Dražba nehnuteľností v obci Fiľakovo v katastrálnom území Fiľakovo

Katastrálne územie:
Fiľakovo
Obec:
Fiľakovo

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.06.2018 Stiahnuť
AUKTION plus, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo AP 38/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKTION plus, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Záhradná8/86396212 Detva
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhradná
b) Orientačné/súpisné číslo 8/863
c) Názov obce Detva d) PSČ 96212
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 29903/S
IV. IČO/ dátum narodenia 50317709
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Nová Baňa, Mgr. Andrea Galetová, Bernolákova č. 5, 968 01 Nová Baňa, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí - nehnuteľností vedených Okresným úradom - katastrálny odbor Lučenec, okres Lučenec, obec Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo, zapísaných na liste vlastníctva č. 3148, v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo: Výmera v m2:  Druh pozemku:  Spôsob využ. pozemku:   Umiest. pozemku:  Právny vzťah 

2272                  440               Zastavané plochy                                 15                            1                                                                                                     a nádvoria

Legenda:  

Spôsob využívania pozemku:

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku:

                1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby:

Súpisné číslo:   na parcele číslo:        Druh stavby:   Popis stavby:                   Umiest. stavby:

1198                       2272                                              9    Bytový dom                                           1

Legenda:

Druh stavby:

                9 - Bytový dom

Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu                                                                                                                        

 Byty a nebytové priestory:

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por.číslo  Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

BYT                                                                                                                                                                     

Vchod: 9                                1. p.                                        Byt č. 4

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:                                                                                    5537/110951

H. Opis predmetu dražby

2-izbový byt č.4  vo vchode č. 9 na 1. p.,  BD č. s. 1198, ul. Železničná,  na parcele  číslo CKN 2272, k. ú. Fiľakovo, v obci Fiľakovo

Hodnotený byt sa nachádza v murovanom bytovom dome súpisné číslo 1198 na parcele číslo 2272 v katastrálnom území Fiľakovo. Bytový dom má celkom 1+3 podlažia, 2 vchody, sedlovú strechu s valbami, škridlovú krytinu, brizolitové omietky, nemá výťahy, technické podlažie je zapustené do terénu, je teda podzemným podlažím a nachádzajú sa v ňom pivnice a spoločné priestory, ďalšie 3 podlažia sú obytné, v každom vchode je 6 bytov, v dome  celkom 12 bytov. Hodnotený dom bol postavený v roku 1947, v súčasnom období je zdavastovaný, pivničné priestory sú zaplavované z pretekajúcej kanalizácie, poškodené sú spoločné časti a zariadenia domu, stavebná údržba sa nevykonáva, dom vyžaduje rekonštrukciu.

Hodnotený byt sa nachádza v krajnej sekcii na prvom poschodí, dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 55,37 m2. Byt je čiastočne zrekonštruovaný, bytové jadro je murované, v kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a elektrický bojler, batérie sú obyčajné, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým dvojdrezom, obyčajnou batériou, plynovým sporákom, za linkou sú keramické obklady steny. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlahy v izbách a kuchyni plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach keramická dlažba, okná sú drevené zdvojené, dvere drevené otváravé. Byt nemá ústredné vykurovanie, na lokálne kúrenie slúži pec na tuhé palivo umiestnená v jednej z izieb.  

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 5537/110951.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1947, vzhľadom na vek domu a zistený technický stav stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť stavby na 90 rokov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dobrovoľnej dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 3148
Poznámka:
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 1266/2011-8 z 3.4.2012 (Ex.úrad Košice-Ing.JUDr.Bohumil Husťák) na byt č.4 na 1.poschodí, vchod č.9 v bytovom dome s.č.1198 na pozemku registra CKN parc.č.2272, na pozemok registra CKN parc.č.2272, na podiel B4 - P 359/12-zapísané 10.4.2012-320/12
Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva v prospech SVB a n. p., Daxnerova - Bottova - Biskupická, Daxnerova 1549/75, 986 01 Fiľakovo, IČO: 42 186 897, na podiel B 4, na parcelu C KN č. 2272, na byt č. 4, na 1. poschodí, vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku o veľkosti 5537/110951, v bytovom dome s. č. 1198 na parcele C KN č. 2272, P-95/2018, zapísané 06.02.2018 - v. z. 150/18

Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. AP 38/2017 - 1.kolo z 30.04.2018, dražobník: AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, 962 12 Detva, IČO: 50 317 709, na podiel B 4, na parcelu registra C KN č. 2272, na byt č. 4, 1.p., vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku o veľkosti 5537/110951, v bytovom dome s. č. 1198 na parcele C KN č. 2272, P-321/2018, zapísané 09.05.2018 - 809/18

ŤARCHY:
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 ods.1
zák.č.182/1993 Z.z., na podiel B4 , - Z 51/11 - 287/11
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1266/2011-9 z 3.4.2012 ( Ex.úrad Košice- Ing.
JUDr. Bohumil Husťak), v prospech EX CREDIT, a.s., Werferova č.3, 040 01 Košice, IČO: 36572586, na podiel
B4, na byt č. 4, 1. poschodie, vchod 9, v bytovom dome sč. 1198 na pozemku CKN patc.č. 2272 a pozemok CKN parc.č. 2272 - Z 1452/12 - 321/12
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO:35 697 270 č. EX 314/07-B z 14.03.2014 (Ex. Úrad Zvolen, JUDr. Andrea Cimermanová), na podiel B 4, byt č.4, vchod 9, 1.p. v bytovom dome s.č.1198 na C KN p.č.2272 a na C KN p.č. 2272, Z 1241/14 zapísané 21.03.2014 - 304/14
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 7333/14 z 13.2.2015 (Ex. úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD.), v prospech oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava I, IČO: 35807598, na podiel B 4, na parcelu C KN č. 2272, na byt č. 4, na 1. poschodí, vchod 9, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku o veľkosti 5537/110951, v bytovom dome s. č. 1198 na parcele C KN č. 2272, Z 828/15, zapísané 26.2.2015 - v. z. 1224/15
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 1.539,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené znížené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Katarína Tkáčová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pieš II
b) Orientačné/súpisné číslo 150
c) Názov obce Detva d) PSČ 96212
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.08.1980
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 32/2018, Meno znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Dátum vyhotovenia: 16.04.2018, Všeobecná cena odhadu: 1.710,00 EUR