Dražba nehnuteľností v obci Dubnica nad Váhom v katastrálnom území Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie:
Dubnica nad Váhom
Obec:
Dubnica nad Váhom

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 42 900 10.07.2018 Stiahnuť
EX - FIN Slovakia s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD/01FIN/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko EX - FIN Slovakia s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Záhumenská1806/391104 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhumenská
b) Orientačné/súpisné číslo 1806/3
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91104
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 30219/R
IV. IČO/ dátum narodenia 47631198
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko FINANC investment, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhumenská
b) Orientačné/súpisné číslo 1806/3
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91104
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 48314650
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín 91101
D. Dátum konania dražby 10. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:30
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Číslo LV

Katastrálne územie

 Správa katastra

Obec

5110

Dubnica Nad Váhom

Ilava

Dubnica Nad Váhom

Stavby na pozemkoch:

Súp. číslo stavby

Postavená na parc. č.

Výmera

pozemku v m2

Druh

stavby

Druh pozemku

Poznámka

43

100/73

500

Obytný dom

Zastavané plochy a nádvoria

Byt č. 8, na 3. pos. na ulici: Centrum I. 43/116, Dubnica Nad Váhom, 018 41, SR spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku vo veľkosti: 50 / 1380

Kovačovič Miloš, r. Kovačovič, Centrum I. 43/116, Dubnica Nad Váhom, PSČ 018 41, SR spoluvlastnícky podiel: 1 / 1

H. Opis predmetu dražby

Číslo LV

Katastrálne územie

 Správa katastra

Obec

5110

Dubnica Nad Váhom

Ilava

Dubnica Nad Váhom

Stavby na pozemkoch:

Súp. číslo stavby

Postavená na parc. č.

Výmera

pozemku v m2

Druh

stavby

Druh pozemku

Poznámka

43

100/73

500

Obytný dom

Zastavané plochy a nádvoria

Byt č. 8, na 3. pos. na ulici: Centrum I. 43/116, Dubnica Nad Váhom, 018 41, SR spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku vo veľkosti: 50 / 1380

Kovačovič Miloš, r. Kovačovič, Centrum I. 43/116, Dubnica Nad Váhom, PSČ 018 41, SR spoluvlastnícky podiel: 1 / 1

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Popis bytu č. 8

Dvojizbový byt č. 8, nachádzajúci sa na 3. pos. pozostáva z obývacej izby, spálne, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene a pivnice v I.PP. V roku 2008 bola zmodernizovaná kuchyňa, v roku 2012 bola vykonaná komplexná modernizácia bytu, spočívajúca vo výmene pôvodných okien za plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, nahradení pôvodných interiérových dverí za dyhované aj s presklením, osadené do obložkových zárubní, nahradení pôvodných umakartových priečok bytového jadra murovanými priečkami, osadení nových zariaďovacích predmetov, prispôsobení príslušných inžinierskych sietí, nahradení pôvodných nášľapných vrstiev podláh, vybudovaní sadrokartónových podhľadov stropov so zabudovanými bodovými svietidlami, steny sú opatrené stierkami, vstupné dvere sú drevené plné hladké, povrchy podláh sú v izbách z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, v kuchyni osadená kútová kuchynská linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a stojánkovou pákovou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák s plynovými horákmi a elektrickou rúrou, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová vaňa, umývadlo v toaletnej skrinke, steny sú po strop obložené keramickým obkladom, v miestnosti WC je kombizáchod, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, Umiestnenie stavby: Bytový dom sa nachádza zastavanom území obce v centre mesta. Občianska vybavenosť na úrovni mesta.  

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ C: ŤARCHY
Zák. záložné právo podľa § 15 Zák.č.182/93 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome č.s. 43 - V 1141/2004.-1150/2004

FINANC investment, s.r.o., Záhumenská č.1806/3, 911 04 Trenčín, IČO 48314650 - záložné právo na nehnuteľnosti,byt č. 8 na 3. poschodí, vchod 116 obytného domu č.s. 43, podiel 50/1380 zo spoločných častí a zariadení domu č.s. 43 na KN p.č. 100/73 na základe záložnej zmluvy zo dňa 15.06.2016 - V 1808/2016.-1389/2016

FINANC investment, s.r.o., Záhumenská č.1806/3, 911 04 Trenčín, IČO 48314650 - záložné právo na
nehnuteľnosti,byt č. 8 na 3. poschodí, vchod 116 obytného domu č.s. 43, podiel 50/1380 zo spoločných častí a
zariadení domu č.s. 43 na KN p.č. 100/73 na základe záložnej zmluvy zo dňa 05.12.2016 - V 3620/2016.-23/2017

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby. Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa
udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva zanikajú ostatné záložné práva v poradí za záložným veriteľom
vykonávajúcim záložné právo.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 33/2018
Meno znalca: Ing. Miroslav Tokár
Dátum vyhotovenia: 20.05.2018
Všeobecná cena odhad: 42 900 €

K. Najnižšie podanie 42 900
L. Minimálne prihodenie 1 000 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5 000 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.Prevodom na bankový účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti u dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. A 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 25.06. 2018 13:00 hod. Obhliadka 2: 26.06. 2018 13:00 hod.
Miesto obhliadky Pri predmete dražby.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na mobilnom čísle 0917 544 410. Termín obhliadky je potrebné telefonicky potvrdiť deň vopred.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Zuzana
c) priezvisko Karasová
d) sídlo Piaristická 44, 91101 Trenčín