Dražba nehnuteľností v obci Dubnica nad Váhom v katastrálnom území Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie:
Dubnica nad Váhom
Obec:
Dubnica nad Váhom

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 10.07.2018 Stiahnuť
EX - FIN Slovakia s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD/01FIN/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko EX - FIN Slovakia s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Záhumenská1806/391104 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhumenská
b) Orientačné/súpisné číslo 1806/3
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91104
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 30219/R
IV. IČO/ dátum narodenia 47631198
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko FINANC investment, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhumenská
b) Orientačné/súpisné číslo 1806/3
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91104
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 48314650
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín 91101
D. Dátum konania dražby 10. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:30
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Číslo LV

Katastrálne územie

 Správa katastra

Obec

5110

Dubnica Nad Váhom

Ilava

Dubnica Nad Váhom

Stavby na pozemkoch:

Súp. číslo stavby

Postavená na parc. č.

Výmera

pozemku v m2

Druh

stavby

Druh pozemku

Poznámka

43

100/73

500

Obytný dom

Zastavané plochy a nádvoria

Byt č. 8, na 3. pos. na ulici: Centrum I. 43/116, Dubnica Nad Váhom, 018 41, SR spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku vo veľkosti: 50 / 1380

Kovačovič Miloš, r. Kovačovič, Centrum I. 43/116, Dubnica Nad Váhom, PSČ 018 41, SR spoluvlastnícky podiel: 1 / 1

Dôvody upustenia od dražby:

Záložný veriteľ odstúpil od konania dražby.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.