Dražba nehnuteľností v obci Handlová v katastrálnom území Morovno

Katastrálne územie:
Morovno
Obec:
Handlová

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 51.390,- EUR 16.08.2018 Stiahnuť
SAN & DRUM INVEST s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD – 08/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko SAN & DRUM INVEST s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Dunajská 481108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Dunajská
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 121136/B
IV. IČO/ dátum narodenia 47660457
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Martina Wawrinská
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Chorvátska
b) Orientačné/súpisné číslo 443/71
c) Názov obce Slovenský Grob d) PSČ 90026
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 12.07.1990
C. Miesto konania dražby Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č.d. 229
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:30 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmet dražby


 

- rodinný dom, súp. č. 90, postavený na pozemku CKN parc. č. 789,  

zapísaný na liste vlastníctva č. 198, vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, k.ú. Morovno, obec: Handlová, okres: Prievidza, a to v spoluvlastníckom podiele 1/1

- pozemok

parc. č. CKN 789, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 712 m2,

parc. č. CKN 791/1, druh pozemku Záhrady o výmere 815 m2,

parc. č. CKN 791/2, druh pozemku Orná pôda o výmere 1237 m2,

zapísané na liste vlastníctva č. 198, vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, k.ú. Morovno, obec: Handlová, okres: Prievidza

Predmet sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 90 na parc.č. 789, k.ú. Morovno

POPIS STAVBY

Pre opis a výpočet všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti som vychádzal z  dostupných podkladov ako boli:

- list vlastníctva č.198

- kópia katastrálnej mapy

- odborné posúdenie č.10/2015

-obhliadka exteriéru nehnuteľnosti

 

Podľa odborného posúdenia č.10/2015 je rodinný dom opísaný takto:

Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený so vstupom na povalu. Pozostáva z prízemia, kde je 5 obytných miestností, kúpeľňa, WC, kuchyňa a chodba. Stavba je po komplexnej rekonštrukcii. Okolie domu je pekne udržiavané, súčasťou sú dve garáže. Ku domu vedie asfaltová cesta.

 

Základy rodinného domu betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlaží sú murované z pálených tehál v hrúbke do 50 cm. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Sedlová strecha je pokrytá trapézovým plechom. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď. ) sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vápenno-cementové. Dvere na podlaží sú drevené plné a presklené, vstupné dvere drevené presklené, okná sú plastové. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, ostatné podlahy sú prevažne keramické. Vykurovanie je elektrickými konvektormi, osadený je krb. Elektroinštalácia je svetelná - ističe. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. V rodinnom dome je realizovaná inštalácia zemného plynu. Zdrojom teplej vody je elektrický ohrievač vody. Vybavenie

kuchyne prízemia: šporák plynový s digestorom, drez nerezový, kuchynská linka je z materiálov na báze dreva, výtoková armatúra je nerezová páková. Vnútorné vybavenie podlažia (1.NP): vaňa plastová, smaltované umývadlo, záchod splachovací. Vodovodné batérie sú nerezové pákové a bežné. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľní (nad výšky 1,35 m) a v kuchyni. Stavba je napojená na plynovod, elektrickú sieť, vodovod, splašky sú zvedené do žumpy.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom veku a údržbe.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva ,záložným veriteľom Martina Wawrinská ,nar.12.7.1990,bytom Chorvátska 443/71 900 26 Chorvátsky Grob na základe V 650/2015- formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č.527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách - P-232/2018-VZ-322/2018
ČASŤ C: ŤARCHY
-Na parc.č.789, 791/1, 791/2, rodinný dom č.s.90 na parc.č.789 - Záložné právo v prospech Martina Wawrinská rodená Wawrinská, nar. 12.7.1990, Chorvátska 443/71, 900 26 Slovenský Grob; ( podľa zmluvy o postúpení pohľádavky Z 2522/2018 - VZ 321/2018) na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.V 650/15 - 10/15
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval
Ing. Peter Villant, Agátová 539/4, 962 71 Dudince
Číslo znaleckého posudku 81/2018
Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 57.100,- €
Slovom: Pätdesiatsedemtisícsto Eur
K. Najnižšie podanie 51.390,- EUR
L. Minimálne prihodenie 300,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 7000,-EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka SK9511000000002940050752, vedený v Tatra banke, a.s. s variabilným symbolom platby: 082018
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške  dražobnej zábezpeky, originál výpisu z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka. Účastník bude  pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej  záruky. 4. Originál  alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku  úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky 1. Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným  prevodom na účet účastníka dražby. 2. V hotovosti proti potvrdeniu o vrátení sumy zloženej  dražobnej zábezpeky v prípade, ak bola dražobná zábezpeka  zložená v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka. 3. Vrátením originálu (overenej kópie) listiny preukazujúcej  zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy,  ak bola dražobná zábezpeka zložená do notárskej úschovy. 4. Vrátením originálu (overenej kópie) listiny preukazujúcej  vystavenie bankovej záruky, ak bola dražobná zábezpeka  zložená vo forme bankovej záruky.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v dražobníka
alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK9511000000002940050752, vedený v Tatra banke, a.s. s variabilným symbolom platby: 082018 a to do 15 dní od dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. 23.07.2018 termín o 13:00 hod. 2. 07.08.2018 termín o 13:00 hod.
Miesto obhliadky V mieste nehnuteľnosti. Morovno 90, 972 31 Morovno
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0903/786 868, 02/33522406Po- Pi, 09:00-16:00 V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho  alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby
a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník 
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby   odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo 
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa 
k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. 2.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť,  predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti 
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní 
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník 
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci 
vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať 
alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. 3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci 
vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. 4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Dagmar
c) priezvisko Hudecová
d) sídlo Dunajská 8, 81108 Bratislava