Dražba nehnuteľností v obci Dubnica nad Váhom v katastrálnom území Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie:
Dubnica nad Váhom
Obec:
Dubnica nad Váhom

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.05.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO030/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

4932

Ilava

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 1093:

Byt č. 21, vchod: 74, na 5.p., adresa: Pod hájom 1093/74, 018 41 Dubnica nad Váhom.

1093

2300/48

9 – obytný dom

68 / 2062

Právny vztah k parcele na ktorej leží stavba 1093 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5311.

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

3-izbový byt č. 21, o celkovej výmere 67,98 m2, na 5.p., vchod: 74, v bytovom dome súpisné č. 1093, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 2300/48, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 1093 je o veľkosti 68/2062. Bez podielu na pozemku.

Byt č.21 je situovaný na 5.p.vo vchode č.74 obytného domu č.s.1093 Dubnica nad Váhom,na parcele č.2300/48.

Bytový dom č.s.1093 sa nachádza v obci Dubnica nad Váhom na upravenom teréne na parcele č.2300/48.Zástavba je spojená s centrom mesta miestnymi komunikáciami.Bytový dom je panelový,  s 8.nadzemnými podlažiami.Na každom podlaží sa nachádzajú 4 byty.V bytovom dome je výťah pôvodný.Stropy sú železobetónové, strecha je plochá, jednoplášťová a bola rekonštruovaná.Vchodové dvere sú menené plastové v r.2010.Okná na viacerých bytoch sú menené, sú plastové.Vnútorné dvere sú hladké plné v oceľovej zárubni.Klampiarske konštrukcie je pozinkovaný plech.Bytový dom nie je zateplený pôvodná omietka. Vonkajšia omietka je na báze umelých vlákien.

Spoločné časti: základy, strecha, obvodové múry, vchody, chodby, schodištia, vodorovné nosné a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu: miestnosti pre bicykle, sušiareň, kočíkareň, miestnosť pre meranie UK, spoločné televízne antény,bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné,  plynové a elektrické prípojky vrátane stúpacích vedení a dome s uzavieracími ventilmi.Schodisko je dvojramenné s povrchovou úpravou terazo.

DISPOZIČNE RIEŠENIE :

Z centrálneho schodiska sa cez chodbu dostaneme do trojizbovému bytu.Predsieň je komunikačne prepojená s kuchyňou, obývačkou,izbami, kúpeľnou a WC.

TECHNICKÝ POPIS:

Popis bytového domu:

Objekt má samostatný vstup, v ktorom sa nachádza 28 bytových jednotiek.Objekt je celý podpivničený.Stropy sú železobetónové,schodisko monolitické, plochá strecha.

Popis bytu:

Byt obsahuje 3 obytné miestnosti,kuchyňu, WC,kúpeľňu, lógiu a šatník a špajzu.Kúpeľna a WC v pôvodnom stave.V byte sú namontované merače na studenú a teplú vodu,sú merače tepla na vykurovanie,vykurovanie je z centrálneho zdroja-parné vykurovanie.V byte sú okná pôvodné.Podlaha sú laminátové podlahy v izbách, v kúpelni a v časti v chodbe je keramická dlažba.Kúpeľňa je v pôvodnom stave, umývadlo,vaňa.Dvere sú drevené  dýhované plné,čiastočne zasklené v oceľovej zárubni.Kuchynská linka na báze dreva, menená .V kuchyni je nerezový drez.WC je samostatné pôvodné.Byt má jednu lógiu z obývačky.Orientácia na svetové strany: izby juhozápad, kuchyňa-severovýchod.K príslušenstvu bytu patria aj pivnice.Byt je napojený na všetky inžinierske siete.Kanalizácia je z kúpelne, z vane, umývadla a z WC.V chodbe a v izbách sú vápennocementové omietky.Výhodou bytu je špajza pri kuchyni.

Vybavenie bytu: 1 kuchynská linka,plynový sporák s elektrickou rúrou,1 digestor,1 WC,1 vaňa,1 umývadlo.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, predajom nehnuteľností na dobrovoľnej dražbe - P 10/2018.-168/2018
Poznamenáva sa začatie konania na Okresnom súde v Trenčíne pod sp. zn. 12Csp/39/2018 zo dňa 14.03.2018 o určenie práva - P-101/2018.- 669/2018
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zo dňa 24.4.2018, dražobník Platiť sa oplatí,s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto: byt č.21 na 5.poschodí, vchod č.74, podiel 68/2062 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.1093 na parc.č.KN 2300/48 - P-131/2018.- 892/2018
ČASŤ C: ŤARCHY:
Zák.záložné právo podľa § 15 Zák.č.182/93 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome č.s.1093 - V 727/2011.-693/2011
Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 151 653 - záložné právo na nehnuteľnosti, byt č. 21 na 5. poschodí ,vchod 74 , v dome s.č.1093 , podiel 68/2062 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.1093 na poz.p.č.KN 2300/48 na základe záložnej zmluvy zo dňa 27.5.2011 - V 1156/2011.-1020/2011
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 51 480,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 43/2018
Meno znalca: Ponechalová Zuzana Ing.
Dátum vyhotovenia: 06.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 57 200,00 EUR