Dražba nehnuteľností v obci Gabčíkovo v katastrálnom území Gabčíkovo

Katastrálne územie:
Gabčíkovo
Obec:
Gabčíkovo

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 360 000,00 € 19.09.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 247/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko HMG Recovery, k. s., správca úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o. so sídlom: Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, správca zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S 1565.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Červeňova
b) Orientačné/súpisné číslo 14
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 03
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 46333908
C. Miesto konania dražby Hotel Therma, Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda, miestnosť: ʺSport Saloonʺ
D. Dátum konania dražby 19. 09. 2018
E. Čas konania dražby 14:00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Predmetnom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 2358,  Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálnym odborom, okres: Dunajská Streda, obec: Gabčíkovo, k. ú. GABČÍKOVO, a to:

Pozemky – parcely registra “C“:

 • parcelné číslo: 330/2, výmera 824 m2, druh pozemku: Záhrady
 • parcelné číslo: 330/3, výmera 274 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo: 330/6, výmera 26 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo: 330/7, výmera 186 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo: 330/8, výmera 435 m2, druh pozemku: Ostatné plochy

 

Stavby:

 • súpisné číslo: 1725, na parcele č. 330/3, druh stavby: Administratívna budova, popis stavby: administratívna budova
 • súpisné číslo: 4158, na parcele č. 330/6, druh stavby: Iná budova, popis stavby: vrátnica

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do listu vlastníctva, najmä: oplotenie prefabrikované, betónové, studňa, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, elektrická prípojka, plynová prípojka, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, kanalizačné vpuste, odlučovač ropných látok, betónová šachta nad studňou, vodáreň pri studni, spevnené plochy betónové, spevnené plochy – zámková dlažba, spevnené plochy betónové – chodník, záhradné jazierko, fontána a pod.           

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Administratívna budova súp.č.1725

Budova je postavená na pozemku parc.č.330/3 slúži ako budova s kompletným administratívnym, sociálnym a  prevádzkovým zázemím. Budova sa nachádza v Gabčíkove. Objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží s plochou strechou bez podzemného podlažia. 

 

1 nadzemné podlažie dispozične pozostáva z hlavného vstupu, zádveria, recepcie, kancelárskeho priestoru, fajčiarne, kotolne, serverovne, kuchynky, fitnes miestnosti, miestnosť pre upratovanie, archívu, sociálneho zázemia, chodby, schodiska.

 

Na 2. nadzemnom podlaží je prístupová chodba, kancelárie, zasadacia  miestnosť, príručný sklad,  WC, kuchynka.

 

Základy sú betónové pásové, s vodorovnou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti. Zvislá nosná konštrukcia je murovaná tehlová. Vnútorné priečky sú z tehál. Stropy sú panelové železobetónové. Strecha je plochá z krytinou z mäkčeného PVC. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšie okenné parapety sú z hliníkového plechu. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Objekt je zateplený, povrchová úprava prefarbená tenkovrstvá štruktúrovaná omietka, v soklovej časti je obklad z tehlových pásikov. Keramické obklady sú v kuchynkách, v sprche, v miestnosti pre upratovanie a údržbu, na WC, v serverovni a kotolni. Schody sú doskové železobetónové s nerezovým madlom, s povrchom z keramickej dlažby Povrchy podláh sú podľa účelu použitia keramická dlažba, resp. laminátová plávajúca podlaha. Dvere sú dyhované v obložkových zárubniach. Vstupné dvere a dvere zádveria sú hliníkové presklené. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie je ústredné, pomocou plynovej kotolne umiestnenej na 1 NP, vykurovacie telesá sú panelové radiátory opatrené termoregulačnými ventilmi. Sociálne zázemie má  WC so zabudovanými nádržkami, keramickými umývadlami, sprchovým kútom, pákovými batériami. Kuchynky sú vybavené linkou na báze dreva, nerezovým drezom s pákovou batériou. Elektorinštalácia je svetelná, motorická, ističe automatické. Objekt je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie, je napojený na verejný vodovod a prívod plynu, objekt je chránený blezkozvodom. Objekt je chránený zabezpečovacím a kamerovým systémom. V budova má rozvod klimatizácie. Vonkajšie jednotky sú umiestnené prevažne na streche objektu. Priestor pred vstupom do objektu je zastrešený konštrukciou na oceľových stĺpikoch.

Administratívna budova bola daná do užívania na základe Kolaudačného rozhodnutia č.1419/2012-004, vydaného obcou Gabčíkovo, 30.11.2012. Životnosť stavby určil znalec na 100 rokov.

 

Vrátnica súp.č. 4158

Vrátnica je postavená na pozemku parc.č.330/6. Má charakter drobnej stavby a doplnkovú funkciu k administratívnej budove. Budova sa nachádza v Gabčíkove. Objekt pozostáva z jedného nadzemného podlažia s plochou strechou. 

Vrátnica dispozične pozostáva z miestnosti pre vrátnika, sociálneho zázemia, príručného skladu zo samostatným vstupom.

Základy sú betónové pásové, s vodorovnou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti. Zvislá nosná konštrukcia je murovaná tehlová. Vnútorné priečky sú z tehál. Strop je železobetónový monolitický. Strecha je plochá z krytinou z mäkčeného PVC. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Objekt je zateplený, povrchová úprava prefarbená tenkovrstvová štruktúrovaná omietka, v soklovej časti je obklad z tehlových pásikov. Povrchy podláh sú z keramickej dlažby. Vstupné dvere a okná sú plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami. Vo WC je kombi misa, keramické umývadlo, páková batéria, príprava teplej vody je prietokovým ohrievačom. Elektroinštalácia je svetelná, motorická, ističe automatické. V objekte je klimatizačná jednotka.

Vrátnica bola daná do užívania v roku 2012. Životnosť stavby určil znalec na 80 rokov.

 

Oplotenie okolo areálu. Základy okolo betónových prefabrikovaných stĺpikov, výplň z prefabrikovaných betónových dosiek, povrchová úprava náter fasádnou farbou. Výška plota je uvažovaná 2,0 m. Súčasťou plotu je kovová posuvná brána na elektrický pohon.

 

Studňa vŕtaná na pozemku využívaná na zavlažovanie trávnika a zelene. Studňa je vybavená domácou vodárňou umiestnenou v betónovej šachte. Vodáreň a šachta sú ohodnotené v samostatných položkách.

 

Vodovodná prípojka je vedená z verejnej siete cez vodomernú šachtu do administratívnej budovy a vrátnice.

 

Vodomerná šachta je betónová, s oceľovým poklopom.

 

Elektrická prípojka je vedená z verejného rozvodu ako zemná do administratívnej budovy a vrátnice.

 

Plynová prípojka je vedená z verejného rozvodu do  administratívnej budovy a vrátnice.

 

Kanalizácia splašková je vedená z administratívnej budovy a vrátnice  do verejnej kanalizačnej siete.

 

Kanalizácia dažďová odvádza dažďové zrážky do z objektov, parkovacích plôch do podzemného vsakovacieho systému.

 

Kanalizačné vpuste vybudované ako súčasť dažďovej kanalizácie.

 

Odlučovač ropných látok vybudovaný ako súčasť dažďovej kanalizácie.

 

Betónová šachta nad studňou. V šachte je umiestnená domáca vodáreň na čerpanie vody zo studne.

 

Vodáreň pri studni – domáca vodáreň  slúži na čerpanie vody zo studne, je umiestnená v betónovej šachte nad studňou.

 

Spevnené plochy betónové – plocha slúži ako prístupová cesta  v areály.

 

Spevnené plochy - zámková dlažba betónová na betónovom podklade slúži ako parkovacie plochy.

Spevnené plochy betónové - chodníky v areály zo zámkovej dlažby.

 

Záhradné jazierko oválneho tvaru, s uvažovanou priemernou hĺbkou 1,25 m.

 

Fontána – fontána na pozemku nie je využívaná, murovaná z betónových tvárnic.

 

POZEMKY:

Pozemky sa nachádzajú v Gabčíkove, cca 12 km južne od okresného mesta Dunajská Streda a cca 50 km juhovýchodne od hlavného mesta SR – Bratislavy. V okolí pozemku sú objekty na bývanie, zdravotnícke zariadenie. Prístup k pozemku je po spevnených miestnych komunikáciách. Pozemok je možné napojiť na všetky dostupné inžinierske siete a telekomunikačné rozvody.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

viď opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami:

Záložné právo v prospech Sberbank Slovensko, a.s., IČO: 17321123 so sídlom Vysoká 9, 81000 Bratislava, V3900/13 - č.z. 437/13

Záložné právo v prospech: Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 9200502/5/4348805/2014/Kon zo dňa 23.09.2014 , Z-8189/14 - č.z. 1183/14

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č. EX 282/2015 zo dňa 23.04.2015, EÚ Košice, JUDr. Ladislav Kováč PhD. Z-3430/15, č.z.678/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č. EX 7294/2015 - 11 zo dňa 07.07.2015, EÚ Košice, JUDr. Ladislav Kováč PhD. Z-5409/15, č.z.1037/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8194/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9219/15, č.z. 1549/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1394/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9225/15, č.z.1550/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 7483/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9226/15, č.z.1551/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2363/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9228/15, č.z.1552/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2109/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z 9231/15, č.z.1553/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8803/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9232/15, č.z.1554/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 627/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9233/15, č.z.1555/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 546/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9235/15, č.z.1556/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 217/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9236/15, č.z.1557/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2982/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9238/15, č.z.1558/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2981/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9239/15, č.z. 1559/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8876/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z 9240/15, č.z. 1560/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 7451/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9241/15, č.z.1561/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky AGRO ML s.r.o., Veľký Meder, IČO: 46253629 na základe exekučného príkazu č. EX 9631/15 zo dňa 12.02.2016 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Pavel Halás súdny exekútor Z-1206/16 - č.z. 189/16

Záložné právo v prospech Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 103364419/2016 zo dňa 17.06.2016, Z5712/16 - č.z. 1161/16

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Devecseri Agrokémiai Kft, 8460 Devecser, Vasut u. 37, Maďarská republika, štatistické číslo: 11333397-4675-113-19 zast. advokátska kancelária agner & partners, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 36 722 758 na základe exekučného príkazu č. EX 587/2015 zo dňa 04.10.2016, Exekútorský úrad Trnava, JUDr.Lucia Baničová - súdny exekútor, Z-8276/16, č.z.1347/16

Záložné právo v prospech Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 103956815/2016 zo dňa 21.09.2016, Z8832/16 - č.z. 1568/16

Záložné právo v prospech Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 104212943/2016 zo dňa 02.11.2016, Z9967/16 - č.z. 36/17.

Nasledujúce vecné bremená spojené s predmetom dražby ostávajú v prípade úspešnej dražby na predmete dražby a vydražiteľ nadobudne predmet dražby s nasledujúcimi vecnými bremenami:

Vecné bremeno 'in rem' spočívajúceho v práve uloženia vonkajších rozvodov (prípojok) inžinierskych sietí vodovodnej a plynovej prípojky a kanalizačnej a elektrickej prípojky vrátane umiestnenia elektromeru v rozsahu vyznačenom na GP č. 36717568-431/2012 do C KN k nehnuteľnosti p.č. 404 ostatná plocha o výmere 2221 m2, do E KN k nehnuteľnostiam p.č.590 ostatná plocha o výmere 7206 m2, p.č. 591/1 záhrada o výmere 702 m2 v prospech vlastníkov nehnuteľností C KN p.č. 330/2, 330/3, 330/6, 330/7, 330/8 na základe zmluvy V-6287/12 - č.z. 42/13.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 165/2017, ktorý vypracoval znalec Ing. Dušan Petrík, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 914498.

Dátum vypracovania znaleckého posudku: 08.11.2017.
Hodnota predmetu: 360 000,00 € (slovom: tristošesťdesiattisíc eur).
K. Najnižšie podanie 360 000,00 € (slovom: tristošesťdesiattisíc eur)
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 € (slovom: jedentisíc eur)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49 000,00 € (slovom: štyridsaťdeväťtisíc eur)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK48 5600 0000 0094 4299 2001 vedený v Prima banka Slovensko, a. s. s variabilným symbolom 2472018.
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK48 5600 0000 0094 4299 2001 vedený v Prima banka Slovensko, a. s. s variabilným symbolom 2472018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby, v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR, v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín: 03.09.2018 o 10:00 hod. 2. termín: 12.09.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Gabčíkovo.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0124, Po-Pi 8:00 hod. - 16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 81102 Bratislava