Dražba nehnuteľností v obci Gregorova Vieska v katastrálnom území Gregorova Vieska

Katastrálne územie:
Gregorova Vieska
Obec:
Gregorova Vieska

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 1 240 EUR 03.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lanák - AUTO PELA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10987631
Obchodné meno správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : j.paskova@bankruptcy.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/60/2015 S1169
Spisová značka súdneho spisu : 2K/60/2015
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY

č. 012018

 

Spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., ako dražobník v zmysle zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dražbách) a podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o konkurze“)  zverejňuje  v zmysle zákona o dražbách toto Oznámenie o výsledku  dražby.

 

Dražobník

 

Obchodné meno:                BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.,

                                               zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1169

Sídlo:                                     Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava

Adresa kancelárie:              Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica  

Zapísaný:                             Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 639/B

IČO:                                      36 669 415

 

Navrhovateľ dražby

Obchodné meno:                BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.,

                                               zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1169

Sídlo:                                     Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava

Adresa kancelárie:              Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica  

Zapísaný:                             Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 639/B

IČO:                                      36 669 415

 

správca úpadcu:

 

Obchodné meno:                 Peter Lanák – AUTO PELA

Miesto podnikania:            Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica

IČO:                                      10 987 631                                              

 

na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica , sp. zn. 2K/60/2015 zo dňa 20.08.2015 vyhlásený konkurz (uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 26.08.2015 , číslo 164/2015 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, adresa kancelárie: Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica   . Správca menom úpadcu koná v zmysle § 44 ods. 1 zákona o konkurze a počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle § 40 ods. 2 zákona o konkurze.

Miesto konania dražby:       Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti 

Dátum konania  dražby:     3.7.2018

Čas otvorenia dražby:         09.00 hod.

Dražba:                                 1. kolo dražby 

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Lučenec,  katastrálny odbor, zapísané na LV č. 40 , k.ú. Gregorova Vieska, obec GREGOROVA VIESKA, okres Lučenec a to :

 

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parcelné číslo

výmera v m2

druh pozemku

69

165

Zastavané plochy a nádvoria

70

165

Zastavané plochy a nádvoria

 

(ďalej len  „ Predmet dražby“)

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“ .

 

Opis a stav predmetu dražby:

Pozemky č. 69 a 70  sa nachádzajú v obci Gregorova Vieska, okres Lučenec, konkrétne v okrajovej juhovýchodnej časti obce. Obec leží v regióne Novohrad, severozápadne, asi 7 km od okresného mesta Lučenec. Pozemky sú na liste vlastníctva charakterizované ako zastavané plochy a nádvoria, sú vedľa hľavnej cesty prechádzajúce obcou, sú s možnosťou napojenia na základné inžinierske siete, t.j. elektrickú energiu a vodu, sú priamo prístupné z verejnej komunikácie. Na pozemkoch je postavený starší zdevastovaný a nevyužívaný rodinný dom.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

 1. Záložné práva:

Nasledujúce  záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md zákona č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na §29 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými právami:

 • Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č.9600502/93838/2014/Liv z 3.2.2014 na pozemky registra EKN parc.č. 69,70, Z 1045/14 - 11/14, 135/17, 23/18
 • Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13,974 04 Banská Bystrica o zriadení záložného práva č.9600502/5/4435571/2014/Liv z 22.10.2014 na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, Z 217/15- 13/15, 135/17, 23/18
 • Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13,974 04 Banská Bystrica o zriadení záložného práva č.9600502/5/4249988/2014/Liv z 7.10.2014 na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, Z 219/15 - 14/15, 135/17, 23/18
 • Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13,974 04 Banská Bystrica o zriadení záložného práva č.9600502/5/5331212/2014/Liv z 30.10.2014 na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, Z 220/15- 15/15, 135/17, 23/18
 1. Nájomné práva viaznuce na predmete dražby
 • Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby
 1. Iné skutočnosti viaznuce  na Predmete dražby
 • Poznámka: Počas trvania záložného práva č.9600502/5/93838/2014/Liv z.10.01.2014 Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, s pozemkami registra E KN parc.č. 69,70 - P 235/14 zapísané 06.03.2014 - 6/14, 135/17, 23/18
 • Poznámka: Poznamenáva sa zákaz daňovému dlžníkovi podľa § 81 ods. 2 Daňového poriadku nakladať s predmetom záložného práva č.9600502/5/4435571/2014-Liv zo 7.10.2014, bez súhlasu správcu dane - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, P 42/15, zapísané 21.1.2015 - v. z. 9/15, 135/17, 23/18
 • Poznámka: Poznamenáva sa zákaz daňovému dlžníkovi podľa § 81 ods. 2 Daňového poriadku nakladať s predmetom záložného práva č.9600502/5/4249988/2014/Liv zo 22.9.2014, bez súhlasu správcu dane - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, P 44/15, zapísané 21.1.2015 - v. z. 10/15, 135/17, 23/18
 • Poznámka: Poznamenáva sa zákaz daňovému dlžníkovi podľa § 81 ods. 2 Daňového poriadku nakladať s predmetom záložného práva č.9600502/5/5331212/2014/Liv z 15.12.2014, bez súhlasu správcu dane - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, P 45/15, zapísané 21.1.2015 - v. z. 11/15, 135/17, 23/18

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 108/2017, ktorý vypracoval  Ing. Štefan Pastierovič,   znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov pod ev. č. 912652. 

 

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 1 240 EUR

 

Najnižšie podanie:                           1 240  EUR 

Minimálne prihodenie:                   100 EUR

Výška dražobnej zábezpeky:        300 EUR

 

Licitátor dražby: 

JUDr. Richard Konta, nar. 16.09.1982, r.č. XXXXXX/XXXX , bytom Mostová 140, 925 07 , Mostová

 

Výška ceny dosiahnutá vydražením :

1 240 EUR

 

V Bratislave dňa 3.7.2018                                                                                

 

Dražobník                                                                                                                            

 

---------------------------------------------                                                                           

JUDr. Michal Reken                                                                                        

komplementár                                                                                                                    

BANKRUPTCY & RECOVERY                                                                                    

SERVICE, k. s.