Dražba nehnuteľností v obci Drietoma v katastrálnom území Drietoma

Katastrálne územie:
Drietoma
Obec:
Drietoma

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 01.08.2018 Stiahnuť
Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 20/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko 29. augusta36A81109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva 29. augusta
b) Orientačné/súpisné číslo 36A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 100479/B
IV. IČO/ dátum narodenia 47910402
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Renáta Petrová, správca úpadcu: Adela Marettová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Komenského
b) Orientačné/súpisné číslo 33
c) Názov obce Šaľa d) PSČ 927 05
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ján Hamara, M.R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica
D. Dátum konania dražby 01. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmet dražby:

 List vlastníctva č.:

1622

  Okresný úrad, katastrálny odbor:

Trenčín

Okres:

Trenčín

Obec

Drietoma

Katastrálne územie

Drietoma

 

Pozemky parcely registra "C":

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera parcely - m2

2620

Zastavané plochy a nádvoria

980

2621/ 1

Trvalé trávne porasty

3172

2621/ 2

Zastavané plochy a nádvoria

49

 

Pozemky parcely registra "E":

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera parcely - m2

3336

Trvalé trávne porasty

5066

 

Stavby:

Súpisné číslo

Popis stavby/druh stavby

609 na parcele č. 2621/ 1

Rodinný dom/rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje na LV: oplotenie pozemku, letná kuchyňa na p.č.2621/2, prípojka vody, prípojka elektriny, žumpa

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako ,, stojí a leží“.

Dôvody upustenia od dražby:

§ 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.