Dražba nehnuteľností v obci Halič v katastrálnom území Halič

Katastrálne územie:
Halič
Obec:
Halič

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 95500 08.08.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 37-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Euromotel, ul. Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota, salónik na prízemí
D. Dátum konania dražby 08. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

600

Lučenec

Halič

Lučenec

Halič

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

715/24

Zastavané plochy a nádvoria

419

715/46

Zastavané plochy a nádvoria

128

715/50

Zastavané plochy a nádvoria

53

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

526

715/46

Rodinný dom

           
           

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1270

Lučenec

Halič

Lučenec

Halič

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

611

715/50

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 526  na parcele C KN č. 715/46 je situovaný ako samostatne stojaci dom v zástavbe rodinných domov na ul. Staničnej 23  v okrajovej časti obce Halič, katastrálne územie Halič, okres Lučenec. Užívanie rodinného domu bolo povolené  kolaudačným rozhodnutím č. ŽP I-338/95-Sch zo dňa 9.8.1995, ktoré vydal OÚ ŽP v Lučenci.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom s  jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím, nepravidelného pôdorysného tvaru. Podzemné podlažie je len v časti zastavanej plochy domu. I. podzemné podlažie - kotolňa, 2 x sklad. I. nadzemné podlažie - 3 x izba, kuchyňa, kúpeľňa, wc, chodba, garáž

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - 1. NP - pultové (so sklonom nad 10 stupňov ); krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké; obklady fasád - 1. PP - obklady keramické, obklady drevom

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP, 1. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - plastové

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla

- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP, 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

Rodinný dom súp. č. 611

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom súp. č. 611  na parcele C KN č. 715/50 je situovaný ako samostatne stojaci dom v zástavbe rodinných domov na ul. Staničnej 23  v okrajovej časti obce Halič, katastrálne územie Halič, okres Lučenec.

Rodinný dom súp. č. 611 bol postavený na základe oznámenia k ohláseniu drobnej stavby č. 2005/16, vydala Obec Halič dňa 7.4.2005. Podľa rozhodnutia o určení súpisného čísla č. 11/2009, vydala Obec Halič dňa 3.9.2009, bol rodinný dom s.č. 611 užívaný od roku 2005.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o jednopodlažný rodinný dom s  jedným nadzemným  podlažím, obdĺžnikového pôdorysného tvaru. I. nadzemné podlažie -  izba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, závetrie

Technické riešenie:

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - kamenné dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - elektrické konvertory;  - lokálne - na tuhé palivá obyčajné

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 526  na parcele C KN č. 715/46 je situovaný ako samostatne stojaci dom v zástavbe rodinných domov na ul. Staničnej 23  v okrajovej časti obce Halič, katastrálne územie Halič, okres Lučenec. Užívanie rodinného domu bolo povolené  kolaudačným rozhodnutím č. ŽP I-338/95-Sch zo dňa 9.8.1995, ktoré vydal OÚ ŽP v Lučenci.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom s  jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím, nepravidelného pôdorysného tvaru. Podzemné podlažie je len v časti zastavanej plochy domu. I. podzemné podlažie - kotolňa, 2 x sklad. I. nadzemné podlažie - 3 x izba, kuchyňa, kúpeľňa, wc, chodba, garáž

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - 1. NP - pultové (so sklonom nad 10 stupňov ); krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké; obklady fasád - 1. PP - obklady keramické, obklady drevom

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP, 1. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - plastové

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla

- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP, 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

Rodinný dom súp. č. 611

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom súp. č. 611  na parcele C KN č. 715/50 je situovaný ako samostatne stojaci dom v zástavbe rodinných domov na ul. Staničnej 23  v okrajovej časti obce Halič, katastrálne územie Halič, okres Lučenec.

Rodinný dom súp. č. 611 bol postavený na základe oznámenia k ohláseniu drobnej stavby č. 2005/16, vydala Obec Halič dňa 7.4.2005. Podľa rozhodnutia o určení súpisného čísla č. 11/2009, vydala Obec Halič dňa 3.9.2009, bol rodinný dom s.č. 611 užívaný od roku 2005.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o jednopodlažný rodinný dom s  jedným nadzemným  podlažím, obdĺžnikového pôdorysného tvaru. I. nadzemné podlažie -  izba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, závetrie

Technické riešenie:

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - kamenné dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - elektrické konvertory;  - lokálne - na tuhé palivá obyčajné

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 600
- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava IČO:00151653 č.V 684/13 z 12.4.2013 na pozemky registra C KN parc.č.715/24,715/46,715/50 a rodinný dom s.č.526 na pozemku registra C KN parc.č.715/46 na podiel B1-110/13.
- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava IČO:00151653 č.V 684/13 z 12.4.2013 na pozemky registra C KN parc.č.715/24,715/46,715/50 a rodinný dom s.č.526 na pozemku registra C KN parc.č.715/46 na podiel B2-110/13.
Poznámka:
- Poznamenáva sa prebiehajúce súdne konanie č.17C/13/2018, podané na OS Lučenec 14.05.2018, na pozemky registra C KN parc.č.715/24, 715/46, 715/50 a rodinný dom s.č. 526 na pozemku registra C KN parc.č. 715/46 na podiel B 1, P-341/2018, zapísané 15.05.2018 -
v. z. 161/18
- Poznamenáva sa prebiehajúce súdne konanie č.17C/13/2018, podané na OS Lučenec 14.05.2018, na pozemky registra C KN parc.č.715/24, 715/46, 715/50 a rodinný dom s.č. 526 na pozemku registra C KN parc.č. 715/46 na podiel B 2, P-341/2018, zapísané 15.05.2018 -
v. z. 161/18
LV č. 1270
- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava IČO:00151653 č.V 684/13 z 12.4.2013 na rodinný dom s.č.611 na pozemku registra C KN parc.č.715/50-110/13.
Poznámka:
- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO:00 151 700 č.EX 199EX 263/17 z 06.12.2017 (Ex. úrad Detva, JUDr.Ján Debnár na rodinný dom s.č.611 na
pozemku registra CKN p.č.715/50, P-1113/2017, zapísané 11.12.2017- 281/17
- Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Vrábeľ Miroslav Ing., Sinec 783/3, Kokava nad Rimavicou, nar. 7.4.1978 č. EX 199EX 62/18 - 8 z 23.2.2018 (Exekútorský úrad Detva, JUDr. Ján Debnár) na
rodinný dom s.č. 611 na pozemku registra C KN parc.č. 715/50, P-152/2018, zapísané 1.3.2018 - 118/18.
- Poznamenáva sa prebiehajúce súdne konanie č.17C/13/2018, podané na OS Lučenec 14.05.2018, na rodinný dom s.č. 611 na pozemku registra C KN parc.č. 715/50 na podiel B 1, P-341/2018, zapísané 15.05.2018 - v. z. 161/18

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 60/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 29.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 95 500,00 €

K. Najnižšie podanie 95500
L. Minimálne prihodenie 1000
M. Dražobná zábezpeka a) výška 20000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 23.07.2018 11:30 Obhliadka 2: 06.08.2018 11:30
Miesto obhliadky Staničná 526/23, 985 11, Halič
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad