Dražba nehnuteľností v obci Holíč v katastrálnom území Holíč

Katastrálne územie:
Holíč
Obec:
Holíč

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 568.000,- Eur 10.08.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2212001918
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad v Bratislave, JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
D. Dátum konania dražby 10. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Skalica, katastrálny odbor, pre obec Holíč, katastrálne územie Holíč, vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (1/1), zapísané na liste vlastníctva číslo 4320 ako:

 

   • samostatne stojaca garáž (popis stavby: garáž) so súpisným číslom 3250, na parcele registra „C“, číslo 3781/9,
   • budova obchodu a služieb (popis stavby: polyfunkčný dom) so súpisným číslom 567, na parcele registra „C“, číslo 3781/2,
   • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 511 m2,
   • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 2091 m2,
   • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/7, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 511 m2,
   • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/8, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 440 m2,
   • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/9, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 157 m2,
   • parcela registra „E“, parcelné číslo 922, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 129 m2,
   • parcela registra „E“, parcelné číslo 923, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 122 m2.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

H. Opis predmetu dražby

Garáž  súp. č. 3250 na parc. č. 3781/9 v k. ú. Holíč

Garáž súp. č.  3250 bola postavená v roku 2005. Dispozične pozostáva z jednej miestnosti  garáže a 1 miestnosti skladu. Je zo objekt s jedným nadzemným podlažím so sedlovou   strechou s krytinou z pálených škridiel.  Základy sú betónové, nosné konštrukcie sú murované tehlové hrúbky 30 cm. Strop je drevený trámový  s rovným omietaným pohľadom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Vnútorné omietky sú hladké, vonkajšie omietky sú brizolitové. Podlahu tvorí cementový poter.  Garážové vráta sú rolovacie plastové. Garáž  je napojená na  elektrickú energiu.

Zastavaná plocha: 153,25 m2

 

Polyfunkčný dom súp. č. 567 na parc. č. 3781/2 v k. ú. Holíč

Polyfunkčný dom súp. č. 567 je stavba s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami.

Doklad o veku nebol poskytnutý. Vek stavby sa opiera na ZP č. 133/2017 - vypracoval Ing. Ľudovít Jurík. Projekt  - Polyfunkčný objekt ul. Štúrova Holíč bol vypracovaný v roku 2004. 

 

1. Základy vrátane zemných prác:    pásy z betónu prekladaného kameňom, s izoláciou proti zemnej vlhkosti

2. Zvislé konštrukcie: murované zo siporexových kvádrov, deliace konštrukcie  siporexové priečkovky

3. Stropy: železobetónové

4. Zastrešenie bez krytiny: Drevený pultový

5. Krytina strechy: plechová, zateplená

6. Klampiarske konštrukcie: Žľaby a zvody  z pozinkovaného plechu.

7. Úprava vnútorných povrchov: cementový poter

8. Úprava vonkajších povrchov: cementový poter

9. Vnútorné keramické obklady: v kuchynke, sociálnych zariadeniach

10. Schody: s povrchom z keramickej dlažby

11. Dvere: drevené

12. Vráta: nie sú

13. Okná: plastové

14. Povrchy podláh: laminátová plávajúca podlaha, ostatné keramické dlažby

15. Vykurovanie: ústredné teplovodné, zdroj plynový kotol

16. Elektroinštalácia: Svetelná i motorická.

17. Bleskozvod: Áno.

18. Vnútorný vodovod: áno, plastový

19. Vnútorná kanalizácia: áno , plastová

20. Vnútorný plynovod: áno

21. Ohrev teplej vody: plynový zásobníkový ohrievač

22.Vybavenie kuchýň: linka s nerezovým drezom

23. Vnútorné hygienické zariadenia:  pre mužov a ženy, pre reštauráciu, pre administratívu, obchody, sklady

24. Výťahy: nie sú.

Zastavaná plocha: 1PP: 487,45 m2; 1NP: 411,02 m2; 2NP: 333,85 m2

 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrajovej polohe zastavaného územia  mesta Holíč. Okolie je tvorené prevádzkovými budovami, rodinnými domami.   V lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Centru mesta je vo vzdialenosti cca  2 km.

 

Pozemky:

Pozemky sa nachádza  v zastavanom území obce Holíč v okrajovej polohe.  Prístup k pozemkom   je od obecnej spevnenej plochy.   Pozemok je napojený na obecný vodovod,  odkanalizovanie je riešené do obecnej kanalizácie, sú napojené  na zemný  plyn.   Pozemky sú mierne svahovité.Prístup k pozemkom je po obecnej spevnenej komunikácii. Celková výmera pozemkov: 3.710 m2

 

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň.)

Informácia pre účastníkov dražby za predpokladu, že dodanie tovaru, ktorý je predmetom dražby bude predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH: Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH a predmetom dražby je dodanie tovaru, kde povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch vlastník predmetu dražby pripočíta k najvyššiemu podaniu daň. Vlastník predmetu dražby vyhotoví faktúru v zmysle príslušných ustanovení Zákona o DPH a doručí ju vydražiteľovi poštovým doručovateľom

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Žiadne.

Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.
K. Najnižšie podanie 568.000,- Eur bez DPH
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing.Jana Tomanová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vikárska
b) Orientačné/súpisné číslo 1077/13
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.10.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok, ktorý vypracovala Ing. Andrea Bothová, Mlynská 61, 986 01 Fiľakovo, číslo znaleckého posudku 100/2018.

Znalec stanovil cenu Predmetu dražby na 568.000,- EUR, slovom päťstošesťdesiatosemtisíc EUR