Notárska zápisnica N 919/2017
- čz 1038/2017
- P-64/2018 - Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova č. 462/84, 920 01 Hlohovec (IČO 36 253 073) - Oznámenie o I.
opakovanej dobrovoľnej dražbe č. DDr. 036/2016 zo dňa 07.05.2018 - čz183/2018.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením NEVYDRAŽENÉ
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Ronec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 864/6
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.11.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 48/2018 vypracovaný znalcom Ing. Iveta
Weissová zo dňa 23.03.2018 na sumu 7800,00 € (slovom Sedemtisícosemsto eur ).