Dražba nehnuteľností v obci Geča v katastrálnom území Geča

Katastrálne územie:
Geča
Obec:
Geča

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 42 200,00 EUR 22.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO074/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. sídlo: Hlavná 111/25, 040 01 Košice značka správcu: S1436 IČO: 36 865 265 správca konkurznej podstaty úpadcu: Slávka Možná, rod. Jurašeková dátum narodenia: 25.09.1976 bytom: Obecná 18/11, 044 10 Geča
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hlavná
b) Orientačné/súpisné číslo 111/25
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36865265
C. Miesto konania dražby Manažérska učebňa A. G. Bella č. 303, 3. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 22. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1010

Košice - okolie

Košice - okolie

Geča

Geča

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

16/2

Záhrady

516

17/2

Zastavané plochy a nádvoria

368

17/3

Zastavané plochy a nádvoria

224

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

18

17/3

10 dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom:  Rodinný dom s.č.18  k.u. Geča

Popis stavby:

Jedná sa o samostatné stojací  RD  s.č. 18 nachádzajúci sa v zastavanom území obce Geča,  kat. územie

Geča  , umiestnený  pri  miestnej  komunikácie  prechádzajúcej obcou   v blízkosti stredu obce   .

RD je   zrealizovaný  ako jednopodlažný   so suterénom pod prednou časťou  zastavanej plochy RD  bez obytného podkrovia. Na základe potvrdenia    o veku RD   vydaného obcou  Geča   a na základe posúdenia znalcom pri obhliadke    bol RD vybudovaný   v roku 1960 . Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, verejného vodovodu , verejnú kanalizáciu  a na verejný rozvod plynu. Ku dňu ohodnotenia je RD  neobývaný.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozičné riešenie   jednotlivých   podlaží   RD   je v súlade s pôdorysným náčrtom  1.NP  s vyznačením suterénu   , ktorý  tvorí   prílohu  znaleckého posudku . V suteréne RD sa nachádzajú  tieto miestnosti:  - chodba , sklad , kotolňa   a  jedna miestnosť - sklad V prízemí  RD   sa nachádzajú tieto miestnosti : - zádverie so schodami do suterénu a 1.NP ,chodba, šatník , 2 x izba , WC, kúpeľňa, špajza, kuchyňa, 2 izba zadná , špajza , gánok  a v zadnej časti RD  garáž a sklad  so samostatným vstupom z bočnej strany dvora. Do  1.NP RD  je vstup   z  bočnej    strany   dvora  z  úrovne terénu. 

 

Technický popis:

 Základy RD sú betónové  bez   izolácie  proti  vode . Obvodové murivo suterénu   z monolitického betónu   značne poškodené   vlhkosťou  . Murivo  1.NP  RD    je  murované  z tehál hr. 30 - 40 cm  z vonkajšej  strany  s povrchovou úpravou   škrabaný brizolit  a z vnútornej strany    so štukovou omietkou  .  Okná   na RD  vymenené plastové EURO  .  Priečky  v  RD    sú vybudované z  tehál . Strop  nad  suterénom  monolitický  železobetónový  s rovným podhľadom  , strop na d  1.NP drevený trámový  s rovným podhľadom  .  Vnútorné povrchové úpravy stien  vápenné štukové . Vykurovanie RD   ústredné s radiátormi panelovými plechovými  a  zdrojom tepla  plynovým  stacionárnym kotlom umiestneným v kotolni  v suteréne RD  . Ku dňu obhliadky  je kúrenie RD mimo prevádzky  s odstránenými    radiátormi , poškodenosť  ÚVK je vyjadrená pri samotnom ohodnotení.  Podlahy ostatných miestností v suteréne  z cementového poteru , v čase obhliadky  podlahy poškodené   na 60 %. Podlahy obytných miestností v 1.NP  RD  drevené  masívne z dubových  vlysiek ,plávajúce laminátové,v zadných izbách len  cementový poter  . Stupeň poškodenia podláh  pri ohodnotení znalec  určuje  na  70 %.  ELI  v  suteréne a 1.NP RD    je  riešená  rozvodmi  220  a 380  V   . Rozvádzač  ELI poistkový. Strecha RD   je sedlová  valbová  na krove   s   krytinou  plechovou  pozinkovanou na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie  pozinkované  . Parapety okien   na  RD   z pozinkovaného plechu . Interiérové dvere   v suteréne   sa nenachádzajú  , v 1.NP dvere  rámové s výplňou  so známkami poškodenia, stupeň poškodenia dverí je  vyjadrený  pri samotnom ohodnotení 1.NP RD  .

Vchodové dvere do RD  vymenené  plastové  s presklením  .

 Stavebno - technický stav  RD   napriek čiastočnej rekonštrukcií  interiéru 1.NP  ( výmena okien, rekonštrukcia kúpeľne a WC ) zistený pri obhliadke   je  podpriemerný  ,  údržba  RD   je  zanedbaná  .

V suteréne RD  je  značné poškodenia  omietok ,  betónového muriva stien  a  podláh vplyvom  vlhkosti.

Je potrebná  okamžitá  rekonštrukcia   RD  , v opačnom prípade  hrozí riziko  ďalšieho užívania RD .

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
1 P 748/16 zo dňa 17.10.2016 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. V 1888/07 v prospech Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava 921 08, IČO: 45684618 - č.z

2 P 748/16 zo dňa 17.10.2016 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. V 1888/07 v prospech Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava 921 08, IČO: 45684618 - č.z.

3 P 748/16 zo dňa 17.10.2016 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. V 1888/07 v prospech Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava 921 08, IČO: 45684618 - č.z.385/16

ČASŤ C: ŤARCHY:

1 V 1888/07 zo dňa 16.08.2007 - záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, okrem parcely registra 'E' parc.č. 30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 115m2 - 105/07
1 Z 2365/10 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, Ex 2182/2009-18 zo dňa 20.07.2010, súdna exekútorka JUDr. Viera Uhríková, Exekútorský úrad Košice, Letná 40, 040 01 Košice
1 Z 294/12 zo dňa 30.01.2012 - Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti, Ex 1681/2011-27 zo dňa 26.01.2012, Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Ján Sokol, Jantárová 30, 040 01 Košice - č.z. 31/12
1 Z 3134/2015 zo dňa 17.08.2015 - Exekučný príkaz č. EX 3823/2012 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 07.08.2015 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35937874. Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Ing. Karol Mihal, Moyzesova 34, 040 01 Košice. Na vlastníka Možná Slávka (25.09.1976) pod B 1 v podiele 1/1 (BSM) č.z.-232/15

2 V 1888/07 zo dňa 16.08.2007 - záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, okrem parcely registra 'E' parc.č. 30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 115m2 - 105/07
2 Z 2365/10 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, Ex 2182/2009-18 zo dňa 20.07.2010, súdna exekútorka JUDr. Viera Uhríková, Exekútorský úrad Košice, Letná 40, 040 01 Košice.
2 Z 294/12 zo dňa 30.01.2012 - Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti, Ex 1681/2011-27 zo dňa 26.01.2012, Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Ján Sokol, Jantárová 30, 040 01 Košice - č.z. m31/12
2 Z 3134/2015 zo dňa 17.08.2015 - Exekučný príkaz č. EX 3823/2012 na zriadenie exekučného záložného práva nanehnuteľnosť zo dňa 07.08.2015 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35937874. Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Ing. Karol Mihal, Moyzesova 34, 040 01 Košice. Na vlastníka Možná Slávka (25.09.1976) pod B 1 v podiele 1/1 (BSM) č.z.-232/15

3 V 1888/07 zo dňa 16.08.2007 - záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, okrem parcely registra 'E' parc.č. 30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 115m2 - 105/07
3 Z 2365/10 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, Ex 2182/2009-18 zo dňa 20.07.2010, súdna exekútorka JUDr. Viera Uhríková, Exekútorský úrad Košice, Letná 40, 040 01 Košice.
3 Z 294/12 zo dňa 30.01.2012 - Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti, Ex 1681/2011-27 zo dňa 26.01.2012, Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Ján Sokol, Jantárová 30, 040 01 Košice - č.z. 31/12
3 Z 453/12 zo dňa 10.02.2012 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, EX 499/11 zo dňa 06.02.2012, Exekútorský úrad Rožňava, súdny exekútor JUDr. Judita Jakobejová, Námestie baníkov 1, 048 01 Rožňava - č.z. 42/12
3 Z 3134/2015 zo dňa 17.08.2015 - Exekučný príkaz č. EX 3823/2012 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 07.08.2015 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35937874. Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Ing. Karol Mihal, Moyzesova 34, 040 01 Košice. Na vlastníka Možná Slávka (25.09.1976) pod B 1 v podiele 1/1 (BSM) č.z.-232/15
INÉ ÚDAJE
1 vl.č. 187, 259
1 X - 114/2011Mi zo dňa 20.07.2011 - rozhodnutie - č.z. 220/11
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 104/2018 zo dňa 07.06.2018, Jurko Pavel Ing., VŠH: 42 200,00 EUR
K. Najnižšie podanie 42 200,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 7418 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 01.08.2018 o 11:00 hod. Obhliadka 2: 21.08.2018 o 11:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Obecná 18, 044 10 Geča.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava