Dražba nehnuteľností v obci Horná Štubňa v katastrálnom území Horná Štubňa

Katastrálne územie:
Horná Štubňa
Obec:
Horná Štubňa

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.05.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 134/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 xxxxx
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, 036 01 Martin, miestnosť: Salónik Banket
D. Dátum konania dražby 30. 05. 2018
E. Čas konania dražby 14:30 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
787

Okres: Turčianske Teplice
Obec: Horná Štubňa
Katastrálne územie: HORNÁ ŠTUBŇA

Okresný úrad – katastrálny odbor: Turčianske Teplice

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

281

zastavané plochy a nádvoria

422

 

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Charakteristika:

Druh stavby:

367

281

 

rodinný dom

 

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV: Hospodárska časť, plot uličný, vodovodná prípojka, vodomerné šachty, kanalizačná prípojka, žumpa, vonkajšie schody a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 367 na parc.č. 281, k.ú. Horná Štubňa

Rodinný dom sa nachádza v obci Horná Štubňa v katastrálnom území Horná Štubňa. Jedná sa o jednopodlažnú čiastočne podpivničenú polovicu dvojdomu so sedlovou strechou. Predmetom dražby je východná polovička. Podzemné podlažie je tvorené jednou miestnosťou. Na 1.NP sa nachádza veranda, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC a dve izby. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé konštrukcie sú murované z plných tehál o hr.nad 30 cm. Priečky sú murované z tehál o hrúbke 25 cm. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Krov je sedlový, krytina je jednodrážková škridla. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápennocementové. Dvere sú hladké. Okná sú drevené dvojité. Podlahy obytných miestnosti sú drevené parkety. Ostatné podlahy sú PVC. Kúpeľňa s WC bola modernizovaná. V kúpelni je keramická dlažba a keramický obklad stien. Vaňa má keramický obklad. Vykurovanie je lokálne na tuhé palivo. V kuchyni je plynový sporák (na plynovú bombu), kuchynská linka na báze dreva o celkovej dĺžke 2,5 m. Drez je plastový. Zdrojom teplej úžitkovej vody je bojler elektrický, ktorý je umiestnený v podzemnom podlaží, batérie pôvodné, záchod je splachovací.

Hospodárska časť

Jedná sa o hospodársku prístavbu v zadnej časti domu. V prístavbe je dreváreň. Základy sú betónové bez izolácie. Zvislé konštrukcie sú drevené trámove, obité doskami napustenými impregnáciou. Krov je sedlový. Krytina je jednodrážková škridla "bobrovka". Podlaha je hlinená. Vráta sú drevené zvlakové. Prízemný, nepodpivničený, objekt s dreveným krovom a strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Objekt nemá podmúrovku, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené trámčekové, šopa je zateplená polystyrénom hr. 80 mm s omietkou na báze dreva. Pôvodné múry sú jednostranne obité doskami, napustené impregnáciou. Stropy sú trámčekové, jednostranne obité doskami, napustené impregnáciou. Stropy sú trámčekové bez podhľadu. Elektroinštalácia je iba provizórna. Dvere a vráta sú drevené zvlakové. Šopa bola daná do užívania v r.1980.

 

Plot uličný

Vodovodná prípojka

Vodomerné šachty

Kanalizačná prípojka

Žumpa

Vonkajšie schody

 

Pozemky:

Pozemky sa nachádzajú v obci Horná Štubňa v k.ú.Horná Štubňa. Pozemky sú rovinaté. Sprístupnené sú spevnenou miestnou komunikáciou s asfaltovým krytom. V lokalite sú rozvody vody, kanalizácie, elektriny.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
V 564/2009 - Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 151653 na pozemok KN-C parc.č. 281 a rodinný dom súp.č. 367 na pozemku KN-C parc.č. 281 v celosti - č.z. 20/10
Vyššieuvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona číslo 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-€
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Zuzana Škublová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 44/2018, ktorý vypracoval Ing. Zuzana Ponechalová, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností.

Suma ohodnotenia: 27.000 ,- EUR